Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting ministerie van Justitie en Veiligheid 2018 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

34960 VI A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2017-2018

A

5 juli 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2018 en vastgesteld bij de wet van ...., Stb. ....

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 1a

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

(Eerste suppletoire begroting)

x € 1.000

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

12.208.287

12.218.217

1.596.196

316.503

316.503

12.648

               
 

Beleidsartikelen

           

31

Politie

5.689.556

5.698.929

500

154.010

154.010

0

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.459.844

1.459.844

206.078

– 6.706

– 6.706

– 28.939

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

731.997

731.997

1.122.957

28.432

28.432

– 3.000

34

Straffen en Beschermen

2.406.500

2.406.500

83.480

101.548

101.548

36.718

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

285.677

285.677

0

– 18.981

– 18.981

0

37

Migratie

1.181.800

1.181.800

156.600

65.861

65.861

8.600

               
 

Niet-beleidsartikelen

           
               

91

Apparaat kerndepartement

429.402

429.959

26.581

7.804

7.804

– 731

92

Nominaal en onvoorzien

20.444

20.444

0

– 15.465

– 15.465

0

93

Geheim

3.067

3.067

0

0

0

0

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2018

(Eerste suppletoire begroting)

x € 1.000

Naam

Oorspronkelijke vastgestelde begroting incl. NvW 2018

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

2.042.809

2.042.089

1.804

1.804

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

388.371

388.371

– 1.754

– 1.754

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

135.317

135.317

2.340

2.340

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

75.249

75.249

2.345

2.345

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

35.979

35.979

Totaal

2.677.725

2.677.725

5.735

5.735

x € 1.000

Naam

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

18.865

5.000

6.950

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

28.200

12.200

10.800

10.800

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

7.263

1.320

8.798

5.267

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

6.850

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

Totaal

61.178

18.520

26.548

16.067

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen

(eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

1.958.593

1.804

1.960.397

Omzet overige departementen

 

Omzet derden

84.216

 

84.216

Rentebaten

 

Vrijval voorzieningen

 

Bijzondere baten

 

Totaal baten

2.042.809

1.804

2.044.613

       

Lasten

     

Apparaatskosten

     

– Personele kosten

957.315

1.845

959.160

– Waarvan eigen personeel

866.567

– 36.155

830.412

– Waarvan externe inhuur

65.000

38.000

103.000

– Waarvan overige personele kosten

25.748

 

25.748

Materiële kosten

140.913

 

140.913

– Waarvan apparaat ICT

52.709

 

52.709

– Waarvan Bijdrage aan SSO's

33.017

 

33.017

– waarvan overige materiële kosten

55.187

 

55.187

Materiele programmakosten

895.207

416

895.623

*) Rentelasten

457

– 457

Afschrijvingskosten

13.875

 

13.875

– waarvan immaterieel

5.251

 

5.251

– waarvan materieel

8.625

 

8.625

– waarvan ICT

6.900

 

6.900

Overige kosten

35.042

 

35.042

– Dotaties voorzieningen

35.042

 

35.042

– Bijzondere lasten

 

Totaal lasten

2.042.809

1.804

2.044.613

       

Saldo van baten en lasten

Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen

(Eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

 

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

283.748

 

283.748

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

1.926.209

1.804

1.928.013

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 2.052.809

– 1.804

– 2.054.613

Totaal operationele kasstroom

– 126.600

 

– 126.600

Totaal investeringen (–/–)

– 11.915

 

– 11.915

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

5.000

 

5.000

Totaal investeringkasstroom

– 6.915

 

– 6.915

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 6.950

6.950

Beroep op leenfaciliteit (+)

 

Totaal financieringskasstroom

– 6.950

6.950

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

143.283

6.950

150.233

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst

(eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

332.011

– 1.754

330.257

Omzet overige departementen

 

Omzet derden

56.360

 

56.360

Rentebaten

 

Vrijval voorzieningen

 

Bijzondere baten

 

Totaal baten

388.371

– 1.754

386.617

       

Lasten

     

Apparaatskosten

     

– Personele kosten

253.000

– 779

252.221

– Waarvan eigen personeel

220.000

– 779

219.221

– Waarvan externe inhuur

24.000

 

24.000

– Waarvan overige personele kosten

9.000

 

9.000

Materiële kosten

61.000

– 975

60.025

– Waarvan apparaat ICT

1.000

 

1.000

– Waarvan Bijdrage aan SSO's

40.000

 

40.000

– Waarvan overige materiele kosten

20.000

 

20.000

Materiële programmakosten

56.171

 

56.171

Rentelasten

200

 

200

Afschrijvingskosten

18.000

 

18.000

– Materieel

4.500

 

4.500

– Waarvan apparaat ICT

2.500

 

2.500

– Immaterieel

13.500

 

13.500

Overige kosten

 

– Dotaties voorzieningen

 

– Bijzondere lasten

 

Totaal lasten

388.371

– 1.754

386.617

       

Saldo van baten en lasten

 

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst

(Eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

 

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

55.823

 

55.823

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

388.371

– 1.754

386.617

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 376.371

 

– 376.371

Totaal operationele kasstroom

12.000

 

12.000

Totaal investeringen (–/–)

– 12.200

– 10.800

– 23.000

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

 

Totaal investeringkasstroom

– 12.200

 

– 12.200

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 16.000

 

– 16.000

Beroep op leenfaciliteit (+)

12.200

10.800

23.000

Totaal financieringskasstroom

– 3.800

 

– 3.800

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

51.823

51.823

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Centraal Justitieel Incassobureau

(eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

125.098

2.340

127.438

Omzet overige departementen

502

 

502

Omzet derden

9.717

 

9.717

Rentebaten

 

Vrijval voorzieningen

 

Bijzondere baten

 

Totaal baten

135.317

2.340

137.657

       

Lasten

     

Apparaatskosten

119.251

 

119.251

– Personele kosten

89.439

2.593

92.032

– Waarvan eigen personeel

55.778

1404

57.182

– Waarvan externe inhuur

31.423

1.189

32.612

– Waarvan overige personele kosten

2.238

 

2.238

Materiële kosten

29.812

– 253

29.559

– Waarvan apparaat ICT

9.093

 

9.093

– Waarvan Bijdrage aan SSO's

6.025

 

6.025

– Waarvan overig materiële kosten

14.694

– 253

14.441

Gerechtskosten

10.056

 

10.056

Rentelasten

58

 

58

Afschrijvingskosten

5.952

 

5.952

– Immaterieel

550

 

550

– Materieel

5.402

 

5.402

Overige lasten

 

– dotaties voorzieningen

 

– bijzondere lasten

 

Totaal lasten

135.317

2.340

137.657

       

Saldo van baten en lasten

Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Centraal Justitieel Incassobureau

(Eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

 

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

32.730

 

32.730

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

135.317

2.340

137.657

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 129.364

– 2.340

– 131.704

Totaal operationele kasstroom

5.953

 

5.953

Totaal investeringen (–/–)

– 1.320

– 5.267

– 6.587

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

 

Totaal investeringkasstroom

– 1.320

– 5.267

– 6.587

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 5.943

3.531

– 2.412

Beroep op leenfaciliteit (+)

1.320

5.267

6.587

Totaal financieringskasstroom

– 4.623

8.798

4.175

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

32.740

3.531

36.271

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

(eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

70.727

2.345

73.072

Omzet overige departementen

500

 

500

Omzet derden

4.000

 

4.000

Rentebaten

22

 

22

Vrijval voorzieningen

 

Bijzondere baten

 

Totaal baten

75.249

2.345

77.594

     

Lasten

   

Apparaatskosten

48.339

 

48.339

– Personele kosten

44.800

1.145

45.945

– Waarvan eigen personeel

42.200

1.145

43.345

– Waarvan externe inhuur

2.600

 

2.600

– Waarvan overige personele kosten

 

Materiële kosten

3.539

 

3.539

– waarvan apparaat ICT

2.000

 

2.000

– waarvan Bijdrage aan SSO's

539

 

539

– waarvan overige materiële kosten

1.000

 

1.000

Rentelasten

200

 

200

Afschrijvingskosten

3.850

 

3.850

– Materieel

3.850

1.200

5.050

– Waarvan apparaat ICT

700

 

700

– Waarvan Laboratoriumkosten

3.150

1.200

4.350

– waarvan Immaterieel

 

Laboratoriumkosten

22.860

 

22.860

– waarvan Bijdrage aan SSO's

6.000

 

6.000

Overige kosten

 

– Dotaties voorzieningen

 

– Bijzondere lasten

 

Totaal lasten

75.249

2.345

77.594

       

Saldo van baten en lasten

Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Nederlands Forensisch Instituut

(Eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

 

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

9.160

– 2.369

6.791

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

75.227

2.345

77.572

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 71.377

– 2.345

– 73.722

Totaal operationele kasstroom

3.850

 

3.850

Totaal investeringen (–/–)

– 3.000

 

– 3.000

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

 

Totaal investeringkasstroom

– 3.000

 

– 3.000

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 3.850

 

– 3.850

Beroep op leenfaciliteit (+)

 

Totaal financieringskasstroom

– 3.850

 

– 3.850

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

6.160

– 2.369

3.791

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening

(eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

3.587

3.587

Omzet overige departementen

283

283

Omzet derden

32.109

32.109

Rentebaten

0

Vrijval voorzieningen

0

Bijzondere baten

0

Totaal baten

35.979

35.979

       

Lasten

     

Apparaatskosten

     

– Personele kosten

20.387

 

20.387

– Waarvan eigen personeel

17.218

17.218

– Waarvan externe inhuur

2.881

2.881

– Waarvan overige personele kosten

288

288

Materiële kosten

15.592

 

15.592

– Waarvan apparaat ICT

4.690

4.690

– Waarvan Bijdrage aan SSO's

10.603

10.603

– Waarvan overige materiele kosten

299

299

Materiële programmakosten

   

0

Rentelasten

 

0

Afschrijvingskosten

 

0

– Materieel

   

0

– Waarvan apparaat ICT

   

0

– Immaterieel

   

0

– Waarvan Bijdrage aan SSO's

   

0

Overige lasten

   

0

– Dotaties voorzieningen

   

0

– Bijzondere lasten

   

0

Totaal lasten

35.979

35.979

       

Saldo van baten en lasten

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening

(Eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

 

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

1.646

1.646

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

35.979

35.979

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 35.979

– 35.979

Totaal operationele kasstroom

Totaal investeringen (–/–)

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

Totaal investeringkasstroom

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

Aflossingen op leningen (–/–)

Beroep op leenfaciliteit (+)

Totaal financieringskasstroom

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

1.646

1.646