Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Incidentele suppletoire begroting BZK inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

34902 H BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Vergaderjaar 2018-2019

H

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 april 2019

Tijdens de wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord) van 5 februari jl., heeft uw Kamer de motie Van Hattem c.s. aangenomen (Kamerstuk 34 902, F). Deze motie verzoekt de regering om alle verslagen van de vergaderingen van de klimaattafels en alle verslagen van het Klimaatberaad openbaar te maken. Met deze brief geef ik aan hoe ik deze motie zal uitvoeren.

Het kabinet begrijpt de wens van uw Kamer. In algemene zin acht het kabinet het niet wenselijk om verslagen van onderhandelingen openbaar te maken. Gezien de grote maatschappelijke impact van het klimaatbeleid is het kabinet echter bereid wel zoveel als mogelijk transparant te zijn over het verloop van de gesprekken om te komen tot een Klimaatakkoord. Daarbij geldt wel dat het kabinet de verslagen van de klimaattafels pas openbaar zal maken als de gesprekken zijn afgerond. Het kabinet streeft ernaar voor de zomer een definitief Klimaatakkoord te kunnen sluiten. Na vaststelling van een Klimaatakkoord zal het kabinet de verslagen van de klimaattafels en in het Klimaatberaad openbaar maken.

Zoals de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in haar brief van 21 februari (Kamerstuk 34 902, G.) over deze motie heeft aangegeven, is bij het openbaar maken va de verslagen een zorgvuldig proces nodig. Om uitvoering te geven aan de motie zal ik de voorzitter van het Klimaatberaad, de heer Nijpels, het verzoek doen om de verslagen te verzamelen en de deelnemers om een zienswijze te vragen ten aanzien van openbaarmaking van hun inbreng aan de klimaattafels. Zo snel mogelijk na afronding van een Klimaatakkoord zal ik de verslagen vervolgens openbaar maken, daarbij rekening houdend met de zienswijzen die partijen hebben aangeleverd.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
E.D. Wiebes