Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

12 REGEERAKKOORDMIDDELEN OP DE AANVULLENDE POST

In deze bijlage zijn de mutaties opgenomen die sinds Najaarsnota 2018 hebben plaatsgevonden op de regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post. Ook bevat deze bijlage een overzicht met de actuele stand van de regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post. Aanpassingen als gevolg van Nota’s van Wijziging zijn niet opgenomen, deze zullen worden opgenomen in het overzicht bij de Voorjaarsnota. De toelichtingen bij de mutaties op de aanvullende post zijn vermeld in bijlage 13 verticale toelichting bij het Financieel Jaarverslag Rijk.

De mutatie in tabel 1 die betrekking heeft op 2018 is verwerkt bij slotwet. De mutaties die betrekking hebben op 2019 of verder zijn de budgettaire verwerking van nota’s van wijziging en amendementen op de ontwerpbegrotingen voor 2019 die in het najaar van 2018 door de Kamer zijn aangenomen.

Tabel 1: mutaties regeerakkoordmiddelen aanvullende post (in mln. euro)
  

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Ontvangende begroting

Nr.

Regeerakkoordmaatregel

‒ 30

‒ 519

‒ 85

‒ 64

‒ 48

‒ 48

Hoofdstuk

Artikel

          
 

Openbaar bestuur

        
          
 

Veiligheid

        

B5

Politie

 

‒ 13

‒ 21

‒ 21

‒ 21

‒ 21

JenV

31

B6

Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

 

‒ 30

    

JenV

33

B7

Extra capaciteit strafrechtketen

 

‒ 10

‒ 15

‒ 20

‒ 20

‒ 20

JenV

92

B10

Ondermijnende criminaliteit

 

‒ 7

‒ 7

‒ 7

‒ 7

‒ 7

JenV

33

B12

Ondermijningsbestrijdingsfonds

 

‒ 100

    

JenV

33

B14

Experimenten regulering wietteelt

 

‒ 1

    

JenV

33

          
 

Defensie

        
          
 

Bereikbaarheid

        
          
 

Milieu

        

E23

Envelop klimaat

 

‒ 79

    

BZK

4, 11

E23

Envelop klimaat

 

‒ 66

    

IenW

14, 21

E23

Envelop klimaat

 

‒ 123

    

EZK

2, 4

E23

Envelop klimaat

 

‒ 32

    

LNV

11, 12

          
 

Landbouw

        
          
 

Onderwijs, onderzoek en innovatie

        

G39

Maatschappelijke diensttijd

 

‒ 15

    

VWS

4, 10

          
 

Zorg

        

H59

Preventiemaatregelen

 

‒ 41

‒ 41

‒ 15

  

VWS

1, 4, 10

H70

Experimenten regulering wietteelt

 

‒ 1

    

VWS

1, 10

          
 

Sociale Zekerheid

        
          
 

Overdrachten bedrijven

        

J101

Eigen vermogen Invest-NL (niet saldo relevant)

‒ 30

       
          
 

Internationale samenwerking

        
          
 

Overige uitgaven

        

L110

Meerjarenprogramma werven en opleiden brandweer- en politie

 

‒ 1

‒ 1

‒ 1

  

JenV

36

Tabel 2: Resterende RA-reserveringen op de aanvullende post (in mln. euro)
  

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Nr.

Reserveringen Regeerakkoord

 

1.371

2.404

2.549

2.369

2.194

        
 

Openbaar bestuur

      

A3

Belastingdienst

 

202

31

25

  

A4

Reservering transitie werkgevers zorg en overheid a.g.v. afschaffing doorsneesystematiek pensioenen

  

200

200

200

200

        
 

Veiligheid

      

B5

Politie (o.a. agenten in de wijk, innovatie, recherche en werkgeverschap)

 

37

61

84

108

108

B6

Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

 

40

70

70

70

 

B14

Experimenten regulering wietteelt

  

1

1

1

1

        
 

Defensie

      

C20

Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap

 

110

110

110

110

110

        
 

Milieu

      

E23

Envelop klimaat

  

300

300

300

300

E24

SDE+: nieuwe verplichtingen vanaf 2020

  

103

368

290

288

E25

Natuur en waterkwaliteit

  

40

   

E26

Invoeren alternatief voor salderingsregeling

  

213

240

240

240

        
 

Landbouw

      

F28

Capaciteit NVWA

 

5

15

16

15

15

F29

Cofinanciering Fonds warme sanering varkenshouderij (prioritair voor Noord-Brabant)

 

66

84

40

10

 

F30

Fonds bedrijfsopvolging agrarische sector

 

50

25

   

F31

Cofinanciering innovatie visserij

 

5

5

5

  
        
 

Onderwijs, onderzoek en innovatie

      

G33

Aanpak werkdruk primair onderwijs (incl. 20 miljoen kleine scholen)

   

81

193

193

G39

Maatschappelijke diensttijd

 

35

75

100

100

100

G40

Cultuur (en historisch democratisch bewustzijn)

 

2

28

28

29

29

G42

Media/onderzoeksjournalistiek

 

5

5

5

5

5

G43

Intensivering erfgoed en monumenten (met name nationaal restauratiefonds)

 

39

    
        
 

Zorg

      

H57

Bevorderen digitaal ondersteunende zorg

  

4

10

10

5

H59

Preventiemaatregelen

    

10

9

H62

Onafhankelijke cliëntondersteuning

    

10

10

H64

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

 

2

2

2

1

 

H65

Belonen van uitkomsten

   

3

6

 

H70

Experimenten regulering wietteelt

  

1

1

1

1

        
        
 

Sociale Zekerheid

      

I82

Pilot scholing WGA (voor mensen waarvoor onvoldoende functies te duiden zijn)

  

10

10

10

 

I86

Collectiviseren transitievergoeding MKB

  

100

100

100

100

        
        

Overdrachten bedrijven

J101

Eigen vermogen Invest NL (niet EMU-saldorelevant)

 

500

500

500

500

470

        
 

Overige uitgaven

      

L105

Reservering regionale knelpunten (waaronder BES, Rotterdam-Zuid, nucleair, Eindhoven, ESTEC, Zeeland)

 

209

342

170

1

 

L107

Stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

 

15

30

30

  

L108

Gasfonds Groningen

 

50

50

50

50

10