Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2018

34775 IV 42 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 42

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2018

Hierbij zend ik u, mede naar aanleiding van het verzoek voor een debat van het lid Özütok (Handelingen II 2017/18, nr. 92, Regeling van Werkzaamheden), een afschrift van mijn brief aan de Eerste Kamer over het onderzoek naar een ijkpunt voor de bestaanszekerheid voor Caribisch Nederland1.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
T. van Ark

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl