Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Financieel Jaarverslag 2018

35200 32 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 32

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juli 2019

Naar aanleiding van de behandeling van de verantwoordingsstukken van de Ministers over het jaar 2018 brengt de vaste commissie voor Financiën hierbij advies uit aan de Kamer over de dechargeverlening voor het door de Ministers gevoerde financiële beheer in 2018.1
Het sluitstuk van de begrotingscyclus is de goedkeuring van de slotwetten en de dechargeverlening aan de Ministers voor het gevoerde financieel beheer. Het besluit over dechargeverlening neemt de Kamer voornamelijk op basis van de door de Algemene Rekenkamer onderzochte departementale en niet-departementale jaarverslagen, alsmede het door de Algemene Rekenkamer onderzochte Financieel Jaarverslag van het Rijk. Nadat de Kamer heeft besloten over de dechargeverlening zal de Kamervoorzitter het besluit bekrachtigen met een aantekening in de jaarverslagen, waarna deze worden doorgeleid ter behandeling in de Eerste Kamer.2

Aandacht voor dechargeverlening in de commissies

Zoals in voorgaande jaren hebben de commissies ook dit jaar, op advies van de vaste commissie voor Financiën,3 bij de behandeling van de jaarverslagen aandacht besteed aan het gevoerde financieel beheer. Veel commissies hebben daarbij expliciet de relatie gelegd met de door de Kamer te verlenen decharge aan Ministers.
Waar vorig jaar alle betrokken commissies wetgevingsoverleggen voerden over de diverse departementale jaarverslagen en slotwetten, hebben de commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit daar dit jaar van afgezien.4 Het jaarverslag en de slotwet van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018 (LNV-deel) worden plenair behandeld op donderdag 4 juli 2019.
Negen commissies hebben rapporteurs aangesteld: de vaste commissies voor Economische Zaken en Klimaat5, Sociale Zaken en Werkgelegenheid6, Volksgezondheid, Welzijn en Sport7, Defensie8, Koninkrijksrelaties9, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap10, Financiën11, Infrastructuur en Waterstaat12 en Justitie en Veiligheid13.

Bij de diverse wetgevingsoverleggen zijn moties ingediend die in de plenaire vergadering in stemming zijn gebracht.

De vaste commissie voor Financiën heeft geconstateerd dat bij de behandeling van de jaarverslagen geen moties zijn ingediend die tot doel hebben slechts onder een bepaalde voorwaarde aan een Minister decharge te verlenen, dan wel om de dechargeverlening op te schorten of te onthouden.

Advies voor plenaire afronding dechargeverlening

Het advies van de vaste commissie voor Financiën luidt in het licht van bovenstaande dat door de Kamer aan alle Ministers decharge kan worden verleend, met inachtneming van de diverse toezeggingen van bewindspersonen ter verbetering van het financieel beheer14.

De voorzitter van de commissie,
Anne Mulder

De griffier van de commissie,
Weeber

Noot 1: Conform besluit van het presidium op 10 april 2013 brengt de commissie voor de Rijksuitgaven, thans Financiën, advies uit over dechargeverlening aan de Kamer (Kamerstuk 31 428, nr. 6).

Noot 2: Conform de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet 2001 joartikel 10.2, eerste lid, onder a, Comptabiliteitswet 2016.

Noot 3: Brief van de vaste commissie voor Financiën, 19 maart 2019.

Noot 4: Het betreft overleggen van achtereenvolgens de vaste en algemene commissies voor Economische Zaken en Klimaat (12 juni 2019, Kamerstuk 35 200 XIII, nr. 20), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (12 juni 2019, Kamerstuk 35 200 XV, nr. 17), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (18 juni 2019), Defensie (19 juni 2019), Koninkrijksrelaties (20 juni 2019), Binnenlandse Zaken (20 juni 2019), Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (20 juni 2019), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (26 juni 2019), Financiën (26 juni 2019), Infrastructuur en Waterstaat (27 juni 2019) en Justitie en Veiligheid (27 juni 2019).

Noot 5: De leden Wörsdörfer (VVD) en Bromet (GL).

Noot 6: De leden Aartsen (VVD) en Renkema (GL).

Noot 7: De leden Tielen (VVD), Slootweg (CDA) en Renkema (GL).

Noot 8: De leden Bosman (VVD) en Belhaj (D66).

Noot 9: De leden Van Dam (CDA) en Özütok (GL).

Noot 10: De leden Van Meenen (D66) en Van den Hul (PvdA).

Noot 11: De leden Sneller (D66) en Alkaya (SP).

Noot 12: De leden Van Eijs (D66) en Kröger (GL).

Noot 13: De leden Laan-Geselschap (VVD) en Buitenweg (GL).

Noot 14: Dit advies loopt vooruit op de plenaire behandeling van het LNV-deel van het jaarverslag/de slotwet XIII en eventuele (onvoorziene) bezwaren die tijdens deze behandeling naar voren zouden kunnen komen.