Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Incidentele suppletoire begroting BZK inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

34902 F MOTIE VAN HET LID VAN HATTEM C.S.

Vergaderjaar 2018-2019

F

Voorgesteld 5 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

Overwegende,

  • –  dat het parlement vanuit haar controlerende taak moet kunnen toetsen welke belangen zijn ingebracht en afgewogen bij de klimaattafels;
  • –  dat dit ook voor de Nederlandse burgers transparant dient te zijn.

Constaterende,

dat volgens de opdrachtbrief aan de voorzitter van de klimaattafel er sprake is van verslaglegging van de vergadering (waarvoor het secretariaat van de sectortafel ondersteuning verleent), waarmee verslagen van de vergaderingen van de sectortafel aanwezig zouden moeten zijn.

Roept de regering op,

om alle verslagen van de vergaderingen van de klimaattafels en alle verslagen van het overkoepelende «Klimaatberaad» openbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hattem

Dercksen

P. van Dijk

Van der Sluijs

T. van Kesteren

Faber-van de Klashorst

Kok

Aardema