Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Incidentele suppletoire begroting BZK inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

34902 G BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Vergaderjaar 2018-2019

G

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 februari 2019

Tijdens de wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord) van 5 februari jl., heeft de PVV-senator Van Hattem een motie ingediend waarin hij de regering oproept om alle verslagen van de vergaderingen van de klimaattafels en alle verslagen van het Klimaatberaad openbaar te maken. Door middel van deze brief voldoe ik aan mijn toezegging om met een reactie op de motie te komen mede namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Het parlement heeft het recht om te verzoeken om de openbaarmaking van de verslagen van de klimaattafels en het Klimaatberaad. Gezien het bijzondere karakter daarvan is het kabinet bereid dit verzoek serieus in overweging te nemen. Daarbij is echter wel een zorgvuldig proces noodzakelijk, gezien het grote aantal personen en partijen dat betrokken is bij de klimaattafels en die in de veronderstelling waren dat zij in beslotenheid hun beraadslagingen konden voeren.

Indien uw Kamer de motie aanneemt, zal de Minister van EZK de voorzitter van het Klimaatberaad, de heer Nijpels, verzoeken de verslagen te verzamelen en de deelnemers om een zienswijze te vragen ten aanzien van openbaarmaking van hun inbreng aan de klimaattafels.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren