Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Derde incidentele suppletoire begroting Koninkrijskrelaties inzake wederopbouw bovenwindse eilanden

34988 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 2

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Wetsartikel 4

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wet.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren

B. BEGROTINGSTOELICHTING

a. Inhoudelijke toelichting

Artikel 8 Noodhulp en wederopbouw Bovenwindse Eilanden wordt voor het jaar 2018 verhoogd met € 15,3 mln. ten behoeve van liquiditeitssteun aan Sint Maarten. Dit bedrag komt uit de gereserveerde middelen op de aanvullende post bij het Ministerie van Financiën voor de wederopbouw van Sint Maarten. Dit bedrag komt bovenop de middelen die bij eerste suppletoire begroting zijn toegevoegd aan 2018 voor de liquiditeitssteun aan Sint Maarten.

Paragraaf b geeft de budgettaire consequenties voor artikel 8 Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse eilanden weer.

De stand na derde incidentele suppletoire begroting 2018 is de vastgestelde begroting inclusief de nota van wijziging, de eerste en tweede incidentele suppletoire begroting, de eerste suppletoire begroting en de derde incidentele suppletoire begroting.

Artikel 8.1 Wederopbouw

Subsidies

Liquiditeitssteun Sint Maarten

De financiële situatie van Sint Maarten is na orkaan Irma sterk verslechterd. Voor het jaar 2017 heeft Sint Maarten liquiditeitssteun ontvangen (€ 22,79 mln.). Sint Maarten heeft in april de Rijksministerraad (RMR) verzocht om liquiditeitssteun. In de RMR van 6 juli jl. heeft het kabinet besloten Sint Maarten liquiditeitssteun te verlenen. Met deze incidentele suppletoire begroting wordt hiervoor € 15,3 mln. beschikbaar gesteld.

Met de Wereldbank worden nadere afspraken gemaakt ten behoeve van verdere liquiditeitssteun aan Sint Maarten. Deze afspraken zijn bedoeld om het financieel beheer en de controle aan de zijde van Sint Maarten op orde te brengen conform de Rijkswet Financieel Toezicht en om de verdere liquiditeitsbehoefte te verkleinen.

b. Budgettaire consequentie beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand Ontwerp begroting 2018, incl. NvW

Stand vastgestelde ISB1

Stand 1e suppletoire begroting 2018

Mutatie derde incidentele suppletoire begroting 2018

Stand na derde incidentele suppletoire begroting 2018

Art.nr.

Verplichtingen:

0

133.200

205.642

15.300

220.942

             
 

Uitgaven:

0

133.200

205.642

15.300

220.942

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

0%

100%

100%

 

100%

             

8.1

Wederopbouw

0

133.200

186.434

15.300

201.734

 

Subsidies

0

0

24.640

15.300

39.940

 

Liquiditeitssteun Sint Maarten

0

0

24.640

15.300

39.940

 

Opdrachten

0

0

12.033

0

12.033

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

2.700

8.771

0

8.771

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

119.000

118.984

0

118.984

 

Bijdragen aan agentschappen

0

11.500

13.500

0

13.500

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

8.506

 

8.506

8.2

Noodhulp

0

0

19.208

0

19.208

 

Opdrachten

0

0

511

0

511

 

Noodhulp

0

0

511

0

511

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

1.716

0

1.716

 

Noodhulp op Sint Maarten

0

0

1.716

0

1.716

 

Bijdragen aan agentschappen

0

0

145

0

145

 

RVB (Bijdrage voor wederopbouw)

0

0

145

0

145

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

16.836

0

16.836

 

Ministerie van Defensie

0

0

16.836

0

16.836

             
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

Noot 1: Dit is de stand na verwerking van de mutaties van de eerste en tweede incidentele suppletoire begroting.