Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Incidentele suppletoire begroting BZK inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

34902 J BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Vergaderjaar 2018-2019

J

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juni 2019

Tijdens de behandeling van de incidentele suppletoire begroting van BZK van 5 februari jl. voor het jaar 2018, heeft de heer Van Hattem vragen gesteld over een constructie die in de provincie Noord-Brabant wordt gebruikt voor de verduurzaming van basisscholen. Met deze brief voldoe ik aan mijn toezegging om de Kamer hierover nader over te informeren.

Gedeputeerde staten in Noord-Brabant heeft besloten om tot € 100 miljoen te investeren in een door NN Investment Partners beheerde portefeuille van ESG Erfpachtleningen. BNG Bank en NN Group hebben daarnaast € 300 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van deze portefeuille. Deze leningen worden onder voorwaarden verstrekt aan een door een gemeente op te richten stichting. Deze stichting koopt en verduurzaamt vervolgens (een deel van) het maatschappelijk vastgoed in de betreffende gemeente. De gemeente betaalt een jaarlijkse erfpachtcanon en na afloop van de erfpachtperiode, meestal 30 jaar, komt het vastgoed terug in eigendom van de gemeente of krijgt de gemeente de marktwaarde uitgekeerd. De initiatiefnemers hebben tot doel gesteld om via dit concept, genaamd Bewust Investeren, de komende tien jaar ten minste 10 miljoen vierkante meter maatschappelijk vastgoed te verduurzamen.

De effectiviteit van het gebruik van een dergelijk concept is afhankelijk van de specifieke situatie in een gemeente. Gemeenten hebben de mogelijkheid om door het gebruik van dit concept te worden ontzorgd in hun verduurzamingsopgave. De beslissing om hieraan deel te nemen is een zelfstandige bevoegdheid van de gemeenten. In het geval van basisscholen berust het juridisch eigendom van schoolgebouwen vaak bij de schoolbesturen zelf. Dit betekent dat ook schoolbesturen akkoord zullen moeten gaan, alvorens het betreffende vastgoed naar een stichting zoals beschreven kan overgaan.

In de klimaatenveloppe 2018 is € 5 miljoen gereserveerd voor de verduurzaming van basisscholen. De heer Van Hattem heeft gevraagd of de middelen uit deze klimaatenveloppe via Bewust Investeren worden uitgegeven. Dit is niet het geval. Deze middelen zijn ingezet voor het innovatieprogramma voor het op bestaande scholen gerichte innovatieprogramma «Aardgasvrije en frisse scholen» en het programma «Scholen besparen energie» om scholen te helpen bij het nemen van laagdrempelige energiebesparingsmaatregelen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren