Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018

34775 VIII 144 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 144

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2018

Hierbij bied ik uw Kamer het Dashboard Gelijke Kansen aan1, conform mijn toezegging aan uw Kamer tijdens het wetgevingsoverleg van 25 juni (Kamerstuk 34 950 VIII, nr. 19). Met het dashboard monitoren we de loopbanen van leerlingen uit verschillende ouderlijke milieus. Het dashboard zal worden gepubliceerd op de website; https://www.ocwincijfers.nl

Mede namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl