Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Economische Zaken, LNV en Diergezondheidsfonds 2018

35200 XIII 9 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 9

Vastgesteld 7 juni 2019

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

De vragen zijn op 23 mei 2019 voorgelegd aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Bij brief van 4 juni2019 zijn ze door de Minister van Economische Zaken en Klimaat beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Diks

De griffier van de commissie,
Nava

1

Wat zijn, gezien het gegeven dat de ontvangsten op het innovatiekrediet 4,4 miljoen euro lager waren, mede als gevolg van vervroegde aflossingen, de andere oorzaken waardoor het innovatiekrediet lager is uitgevallen?

Antwoord

De lagere ontvangsten in 2019 zijn, naast vervroegde aflossingen in de afgelopen jaren die nu zorgen voor minder ontvangsten dan geraamd, het gevolg van gewijzigde inzichten in de terugbetaling van uitstaande innovatiekredieten. Op basis van ervaringscijfers blijkt dat de verplichtingen in het kader van het Innovatiekrediet voor 80% tot daadwerkelijke kasbetalingen leiden. De terugontvangsten zijn hierop aangepast.

2

Wat zijn de oorzaken voor het feit dat de realisatie van de regeldruk € 666.000 lager was dan in totaal geraamd. Betekent dit dat er minder regeldruk is weggenomen dan er aanvankelijk voorzien was?

Antwoord

Het feit dat de realisatie van de regeldruk 666.000 euro lager is dan voorzien is te wijten aan het niet of later opstarten van een aantal trajecten in het kader van het nieuwe regeldrukbeleid. Zo waren onder meer uitgaven geraamd voor de Strategische Commissie betere regelgeving en de «life events» aanpak. De middelen die hiervoor beschikbaar waren zijn uiteindelijk niet in 2018 uitgegeven door vertraging in deze trajecten vanwege capaciteitsproblemen.

Het kabinet hanteert geen kwantitatieve doelstellingen meer voor vermindering van regeldruk, maar wil gericht knelpunten aanpakken. Er zijn geen aanwijzingen dat er minder regeldruk wordt weggenomen.