Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2018
  • Najaarsnota
  • 2e suppletore
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Wijziging begroting ministerie SZW 2018 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

34960 XV STB 2018

Wet van 11 juli 2018, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018

(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Kamerstuk 34 960 XV

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.enz.enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), voor het jaar 2018 en vastgesteld bij de wet van 24 januari 2018, Stb. 21;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 11 juli 2018

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W. Koolmees

Uitgegeven de eenendertigste juli 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (x € 1.000)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van 11 juli 2018, Stb. 252

Begroting 2018

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1.000

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

31.935.422

32.002.648

1.885.541

2.528.011

2.568.035

– 70.603

               
 

Beleidsartikelen

           
               

1

Arbeidsmarkt

508.873

509.873

24.000

– 19.937

– 19.937

0

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

6.664.158

6.724.243

2.572

320.120

350.325

0

3

Arbeidsongeschiktheid

824

824

0

0

0

0

4

Jonggehandicapten

3.298.349

3.298.349

0

– 72.203

– 72.203

0

5

Werkloosheid

152.392

156.490

0

2.506

2.384

0

6

Ziekte en zwangerschap

8.618

8.618

0

0

0

0

7

Kinderopvang

2.853.198

2.853.198

1.548.224

60.990

60.990

– 23.101

8

Oudedagsvoorziening

24.447

24.447

0

703

703

0

9

Nabestaanden

1.348

1.348

0

0

0

0

10

Tegemoetkoming ouders

5.604.200

5.604.200

272.478

– 114.907

– 114.907

– 40.250

11

Uitvoeringskosten

498.574

498.574

0

14.450

14.450

0

12

Rijksbijdragen

11.596.718

11.596.718

0

2.239.818

2.239.818

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

317.108

317.108

1.200

– 21.906

– 12.280

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

308.856

308.856

36.655

137

137

– 7.252

98

Algemeen

29.041

31.084

412

2.482

2.797

0

99

Nominaal en onvoorzien

68.718

68.718

0

115.758

115.758

0