Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Infrastructuur en Milieu 2018

35200 XII 16 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN EIJS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 16

Voorgesteld 2 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland de ambitie heeft om in 2050 100% circulair te zijn,

overwegende dat de Algemene Rekenkamer concludeert dat voor plastic een verdergaande aanpak nodig is voor preventie en hergebruik,

overwegende dat voor de preventie en het hergebruik van plastics een gezamenlijke Europese aanpak gewenst is,

verzoekt de regering, zich in te spannen dat het «EU-actieplan circulaire economie 2.0» afspraken en maatregelen bevat om de preventie en het hergebruik plastic in de breedte te stimuleren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Eijs