Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2018

34775 VI AW VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vergaderjaar 2018-2019

AW

Vastgesteld 29 augustus 2019

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid hebben kennisgenomen van de brief van de Minister voor Rechtsbescherming van 1 juli 20191, waarin hij vragen over het richtinggevend perspectief inzake de herziening van de rechtsbijstand beantwoordt. Naar aanleiding hiervan hebben zij de Minister op 16 juli 2019 een brief gestuurd.

De Minister heeft op 27 augustus 2019 gereageerd.

De commissie2 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
Van Dooren

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Minister voor Rechtsbescherming

Den Haag, 16 juli 2019

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid hebben met belangstelling kennisgenomen van uw brief van 1 juli 20193, waarin u vragen over het richtinggevend perspectief inzake de herziening van de rechtsbijstand beantwoordt. Naar aanleiding van uw brief hebben de voornoemde leden een verzoek aan u.
U schrijft in uw brief dat u niet op de hoogte bent van de redenen waarom 20% van de rechtszoekenden niet tevreden is over bijstand van een pro-Deo advocaat en of dit het gevolg kan zijn van de uitkomst van hun rechterlijke procedure.42 De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid zouden toch meer inzicht willen verkrijgen in wat deze redenen precies zijn, omdat zij dit een belangrijk aspect vinden dat bij een grondige herziening van de rechtsbijstand aandacht verdient. Zij verzoeken u dan ook om – eventueel bij gelegenheid van de indiening van een wetsvoorstel inzake de rechtsbijstand – de Kamer nader te informeren over de redenen waarom 20% van de rechtszoekenden niet tevreden is over bijstand van een pro-Deo advocaat en of dit het gevolg kan zijn van de uitkomst van hun rechterlijke procedure.

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid vernemen graag voor 6 september 2019 of u bereid bent dit onderzoek uit te voeren en de Kamer hierover te rapporteren.

De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
De Boer

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 augustus 2019

Op 16 juli jl. hebben de leden de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid mij verzocht om de Kamer nader te informeren over de redenen waarom 20% van de rechtszoekenden niet tevreden is over bijstand van een pro-Deo advocaat en of dit het gevolg kan zijn van de uitkomst van hun rechterlijke procedure. De leden vernemen graag of ik bereid ben dit onderzoek uit te voeren en de Kamer hierover te rapporteren. Ik beantwoord hun verzoek als volgt.

Verzoek redenen tevredenheid rechtszoekenden over pro-Deo advocaat

De contourennota van 9 november 2018 benoemt dat één op de vijf mensen die een juridische weg kiest, aangeeft dat hun problemen daarmee niet zijn opgelost.5 6 Dit komt omdat een juridische benadering lang niet altijd een oplossing biedt voor de achterliggende problematiek. Het nieuwe stelsel is er dan ook op gericht om waar nodig en mogelijk de hulp zoveel mogelijk integraal vorm te geven met een goede verbinding tussen het juridische en sociale domein. Daarnaast is het van belang geschillen in een vroeg stadium op een laagdrempelige manier op te lossen.
In uw brief van 20 mei jl. schrijft u dat van de groep mensen die daadwerkelijk gebruik maakt van een Pro-Deoadvocaat het overgrote deel (80%) tevreden is over de afhandeling. U schrijft dat leden van de PvdA-fractie uit mijn brief begrijpen dat ik dit percentage te laag vindt en dat dit één van de redenen is voor de door mij gewenste grondige herziening. Ik heb u geantwoord dat ik niet op de hoogte ben van de redenen waarom 20% van de rechtszoekenden niet tevreden is en of dit het gevolg kan zijn van de uitkomst van hun rechterlijke procedure. Ik heb u toen verwezen naar de Geschilbeslechtingsdelta.7

Het feit dat één op de vijf mensen die een juridische weg kiest, aangeeft dat hun problemen daarmee niet zijn opgelost, staat los van de tevredenheid van burgers over de afhandeling van bijstand door een pro-Deo advocaat. Een burger kan immers tevreden zijn over bijstand door een pro-Deo advocaat terwijl zijn problemen toch niet zijn opgelost. Ik herken mij dan ook niet in uw interpretatie dat 20% van burgers ontevreden is over de bijstand van een Pro-deo advocaat.

Wat betreft de tevredenheid van de burger over de bijstand door een Pro-deo advocaat verwijs ik u naar de nulmeting van de Raad voor Rechtsbijstand.8

De Raad voor Rechtsbijstand presenteert hier de resultaten van de klanttevredenheidsonderzoeken die zijn uitgevoerd onder loketklanten en toevoegingsgebruikers die betrekking hebben op hun beleving van (het resultaat) van de dienstverlening. Aangezien de Raad voor Rechtsbijstand reeds onderzoek doet naar en publiceert over de tevredenheid van burgers over de bijstand door een Pro-deo advocaat, zal ik het door u gevraagde onderzoek niet uitvoeren.

Bijlage voortgangsbrief

Op 12 juli 2019 zond ik mijn voortgangsbrief over de stand van zaken van het programma Herziening Rechtsbijstand (Kamerstuk 31 753, nr. 177). Eén van de bijlagen betreft de «Quickscan marktverkenning rechtshulppakketten» van Significant. Abusievelijk is niet de definitieve versie van 25 juni 2019 meegezonden, maar een conceptversie van 20 juni.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik u en de Tweede Kamer der Staten-Generaal bij deze brief de definitieve versie van het rapport «Quickscan marktverkenning rechtshulppakketten»9 van 25 juni 2019 toe te zenden.

De Minister voor Rechtsbescherming,
S. Dekker

Noot 1: Kamerstukken I 2018/19, 34 775 VI, AU.

Noot 2: Samenstelling: Backer (D66), De Boer (GL), (voorzitter), Van Dijk (SGP), Van Hattem (PVV), Nooren (PvdA), Rombouts (CDA), Bikker (CU), Baay-Timmerman (50PLUS), Adriaansens (VVD), arbouw (VVD), Bezaan (PVV), De Blécourt-Wouterse (VVD), Cliteur (FVD), Dittrich (D66), Doornhof (D66), Frentrop (FVD), Gerbrandy (OSF), Janssen (SP), Karimi (GL), Meijer (VVD), Nicolaï (PvdD), Van Pareren (FVD), Recourt (PvdA), Rietkerk (CDA), Veldhoen (GL) en Van Wely (FVD), (vice-voorzitter).

Noot 3: Kamerstukken I 2018/19, 34 775 VI, AU.

Noot 4: Kamerstukken I 2018/19, 34 775 VI, AU, p. 5.

Noot 5: Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 31 753, nr. 155

Noot 6: Zie M.J. ter Voert & C.M. Klein Haarhuis, Geschilbeslechtingsdelta; Over verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers, 2014, 136.

Noot 7: Kamerstukken I 2018/19, 34 775 VI, AU

Noot 8: https://www.rvr.org/binaries/content/assets/rvrorg/nieuws/2018/9789462405073-rapport-nulmeting-wlpub.pdf

Noot 9: Ter inzage op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 164048.02.