Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Miljoenennota 2018

34775 AT BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Vergaderjaar 2018-2019

AT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 september 2019

In navolging van de toezegging van Minister-President Rutte inzake de financiering van de OVSE (34 775 / TO2488) kan ik u het volgende berichten.

De OVSE wordt gefinancierd door contributies die de deelnemende staten betalen. Het OVSE-budget voor 2019 bedraagt EUR 138.204.100,–. Daarnaast heeft de grootste OVSE-missie, de Special Monitoring Mission (SMM) in Oekraïne, een eigen budget, dat voor het lopende mandaat (april 2019–maart 2020) EUR 100.844.500,– bedraagt.

De verplichte Nederlandse bijdrage aan beide budgetten wordt bepaald op basis van een verdeelsleutel, die met consensus van alle 57 deelnemende staten van de OVSE moeten worden vastgesteld. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op dezelfde elementen als de VN-verdeelsleutel, met enkele aanpassingen (o.a. bijdrageplafond van 14%), o.a. vanwege de samenstelling van de OVSE. De Nederlandse verdeelsleutel voor 2019 is 4,351% voor het budget van het OVSE Secretariaat en de autonome instellingen, en 3,567% voor de OVSE-missies en veldkantoren. Dit komt neer op een Nederlandse verplichte bijdrage aan de OVSE ter hoogte van EUR 5.390.614,– plus een verplichte bijdrage aan de SMM Oekraïne van EUR 3.021.583,58. Nederland staat hiermee op de negende plaats, na VS, Duitsland, Frankrijk, VK, Italië, RF, Canada, Spanje.

Over de toekomstige verdeelsleutel voor 2020–2024 is de afgelopen maanden intensief onderhandeld, waarbij Nederland zich constructief en flexibel opstelt. Het Slowaakse OVSE-voorzitterschap zet in op een spoedig akkoord in september.

Daarnaast zijn vrijwillige bijdragen mogelijk. Hiertoe behoren in 2019 o.a. een vrijwillige bijdrage van Nederland aan de SMM Oekraïne van EUR 575.539,73, en EUR 104.000,– voor capaciteitsopbouw op het gebied van cyber security. Verder besteedt Nederland jaarlijks EUR 600.000,– aan mensenrechtenprojecten in de OVSE-regio, deels uitgevoerd door OVSE-instellingen, deels door ngo’s. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd in de Mensenrechtenrapportage. Nederland draagt ook bij aan enkele langer lopende projecten van de OVSE-instellingen en -missies, bv. op het terrein van bestrijding van radicalisering (EUR 100.000,–, looptijd 2016–2019), of het beveiligen van wapenopslagplaatsen in Bosnië-Herzegovina (EUR 155.000,–, looptijd 2017–2019). Tot slot ondersteunt Nederland de OVSE met personeel door detacheringen (momenteel 7 personen, grotendeels bij SMM Oekraïne). De kosten van deze detacheringen komen voor Nederlandse rekening.

Tevens is Nederland gastland voor de onafhankelijke instelling die onder OVSE valt, de Hoge Commissaris voor de Nationale Minderheden (HCNM), gevestigd te Den Haag.

Ten slotte wil ik wijzen op de rol die Nederland speelt als voorzitter van de zogeheten Structured Dialogue, een informele werkgroep binnen de OVSE die zich buigt over mogelijkheden om rond conventionele wapenbeheersing stappen voorwaarts te zetten.

Nederland wil met al deze inspanningen laten zien het werk van de OVSE een warm hart toe te dragen en daar de nodige impulsen aan te geven met mensen en middelen, die de verplichte contributie duidelijk overstijgen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
S.A. Blok