Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Defensie 2018

34775 X 138 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 138

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 september 2018

In het Wetgevingsoverleg Jaarverslag 2017 (d.d. 20 juni 2018, Kamerstuk 34 950 X, nr. 11) verzochten de rapporteurs Kamerleden Belhaj en Diks namens de vaste commissie Defensie om met indicatoren inzicht te geven in de begrotings- en jaarverslagen. In uw brief van 28 juni jl. verzocht u een eerste invulling te geven aan het rapporteren met behulp van indicatoren. Mede namens de Staatssecretaris van Defensie informeer ik u over de stand van zaken.

Defensie ziet het gebruik van indicatoren als een goede mogelijkheid om de organisatie beter aan te sturen. Daarom moeten deze weloverwogen worden vastgesteld. Daar is tijd en aandacht mee gemoeid. In de ontwerpbegroting van 2019 is al een aantal indicatoren opgenomen. Het gaat concreet om het BBP-percentage, de investeringsquote en de uitgaven aan research en development (R&D). De werknemerstevredenheid en het ziekteverzuim rapporteren we in de personeelsrapportage, die gelijktijdig met de ontwerpbegroting wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Defensie werkt aan de ontwikkeling van meer indicatoren en zal met de vaste commissie Defensie nadere afspraken maken over hoe vervolg wordt gegeven aan het gebruik en de verdere ontwikkeling hiervan. Een voorstel hiervoor ontvangt u in dit najaar.

De Minister van Defensie,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten