Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018

34775 XVI 135 MOTIE VAN HET LID EL YASSINI C.S.

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 135

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de maatschappelijke diensttijd in het regeerakkoord is opgenomen om jongeren in staat te stellen een bijdrage te leveren aan onze samenleving;

overwegende dat een evaluatie met betrekking tot de pilots van cruciaal belang is voor de uiteindelijke vormgeving van de maatschappelijke diensttijd;

overwegende dat er nog veel onduidelijkheden zijn op het gebied van de maatschappelijke diensttijd;

overwegende dat transparantie een belangrijk onderdeel is bij de evaluatie van de pilots;

van mening dat de groep deelnemers breder moet zijn dan de jongeren die zich nu al inzetten voor de samenleving;

verzoekt de regering, bij de evaluatie van de pilots maatschappelijke diensttijd inzicht te geven in welke initiatieven zijn toegekend, wat de indieners van de initiatieven met het geld hebben gedaan en wat de resultaten zijn;

verzoekt de regering, tevens bij de evaluatie van de pilots maatschappelijke diensttijd inzicht te verkrijgen in welke jongeren hebben geparticipeerd bij de pilots, wat hun achtergrond is, hun positie in de samenleving en de betrokkenheid bij de samenleving voor de pilots;

verzoekt de regering voorts de evaluatie te delen met de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Yassini

Segers

Rog

Diertens

Kerstens