Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting ministerie van Justitie en Veiligheid 2018 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

34960 VI 5 AMENDEMENT VAN HET LID HELDER

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 5

Ontvangen 4 juli 2018

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 31 Politie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 42.849 (x € 1.000).

In artikel 37 Migratie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 42.849 (x € 1.000).

Toelichting

Bij de Voorjaarsnota wordt een bedrag van in totaal € 42,8 miljoen extra toegekend aan de vreemdelingenketen (artikel 37). Bij dezelfde Voorjaarsnota wordt een bedrag van € 154 miljoen extra toegekend aan de Nationale Politie (artikel 31).

Onderhavig amendement heeft als doel het aan de Nationale Politie extra toegekende bedrag te verhogen. Dit bedrag kan door de Nationale Politie naar eigen inzicht worden ingezet.


Helder