Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Incidentele suppletoire begroting BZK inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

34902 K BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Vergaderjaar 2018-2019

K

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2019

Uw Kamer heeft via de motie Van Hattem c.s. (Kamerstuk 34 903, F.) verzocht om openbaarmaking van alle verslagen van de vergaderingen van de klimaattafels en alle verslagen van het overkoepelend Klimaatberaad. In mijn brief van 1 april jl. (Kamerstuk 34 902, H.) heb ik u mee gedeeld dat het kabinet voornemens is, na vaststelling van een Klimaatakkoord, de verslagen van de klimaattafels en het Klimaatberaad openbaar te maken.

Zoals eerder vermeld acht het kabinet het in algemene zin niet wenselijk om verslagen van onderhandelingen openbaar te maken, zeker niet als deze gesprekken nog niet afgerond zijn. Echter, gezien de grote maatschappelijke impact van het klimaatbeleid is het kabinet bereid wel zoveel als mogelijk transparant te zijn over het verloop van de gesprekken om te komen tot een Klimaatakkoord. Met deze brief wil ik u informeren dat de verslagen openbaar zijn gemaakt door publicatie op de website: www.klimaatakkoord.nl. Niet van alle bijeenkomsten is een verslag gemaakt. Dit geldt onder meer voor bijeenkomsten van het Klimaatberaad die een informerend karakter hadden. In het openbaar maken van de verslagen heb ik rekening gehouden met de zienswijzen die partijen hebben aangeleverd op basis van de uitzonderingsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
E.D. Wiebes