Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Miljoenennota 2018

34775 AC BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Vergaderjaar 2017-2018

AC

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juni 2018

De Eerste Kamer heeft geconstateerd dat er de laatste tijd sprake is van een toename van het aantal wetsvoorstellen waarvan de plenaire behandeling voor onbepaalde tijd wordt aangehouden. Daarbij gaat het zowel om voorstellen van de regering1 als om initiatiefwetsvoorstellen.2 In enkele gevallen wordt de plenaire behandeling wel afgerond, maar vervolgens de stemming voor onbepaalde tijd uitgesteld.3 De Eerste Kamer vindt dit alles geen wenselijke ontwikkeling en heeft hierover beraadslaagd in het College van Senioren. Over de in dit beraad afgesproken beleidslijn is reeds in een individueel geval met u als Voorzitter van de Tweede Kamer gecommuniceerd.4 Graag stel ik u door middel van deze brief in algemene zin op de hoogte van de nieuwe beleidslijn:
  • •  De plenaire behandeling van en de stemming over een wetsvoorstel kunnen, behoudens bijzondere omstandigheden, maximaal drie maanden worden aangehouden. Een reden voor een uitzondering kan zijn dat de Eerste Kamer zelf het initiatief voor aanhouding heeft genomen5 of dat gewacht moet worden op een novelle;
  • •  De regering of de initiatiefnemer(s) kunnen eenmalig een gemotiveerd verzoek tot verlenging van de aanhouding doen. Deze aanhouding kan, wederom behoudens bijzondere omstandigheden, maximaal drie maanden duren. De Eerste Kamer beslist of het verzoek om verdere aanhouding kan worden gehonoreerd;
  • •  Is de termijn van drie maanden verstreken zonder verzoek om verlenging, of is de maximale termijn van tweemaal drie maanden verstreken, dan besluit de Eerste Kamer over de verdere afhandeling van het wetsvoorstel. Dit kan ertoe leiden dat het betreffende voorstel in stemming wordt gebracht en aldus wordt afgehandeld. De plenaire vergadering zal over de verdere afhandeling altijd advies vragen aan de commissie die de plenaire behandeling van het betreffende wetsvoorstel heeft voorbereid.

Ik verzoek u vriendelijk rekening te houden met deze nieuwe beleidslijn en de hierboven geschetste procedure onder de aandacht van de leden van de Tweede Kamer te brengen.

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
Broekers-Knol

Noot 1: Bijvoorbeeld het voorstel voor de Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg (Kamerstukken 33 168), aangehouden op 9 december 2014.

Noot 2: Bekend zijn bijvoorbeeld het initiatiefvoorstel-M. Vos inzake duurzaam geproduceerd hout (Kamerstukken 23 982) en de novelle bij dit voorstel (Kamerstukken 26 998), waarvan de behandeling al in 2002 werd aangehouden. De Eerste Kamer wijst verder onder meer op het initiatiefvoorstel-Van Dam tot herstel van het overgangsrecht in het Initiatiefvoorstel-Van Dam stilzwijgende verlenging (Kamerstukken 32 884; aangehouden op 29 november 2011), het initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34 506; aangehouden op 19 december 2017) en het initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets (34 325; aangehouden op 6 maart 2018).

Noot 3: De Eerste Kamer wijst op het voorstel voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Kamerstukken 34 453), waarvan de stemming is aangehouden op 11 juli 2017.

Noot 4: Zie Kamerstukken I 2017/18, 34 522, J. Overigens ging het hier om een wetsvoorstel dat zich nog in de schriftelijke fase bevindt.

Noot 5: Zoals bijvoorbeeld het geval was bij het initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen (Kamerstukken 30 874).