Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018

34775 VIII 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 7 HERDRUK1

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 september 2017

In overeenstemming met artikel 26 lid 3 van de Kaderwet adviescolleges bied ik u hierbij, mede namens de Minister van Economische Zaken, het werkprogramma 2018 van de Onderwijsraad aan2. In het werkprogramma is ruimte gelaten voor een adviesvraag vanuit het volgende kabinet.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
M. Bussemaker

Noot 1: I.v.m. een correctie in het opschrift

Noot 2: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl