Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken, begroting Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018

34775 XIII I VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vergaderjaar 2017-2018

I

Vastgesteld 27 juli 2018

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 10 juli 2018 een brief gestuurd aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake de stand van zaken van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan.

De Minister heeft op 26 juli 2018 gereageerd.

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
De Boer

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Den Haag, 10 juli 2018

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 juli 2018 is verstreken. Daarbij treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2019 verloopt. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vkpwgsqhkzyv&ministerie=vkisk13vrnzr

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vkpwhtewa9nd&ministerie=vkisk13vrnzr

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 31 augustus 2018 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is verstreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
Broekers-Knol

BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juli 2018

Hierbij treft u mijn reactie aan op het door u gestuurde halfjaarlijks rappel toezeggingen (kenmerk 163410.05u). U vindt mijn reactie op de toezeggingen in de bijlage bij deze brief.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
C.J. Schouten

Bijlage

Toezegging

Stand van zaken

Toegezegd is dat de handhaving wordt gemonitord en wordt geëvalueerd bij de evaluatie van de Wet natuurbescherming (33 348) (T02196).

Met betrekking tot de monitoring van de handhaving en de evaluatie van de Wet natuurbescherming is uw Kamer geïnformeerd (Kamerstuk 33 348, AE).

Toegezegd is te reageren op het rapport van de sociaaleconomische Raad over verduurzaming van de veehouderij (34 550) (T02366).

Met betrekking tot het SER advies verduurzaming veehouderij is uw Kamer geïnformeerd (kenmerk DGAN-DAD/18142893).

Noot 1: Samenstelling: Nagel (50PLUS) Ten Hoeve (OSF), Huijbregts-Schiedon (VVD), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Schaap (VVD), Flierman (CDA), Ester (CU), Vos (GL), Kok (PVV), (vice-voorzitter), Van Beek (PVV), Gerkens (SP), (voorzitter), Atsma (CDA), N.J.J. van Kesteren (CDA), Reuten (SP), Pijlman (D66), Prast (D66), Van Rij (CDA), Schalk (SGP), Schnabel (D66), Verheijen (PvdA), Klip-Martin (VVD), Overbeek (SP), De Bruijn-Wezeman (VVD), Van der Sluijs (PVV), Van Zandbrink (PvdA) en Fiers (PvdA).