Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Veiligheid en Justitie 2017

35200 VI 16 HERDRUK GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DAM EN GROOTHUIZEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 12

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 16 HERDRUK

Voorgesteld 2 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering in november 2018 heeft aangegeven dat het budget dat jaarlijks begroot is voor gesubsidieerde rechtsbijstand met ingang van het boekjaar 2019 bij onderbesteding toch beschikbaar blijft voor gesubsidieerde rechtsbijstand;

overwegende dat de regering eerder herhaald heeft aangegeven dat niet besteed budget aangewend wordt om de nieuwe methodiek van rechtsbijstandpakketten mogelijk te maken, alsmede waar mogelijk de vergoeding voor advocaten te verhogen;

overwegende dat de regering nu aangeeft dat overschotten op de post rechtsbijstand middels een kasschuif doorgeschoven worden naar toekomstige jaren om verwachte tekorten te compenseren;

constaterende dat deze kasschuifmethodiek ervoor zorgt dat per saldo in het jaar 2019 minder budget beschikbaar is voor rechtsbijstand;

verzoekt de regering, deze kasschuif in het jaar 2019 te heroverwegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Groothuizen