Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Derde incidentele suppletoire begroting Koninkrijskrelaties inzake wederopbouw bovenwindse eilanden

34988 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 1

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV), alle voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 9 juli van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 9 juli, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 9 juli van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Derde incidentele suppletoire begroting)

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Stand na 2e ISB

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

206.855

379.286

41.670

89.713

89.713

3.951

15.300

15.300

0

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Waarborgfunctie

40.717

40.717

0

6.598

6.598

3.951

0

0

0

4

Bevorderen sociaal-economische structuur

11.005

11.005

3.949

462

462

0

0

0

0

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

0

172.431

37.721

0

0

0

0

0

0

8

Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse eilanden

133.200

133.200

0

72.442

72.442

0

15.300

15.300

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

6

Apparaat

21.059

21.059

0

1.775

1.775

0

0

0

0

7

Nog onverdeeld

874

874

0

8.436

8.436

0

0

0

0