Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2018 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)

35095 XII 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 2

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1.  De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  • 2.  De begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

1.

Leeswijzer

2

     

2.

Het beleid

2

     

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2

2.2

De beleidsartikelen

4

2.3

De niet-beleidsartikelen

19

2.4

De agentschappen

21

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende begroting voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. In de Rijksbegrotingsvoorschriften 2018 zijn onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel.

Model 2.25 Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting)

in € miljoen

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in €

miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

10

=> 1.000

10

20

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

  • 1.  In de begroting(wet)staat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2018 voor de begroting van Infrastructuur en Waterstaat (XII) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Tweede suppletoire begroting.
  • 2.  In het overzicht in paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen, die op hoofdlijnen inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijzing van de begroting 2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775 XII, nr. 1). Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
  • 3.  In de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2 beleidsartikelen en paragraaf 2.3 niet-beleidsartikelen) zijn in de tabellen budgettaire gevolgen van beleid de mutaties in de Tweede suppletoire begroting 2018 uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XII, nr. 1) toegelicht. De begrotingsmutaties van de najaarsnota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel en/of beleidsmatig relevant.
  • 4.  In de paragraaf agentschappen (zie paragraaf 2.4) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

Inboeking onderuitputting

In het voorjaar van 2018 zijn er extra middelen vrijgemaakt voor onder andere het gasbesluit, de inrichting van LNV en de Brexit-voorbereiding. Hiervoor is dekking gevonden in de structurele onderuitputting op de verschillende departementale begrotingen. Op de beleidsbegroting van IenW is een structurele onderuitputting van € 20 miljoen oplopend naar € 23 miljoen vanaf 2021 ingeboekt in afwachting van concrete invulling. In de loop van het jaar wordt deze concreet ingevuld met onderuitputting waarvan bij aanvang van het jaar nog niet bekend is waar deze precies optreedt.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

De onderstaande tabel geeft de belangrijkste wijzigingen in de uitgaven en inkomsten aan ten opzichte van de Miljoenennota 2019. Een meer gedetailleerd overzicht van de mutaties per artikel is te vinden bij de budgettaire gevolgen van beleid in paragraaf 2.2 (de beleidsartikelen) en 2.3 (de niet-beleidsartikelen).

Suppletoire mutaties 2018 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikel

Uitgaven

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2018

 

8.357.500

247.500

Stand 1e suppletoire begroting 2018

 

9.038.900

33.100

       

Mutaties Miljoenennota 2019 (uitkomst 2018)

 

– 734.200

– 2.500

       

Belangrijkste suppletoire mutaties

 

– 89.000

 

1. Interdepartementale Overboekingen

     

– Waarvan uit het Infrastructuurfonds

26

– 55.900

 

– Waarvan uit het Deltafonds

26

3.900

 

– Waarvan uit het Hoofdstuk XII

div.

– 33.000

 
       
   

– 4.000

– 500

       

2. Diversen

     
       

Stand 2e suppletoire begroting 2018

 

8.215.700

30.100

Toelichting

1. interdepartementale overboekingen

Dit betreft diverse interdepartementale overboekingen naar het Provincie-, Gemeente- en het BTW-compensatiefonds voor onder andere het project aansluiting A6 Lelystad Airport (€ 14,1 miljoen), het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden (€ 31,8 miljoen) en het project Rotterdamse Baan (€ 8 miljoen) vanuit het Infrastructuurfonds en een ontvangst (€ 3,5 miljoen) voor Cyber Security ten behoeve van het Security Operation Center van RWS op het Deltafonds. Vanuit Hoofdstuk XII bestaan de interdepartementale overboekingen voornamelijk uit een bijdrage geleverd aan het Provincie-, Gemeente- en het BTW-compensatiefonds voor diverse saneringsopgaves (€ 13,6 miljoen), binnenstedelijke knelpunten in relatie tot het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018 (€ 9,5 miljoen) en de Green Deal Zero-emissie Stadslogistiek (€ 3,6 miljoen).

2.2 De beleidsartikelen

In de tabellen budgettaire gevolgen van beleid zijn de mutaties in de Tweede suppletoire begroting 2018 uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2019 (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XII, nr. 1) toegelicht. De najaarsnotamutaties worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.

Artikel 11 Integraal waterbeleid

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 11 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

11

Integraal waterbeleid

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

33.076

36.959

– 2.800

4.879

39.038

Waarvan garantieverplichtingen

         

Uitgaven

45.789

52.655

– 3.011

– 1.034

48.610

Waarvan juridisch verplicht

 

84%

   

93%

11.01

Algemeen waterbeleid

34.677

39.674

– 2.281

– 879

36.514

11.01.01

Opdrachten

6.556

10.501

– 2.683

– 1.179

6.639

 

– Overige opdrachten

6.556

10.501

– 2.683

– 1.179

6.639

11.01.02

Subsidies

12.632

14.562

   

14.562

 

– Overige subsidies

1.030

1.240

   

1.240

 

– Partners voor Water 4 (HGIS)

11.602

13.322

   

13.322

11.01.03

Bijdragen aan agentschappen

15.489

14.561

402

300

15.263

 

– Waarvan bijdrage aan KNMI

460

410

12

300

722

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

15.029

14.151

390

 

14.541

11.01.04

Bijdragen aan medeoverheden

 

50

   

50

 

– Overige bijdragen aan medeoverheden

 

50

   

50

11.02

Waterveiligheid

3.011

2.921

– 68

– 150

2.703

11.02.01

Opdrachten

3.011

2.921

– 68

– 150

2.703

 

– Overige opdrachten

3.011

2.921

– 68

– 150

2.703

11.03

Grote oppervlaktewateren

2.054

3.385

– 671

– 5

2.709

11.03.01

Opdrachten

2.054

3.385

– 671

– 5

2.709

11.04

Waterkwaliteit

6.047

6.675

9

0

6.684

11.04.01

Opdrachten

4.227

4.434

9

– 141

4.302

11.04.02

Subsidies

400

436

   

436

 

– Overige subsidies

400

436

   

436

11.04.04

Bijdragen aan medeoverheden

325

325

   

325

 

– Overige bijdragen aan medeoverheden

325

325

   

325

11.04.05

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

1.095

1.480

 

141

1.621

 

– Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

1.095

1.480

 

141

1.621

Ontvangsten

 

278

 

319

597

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met per saldo € 4,9 miljoen wordt met name veroorzaakt door de Blue deal HGIS van € 5,7 miljoen. Voor de Blue deal HGIS wordt eind 2018 in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken een meerjarenverplichting aangegaan voor de uitvoering van een meerjarenprogramma door de Unie van Waterschappen over de periode 2018 tot en met 2022. Hiervoor wordt verplichtingenbudget uit 2019 tot en met 2022 naar voren gehaald. Daarentegen staat een verlaging van het verplichtingenbudget door de meevaller op de eindafrekening van het project icoon Afsluitdijk van € 0,8 miljoen.

Uitgaven

11.01 Algemeen Waterbeleid

Overige opdrachten

De verlaging van het kasbudget wordt met name veroorzaakt door de meevaller op de eindafrekening van het project icoon Afsluitdijk van € 0,8 miljoen. De vrijvallende middelen worden ingezet voor het bodemsaneringsproject Rotterdam. Ook de vertraging bij het Europese onderzoeksprogramma Eranet for Climate Services zorgt voor een verlaging van het benodigd kasbudget (€ 0,3 miljoen). Vertraging is ontstaat doordat de projecten later zijn gestart dan voorzien door o.a. problemen met buitenlandse financiers.

Artikel 13 Bodem en Ondergrond

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 13 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

57.228

52.218

25.349

– 15.914

61.653

Waarvan garantieverplichtingen

         

Uitgaven

53.840

41.797

– 2.751

– 16.035

23.011

Waarvan juridisch verplicht

 

85%

   

100%

13.03

Gebiedsontwikkeling

90

0

   

0

13.03.01

Opdrachten

30

0

   

0

 

– Overige opdrachten

30

0

   

0

13.03.02

Subsidies

60

0

   

0

 

– Overige subsidies

60

0

   

0

13.03.03

Bijdragen aan agentschappen

0

0

   

0

 

– Overige bijdragen aan agentschappen

0

0

   

0

13.03.04

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

   

0

 

– Overige bijdragen aan medeoverheden

0

0

   

0

13.04

Ruimtegebruik bodem

46.950

34.897

– 2.817

– 13.392

18.688

13.04.01

Opdrachten

4.740

9.949

– 2.635

– 870

6.444

 

– Overige opdrachten

2.505

4.675

129

– 429

4.375

 

– Bodem en STRONG

2.235

5.274

– 2.764

– 441

2.069

13.04.02

Subsidies

13.707

15.119

– 6.508

– 1.309

7.302

 

– Bedrijvenregeling

8.684

8.684

– 6.508

135

2.311

 

– Subsidie Caribisch Nederland

5.023

6.435

 

– 1.444

4.991

13.04.03

Bijdragen aan agentschappen

2.623

3.501

68

 

3.569

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.623

3.501

68

 

3.569

13.04.04

Bijdragen aan medeoverheden

25.880

6.328

6.258

– 11.213

1.373

 

– Meerjarenprogramma Bodem

25.880

6.184

6.258

– 11.069

1.373

 

– Overige bijdragen aan medeoverheden

0

144

 

– 144

0

13.05

Eenvoudig Beter

6.800

6.900

66

– 2.643

4.323

13.05.01

Opdrachten

3.400

3.500

– 22

– 2.643

835

 

– Overige opdrachten

3.400

3.500

– 22

– 2.643

835

13.05.02

Subsidies

0

0

   

0

 

– Stimulatieregeling implementatie Omgevingswet

0

0

   

0

13.05.03

Bijdragen aan agentschappen

3.400

3.400

88

 

3.488

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

3.400

3.400

88

 

3.488

Ontvangsten

8.824

2.950

– 2.950

 

0

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget komt met name door diverse bodemsaneringsprojecten. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draagt via het Gemeentefonds bij aan de volgende bodemsaneringsopgaven: gebiedsgerichte aanpak in het havengebied Rotterdam, de petroleumhaven in Amsterdam, het vetgasterrein in Amersfoort en de sanering van verontreinigde bodem in Dordrecht. Dit jaar gaat het om een bedrag van € 13,6 miljoen. Tevens komt de verlaging van het verplichtingenbudget door de Inspectieview Milieu waarbij de structurele beheerkosten van € 1,1 miljoen nu in beeld zijn. Tot slot komt de verlaging van het verplichtingenbudget voornamelijk door een opdrachtverstrekking aan het RIVM met betrekking tot het onderwerp normen en instrumentarium bodem en een opdrachtverstrekking aan NEN voor ondersteuning ten aanzien van normdocumenten met betrekking tot regelgeving (€ 0,5 miljoen).

Uitgaven

13.04 Ruimtegebruik bodem

Subsidies Caribisch Nederland

De verlaging van het subsidiebudget met € 1,4 miljoen wordt veroorzaakt door een overboeking binnen artikelonderdeel van Subsidies Caribisch Nederland naar Meerjarenprogramma Bodem.

Meerjarenprogramma Bodem

De verlaging van het kasbudget op het artikelonderdeel Ruimtelijk bodem komt met name door de bij de verplichtingen toegelichte bodemsaneringsprojecten (€ 13,6 miljoen). Daarentegen wordt het kasbudget verhoogd door een meevaller op de eindafrekening van het project icoon Afsluitdijk (€ 0,8 miljoen) en door een bijdrage voor Eranet vanaf artikel 11 (€ 0,3 miljoen).

13.05 Eenvoudig Beter

Overige opdrachten

De verlaging van het kasbudget op het artikelonderdeel Eenvoudig Beter wordt veroorzaakt door de vertraging bij de implementatie van de omgevingswet. Deze middelen (€ 2,6 miljoen) worden voornamelijk ingezet voor een bijdrage aan ILT op artikel 24 ten behoeve van met name de tariefverhoging 2018 en voor de beheerskosten applicatie Inspectieview Milieu.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 14 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenen nota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

27.319

30.492

4.343

5.187

40.022

Waarvan garantieverplichtingen

         

Uitgaven

36.725

39.808

3.772

3.602

47.182

Waarvan juridisch verplicht

 

84%

   

100%

14.01

Netwerk

20.575

23.658

3.430

3.610

30.698

14.01.01

Opdrachten

15.304

18.387

834

– 759

18.462

 

– Opdrachten Wegverkeersbeleid

1.146

5.026

– 2.150

– 86

2.790

 

– Beter Benutten / Programma Innovatie Mobiliteit

10.141

10.994

250

1.344

12.588

 

– Overige Opdrachten

4.017

2.367

2.734

– 2.017

3.084

14.01.02

Subsidies

650

650

 

840

1.490

14.01.03

Bijdragen aan agentschappen

4.621

4.621

2.596

 

7.217

14.01.04

Bijdragen aan medeoverheden

 

0

 

3.529

3.529

14.02

Veiligheid

16.150

16.150

342

– 8

16.484

14.02.01

Opdrachten

6.218

6.218

– 71

– 916

5.231

14.02.02

Subsidies

8.401

8.401

182

108

8.691

14.02.03

Bijdragen aan agentschappen

584

584

11

 

595

14.02.05

Bijdragen aan internationale organisaties

30

30

   

30

14.02.06

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

917

917

220

800

1.937

Ontvangsten

6.782

6.782

 

– 2.042

4.740

Verplichtingen

De ophoging van het verplichtingenbudget bij de Tweede suppletoire begroting 2018 met € 5,2 miljoen komt met name door een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds (€ 4,1 miljoen). De inzet van deze middelen is nader toegelicht bij de uitgaven. Daarnaast is voor het aangaan van meerjarige overeenkomsten voor kennisplatvorm tunnelveiligheid respectievelijk militaire mobiliteit verplichtingenbudget (€ 1,1 miljoen) vanuit latere jaren naar 2018 overgeheveld.

Uitgaven

14.01 Netwerk

14.01.01 Opdrachten

Overige opdrachten

Vanuit de Klimaat enveloppe regeerakkoord, waarvoor bij incidentele suppletoire begroting 2018 middelen aan dit artikelonderdeel zijn toegevoegd, is € 2 miljoen overgeboekt naar het Provincie- en Btw-compensatiefonds voor het Programma Duurzame mobiliteit. De middelen worden ingezet als cofinanciering bij verschillende regionale projecten en in de decembercirculaire gepubliceerd.

Better Benutten/programma innovatie mobiliteit

Ten behoeve van opdrachten van de Innovatieunit, onderdeel van het programma Beter Benutten, is vanuit de voor dit doel bij het Infrastructuurfonds gereserveerde middelen (€ 1,8 miljoen) naar dit instrument overgeheveld. Hiervan is € 0,4 miljoen overgeheveld naar het Ministerie van OCW voor de Task Force Beter Benutten Onderwijs en Openbaar Vervoer en € 0,1 miljoen naar artikel 17 luchtvaart voor onderzoek naar het ontwerp en bouw van een (prototype) elektrisch taxitractor.

14.01.02 Subsidies

Ten behoeve van de bijdrage aan de subsidie Wandel en Fiets worden middelen (0,8 miljoen) overgeheveld uit het gereserveerde budget van Programma Fiets op het Infrastructuurfonds.

14.01.04 Bijdragen aan medeoverheden

Ten behoeve van de eenmalige impuls aan Caribisch Nederland voor wegen worden er middelen overgeheveld van het Infrastructuurfonds (€ 3,5 miljoen) conform het Regeerakkoord.

14.02 Veiligheid

De wijzigingen bij Tweede suppletoire begroting 2018 binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Ontvangsten

Vanuit de Stichting Buisleidingstraat zijn de ontvangsten lager dan geraamd. Om deze lagere ontvangst op te vangen wordt de reservering die hiervoor op het Infrastructuurfonds staat aangesproken (€ 2 miljoen).

Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 16 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

16

Openbaar vervoer en spoor

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenen nota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

7.846

7.465

245

– 784

6.926

Waarvan garantieverplichtingen

         

Uitgaven

18.622

18.976

316

– 2.909

16.383

Waarvan juridisch verplicht

 

88%

   

94%

16.01

Spoor

18.622

18.976

316

– 2.909

16.383

16.01.01

Opdrachten

6.382

6.634

269

– 1.809

5.094

16.01.02

Subsidies

8.934

9.036

30

– 1.100

7.966

 

– Subsidieregeling Derde Spoor

0

0

0

– 1.100

– 1.100

 

– Overige subsidies

8.934

9.036

30

0

9.066

16.01.03

Bijdragen aan agentschappen

919

919

17

 

936

16.01.04

Bijdragen aan medeoverheden

2.287

2.287

   

2.287

16.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

100

100

   

100

Ontvangsten

 

0

 

143

143

Verplichtingen

De wijzigingen bij de Tweede suppletoire begroting 2018 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

16.01 Spoor

Overige opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget (€ 1,8 miljoen) wordt voornamelijk veroorzaakt door een overboeking naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van de toezichtstaken die Autoriteit Consumenten en Mededinging uitvoert in het kader van het Spoorwegwet.

16.01.02 Subsidies

Ten behoeve van de subsidieregeling Derde Spoor worden middelen (€ 1,1 miljoen) overgeheveld naar het Infrastructuurfonds doordat er minder aanspraak op de regeling wordt gemaakt dan verwacht.

Artikel 17 Luchtvaart

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 17 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

17

Luchtvaart

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenen nota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

38.305

54.365

– 20.217

– 12.418

21.730

Waarvan garantieverplichtingen

23.000

23.000

– 23.000

   

Uitgaven

15.162

18.097

2.029

1.051

21.177

Waarvan juridisch verplicht

 

92%

   

88%

17.01

Luchtvaart

15.162

18.097

2.029

1.051

21.177

17.01.01

Opdrachten

4.926

7.103

2.660

1.966

11.729

 

Opdrachten GIS

284

284

0

1.073

1.357

 

– Overige Opdrachten

4.642

6.819

2.660

893

10.372

17.01.02

Subsidies

3.474

4.232

32

– 972

3.292

17.01.03

Bijdragen aan agentschappen

5.186

5.186

– 663

– 279

4.244

 

– Waarvan bijdrage aan KNMI

14

14

   

14

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

424

424

3

– 279

148

 

– Waarvan bijdrage aan RWS (Caribisch Nederland)

4.748

4.748

– 666

 

4.082

17.01.04

Bijdragen aan medeoverheden

 

0

 

504

504

 

– Bijdragen aan medeoverheden Caribisch Nederland

 

0

 

504

504

17.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

1.476

1.476

 

– 296

1.180

17.01.06

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

100

100

 

128

228

 

– LVNL

100

100

 

128

228

Ontvangsten

1.115

1.925

 

– 311

1.614

Verplichtingen

Bij deze Tweede Suppletoire begroting 2018, wordt verplichtingenbudget (€ 13,9 miljoen) vanuit 2018 naar de juiste jaren verplaatst om aan te sluiten bij de kasbudgetten in die betreffende jaren. De kasbudgetten zijn eerder al in de juiste jaren geplaatst. Het betreffen de middelen voor wederopbouw van de luchthaven en erosieproblematiek van de klif op Sint Eustatius. Deze middelen zijn middels een Incidentele suppletoire begroting in 2018 toegevoegd aan de begroting van IenW.

17.01 Luchtvaart

17.01.01 Opdrachten

De belangrijkste mutaties bij Najaarsnota zijn de volgende.

In 2018 zijn percelen aangekocht van eigenaren met een grondpositie in het geluids- en veiligheidssloopzone Schiphol (GIS) binnen het Luchthaven indelingsbesluit. Daarnaast wordt rekening gehouden met uitgaven in het kader van de klacht- en garantieregeling en het betalen van schadeclaims. Hiervoor is het opdrachtenbudget met € 1,1 miljoen opgehoogd.

Er zijn minder opdrachten verleend waarvoor van de Federal Aviation Administration (FAA) gelden worden ontvangen. Het betreft een verlaging van € 0,6 miljoen.

Voor de voorbereiding en aanbesteding van het herstel van de klif Fort Oranje in Sint-Eustatius is een bijdrage van € 0,7 miljoen van het ministerie Binnenlandse Zaken ontvangen.

De bijdrage voor compenserende maatregelen tijdens de tijdelijke sluiting van de baan Saba (€ 0,5 miljoen) zijn overgeboekt van het opdrachtenbudget naar het budget bijdragen aan medeoverheden.

17.01.02 Subsidies

Dit betreft voornamelijk de overboeking van het subsidiebudget van Vliegveld Twente van € 0,75 miljoen, omdat de subsidie ten behoeve van de luchthaven Twente niet meer in 2018 zal plaatsvinden. Dit budget wordt overgeboekt naar het opdrachtenbudget en is noodzakelijk op grond van de regelgeving behorende bij het isolatieprogramma Lelystad.

Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 18 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

18

Scheepvaart en Havens

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenen nota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

4.576

63.557

9.768

– 28.697

44.628

Waarvan garantieverplichtingen

         

Uitgaven

25.396

41.083

297

– 2.052

39.328

Waarvan juridisch verplicht

 

93%

   

94%

18.01

Scheepvaart en havens

25.396

41.083

297

– 2.052

39.328

18.01.01

Opdrachten

17.561

30.329

39

– 3.321

27.047

 

– Topsector Logistiek

8.071

18.708

– 120

– 3.037

15.551

 

– Havens Caribisch Nederland

7.805

9.344

368

7

9.719

 

– Overige Opdrachten

1.685

2.277

– 209

– 291

1.777

18.01.02

Subsidies

5.044

7.984

81

 

8.124

 

– Topsector Logistiek

4.935

6.460

29

 

6.489

 

– Overige Subsidies

109

1.524

52

59

1.635

18.01.03

Bijdragen aan agentschappen

1.114

1.168

177

85

1.430

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

1.114

1.168

7

37

1.212

 

– Waarvan bijdrage aan RVO

 

0

170

48

218

18.01.04

Bijdragen aan medeoverheden

 

0

 

1.145

1.145

 

– Bijdragen aan medeoverheden Caribisch Nederland

 

0

 

1.145

1.145

18.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

1.677

1.602

 

– 20

1.582

 

– Overige bijdragen aan internationale organisaties

1.677

1.602

 

– 20

1.582

Ontvangsten

 

200

   

200

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij de Tweede Suppletoire begroting 2018 worden voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de aanbesteding van noodzakelijke zeehavenverbeteringen op Saba en Sint Eustatius (€ 24,6 miljoen). Deze middelen zijn in 2018 bij Incidentele Suppletoire begroting voor Wederopbouw Caribisch Nederland toegevoegd aan de begroting Hoofdstuk XII van IenW ten behoeve van de wederopbouw van de zeehavens van Saba en Sint Eustatius naar aanleiding van de orkaanschade.

Daarnaast is er vertraging in de uitvoering van diverse kleinere projecten vanuit het meerjarige programma Topsector Logistiek (€ 3,0 miljoen). Dit budget wordt conform afspraak vanuit de begroting Hoofdstuk XII teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds waar het oorspronkelijk ook vandaan komt.

18.01 Scheepvaart en havens

18.01.01 Opdrachten

De lagere uitgaven bij de Tweede Suppletoire begroting 2018 worden voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van diverse kleinere projecten vanuit het meerjarige programma Topsector Logistiek (€ 3,0 miljoen). Dit budget wordt conform afspraak vanuit Hoofdstuk XII teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds waar het oorspronkelijk ook vandaan komt.

18.01.04 Bijdragen aan medeoverheden

Dit betreft een overboeking (€ 1,1 miljoen)vanuit het opdrachtenbudget havens Caribisch Nederland ten behoeve van een bijzondere uitkering aan Saba voor een eenmalige impuls en wederopbouw van de zeehaven.

Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 19 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

19

Klimaat

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

44.148

51.104

6.131

997

58.232

Waarvan garantieverplicht

         

Uitgaven

45.116

52.661

2.752

564

55.977

Waarvan juridisch verplicht

 

93%

   

97%

19.02

Internationaal beleid coördinatie en samenwerking

45.116

52.661

2.752

564

55.977

19.02.01

Opdrachten

5.338

5.236

1.227

– 1.288

5.175

 

– Overige opdrachten

5.338

5.236

1.227

– 1.288

5.175

19.02.02

Subsidies

1.889

1.039

– 200

– 239

600

 

– Interreg

1.889

1.039

– 200

– 288

551

 

– Overige subsidies

     

49

49

19.02.03

Bijdragen aan agentschappen

35.935

43.142

2.389

791

46.322

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

205

284

49

 

333

 

– Waarvan bijdrage aan RIVM

27.414

31.599

551

675

32.825

 

– Waarvan bijdrage aan RVO

8.316

10.734

628

– 217

11.145

 

– Overige bijdragen aan agentschappen

 

525

1.161

333

2.019

19.02.05

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

1.954

3.244

– 664

1.300

3.880

 

– Overige bijdragen aan (inter)nationale organisaties

1.954

3.244

– 664

1.300

3.880

Ontvangsten

224.000

0

431

 

431

De wijzigingen bij de Tweede suppletoire begroting 2018 binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm voor toelichting en worden daarom niet specifiek uiteengezet (zie de leeswijzer).

Artikel 20 Lucht en geluid

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 20 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

20

Lucht en Geluid

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

20.374

16.348

999

970

18.317

Waarvan garantieverplichtingen

         

Uitgaven

34.374

32.042

185

– 8.268

23.959

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

   

100%

20.01

Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder

34.374

32.042

185

– 8.268

23.959

20.01.01

Opdrachten

4.453

4.490

172

1.734

6.396

 

– Overige opdrachten

4.453

4.490

172

1.734

6.396

20.01.03

Bijdragen aan agentschappen

804

900

21

 

921

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

804

900

21

 

921

20.01.04

Bijdragen aan medeoverheden

28.719

26.254

 

– 10.115

16.139

 

– Uitvoering geluidsanering

17.480

15.015

 

– 1.000

14.015

 

– Programma NSL

11.239

11.239

 

– 9.115

2.124

20.01.07

Bekostiging

398

398

– 8

113

503

 

– Overige bekostiging

398

398

– 8

113

503

Ontvangsten

         

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget wordt met name veroorzaakt door een opdracht van RWS voor transitiegericht inkopen en voor het project emissiereducties als gevolg van maatregelen in het Schone Lucht Akkoord.

Uitgaven

20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder

Overige opdrachten

De verhoging van het kasbudget betreft met name een overboeking vanuit artikel 21.07 uit niet gerealiseerde middelen voor de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-Transport). De ophoging van het budget voor de DKTI-Transport met € 1,5 miljoen wordt ingezet voor diverse opdrachten op het terrein van gezonde lucht en geluid.

Programma NSL

De verlaging van het kasbudget wordt met name veroorzaakt door overboekingen naar het gemeentefonds en het btw-compensatiefonds met betrekking tot het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 (NSL) van in totaal € 9,5 miljoen.

Artikel 21 Duurzaamheid

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 21 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

21

Duurzaamheid

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire Begroting

Verplichtingen

35.176

67.468

– 5.613

– 2.846

59.009

Waarvan garantieverplichtingen

         

Uitgaven

34.421

65.268

– 5.254

– 6.441

53.573

Waarvan juridisch verplicht

 

79%

   

98%

21.04

Duurzaamheidsinstrumentarium

237

427

– 143

124

408

21.04.01

Opdrachten

237

427

– 143

124

408

 

– Overige opdrachten

237

427

– 143

124

408

21.05

Duurzame productketens

18.276

27.316

– 1.991

– 61

25.264

21.05.01

Opdrachten

9.617

12.993

– 5.356

625

8.262

 

– Overige opdrachten

9.617

7.993

– 2.415

1.074

6.852

 

– Transitie inkopen

 

5.000

– 2.941

– 449

1.610

21.05.02

Subsidies

1.620

7.533

2.607

– 5.037

5.103

 

– Chemische recycling kunststof

 

5.000

– 1.434

– 694

2.872

 

– Subsidies duurzame productketens

1.620

2.533

– 250

– 52

2.231

 

– Subsidies Caribisch Nederland

 

0

4.291

– 4.291

0

21.05.03

Bijdragen aan agentschappen

7.039

6.570

508

60

7.138

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

7.039

6.570

508

60

7.138

21.05.04

Bijdragen aan medeoverheden

 

0

 

4.291

4.291

 

– Overige bijdragen aan medeoverheden Caribisch Nederland

 

0

 

4.291

4.291

21.05.06

Bijdragen aan ZBO’s / RWT’s

 

220

250

 

470

21.06

Natuurlijk kapitaal

1.206

2.500

– 1.950

283

833

21.06.01

Opdrachten

891

2.500

– 1.950

283

833

 

– Overige opdrachten

891

2.500

– 1.950

283

833

21.06.02

Subsidies

315

0

   

0

 

– Overige subsidies

315

0

   

0

21.07

Duurzame mobiliteit

14.702

35.025

– 1.170

– 6.787

27.068

21.07.01

Opdrachten

9.987

6.943

– 1.600

– 2.308

3.035

 

– Duurzaamheid

9.740

6.272

– 1.600

– 2.180

2.492

 

– Overige opdrachten

247

671

 

– 128

543

21.07.02

Subsidies

452

23.419

327

– 4.993

18.753

 

– Subsidies duurzame mobiliteit

452

23.419

327

– 4.993

18.753

21.07.03

Bijdragen aan agentschappen

4.263

4.663

103

514

5.280

 

– Waarvan bijdrage aan KNMI

178

178

   

178

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

1824

2.224

47

 

2.271

 

– Overige bijdragen aan agentschappen

2.261

2.261

56

514

2.831

Ontvangsten

 

0

 

106

106

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door een overboeking naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het kader van de zero-emissie stadslogistiek (Green Deal ZES) is voor de ondersteuning aan de gemeenten € 3,6 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast vindt er ook een overboeking plaatst naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de programmamiddelen 1e tranche Praktijkgericht Onderzoek van Afval Naar Grondstof (PRO VANG) van € 1 miljoen. Daarentegen is het verplichtingenbudget voor Circulaire Economie opgehoogd met € 2 miljoen zodat het verplichtingenbudget weer in lijn is met het huidige kasbudget.

Uitgaven

21.05 Duurzame productketens

Subsidies Caribisch Nederland

De verlaging van het subsidiebudget wordt met name veroorzaakt door een overboeking binnen artikelonderdeel van Subsidies Caribisch Nederland naar Overige bijdragen aan medeoverheden Caribisch Nederland. Het subsidiebudget wordt ingezet voor de wederopbouw op Caribisch Nederland na de orkaan Irma (€ 2,2 miljoen) en voor afvalbeheer op Bonaire (€ 2,1 miljoen).

21.07 Duurzame mobiliteit

Duurzaamheid

De verlaging van het kasbudget wordt met name veroorzaakt door de overboeking naar het Ministerie van binnenlandse zaken koninkrijksrelaties van € 3,6 miljoen in het kader van de Green Deal ZES (zie verplichtingen). Hiertegenover staat een ophoging van het kasbudget met € 1,5 miljoen vanuit de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-Transport), zie hieronder.

Subsidie duurzame mobiliteit

In 2018 is er een lagere realisatie bij de uitvoering van de DKTI-Transport. € 3 miljoen van het niet-gerealiseerde deel van de DKTI-Transport in 2018 wordt ingezet voor de uitvoering verkeersemissies (art. 20) en uitvoering DUMO en brandstofvisie (art. 21).

Overige bijdragen aan agentschappen

De verhoging van het uitgavenbudget betreft een overboeking van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van € 0,5 miljoen voor de opdracht energie en vervoer bij de Nederlandse Emissie-autoriteit.

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 22 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

Vastgestelde

begroting

Stand 1e

suppletoire

begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire

begroting (3)

Stand 2e

suppletoire

begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties

Miljoenennota

Overige mutaties

2e suppletoire

begroting

Verplichtingen

28.439

37.510

8.394

1.474

47.378

Waarvan garantieverplichtingen

         

Uitgaven

34.937

45.743

6.428

– 496

51.675

Waarvan juridisch verplicht

 

90%

   

94%

22.01

Veiligheid chemische stoffen

7.115

10.999

487

– 2.844

8.642

22.01.01

Opdrachten

4.999

6.201

227

– 1.784

4.644

 

– Overige opdrachten

4.999

6.201

227

– 1.784

4.644

22.01.02

Subsidies

175

2.507

210

– 1.060

1.657

 

– Overige subsidies

175

2.507

210

– 1.060

1.657

22.01.03

Bijdragen aan agentschappen

1.941

2.291

50

 

2.341

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

1.941

2.291

50

 

2.341

22.02

Veiligheid biotechnologie

3.000

3.000

 

398

3.398

22.02.01

Opdrachten

3.000

3.000

 

398

3.398

 

– Overige opdrachten

3.000

3.000

 

398

3.398

22.03

Veiligheid bedrijven en transport

24.822

31.744

5.941

1.950

39.635

22.03.01

Opdrachten

4.655

569

4.996

– 379

5.186

 

– Overige opdrachten

4.655

569

4.996

– 379

5.186

22.03.02

Subsidies

15.372

26.172

900

2.369

29.441

 

– Subsidie asbest

12.591

24.291

– 1.200

2.000

25.091

 

– Overige subsidies

2.781

1.881

2.100

369

4.350

22.03.03

Bijdragen aan agentschappen

1.749

1.957

45

 

2.002

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

1.749

1.957

45

 

2.002

22.03.04

Bijdragen aan medeoverheden

 

0

 

100

100

22.03.09

Inkomensoverdrachten

3.046

3.046

 

– 140

2.906

 

– Overige inkomensoverdrachten

3.046

3.046

 

– 140

2.906

Ontvangsten

250

2.432

 

959

3.391

Verplichtingen

De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door het naar voren halen van verplichtingenbudget uit 2019 voor de subsidieregeling asbest. De uitgaven voor de subsidieregeling zullen volgend jaar plaatsvinden. De verplichting wordt hiervoor zoals gebruikelijk al een jaar eerder, in 2018, aangegaan. Het totaal aan middelen voor deze regeling blijft onveranderd op € 75 miljoen voor de periode tot en met 2019.

Uitgaven

22.01 Veiligheid chemische stoffen

Overige opdrachten

De verlaging van het kasbudget komt met name door een overboeking van € 1,3 miljoen naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit betreft een overboeking voor het aandeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de basisfinanciering College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen 2018 (CTGB). Het kasbudget wordt bovendien verlaagd door de overboeking binnen artikel van € 0,5 miljoen naar de subsidieregeling asbest (artikel 22.03). Met deze subsidieregeling wordt de versnelling voor de sanering van asbestdaken gerealiseerd. Het totaal aan middelen voor deze regeling blijft onveranderd op € 75 miljoen voor de periode tot en met 2019.

Overige subsidies

De verlaging van het kasbudget komt met name door de overboeking binnen artikel van € 0,8 miljoen naar de subsidieregeling asbest (artikel 22.03).

22.03 Veiligheid bedrijven en transport

Subsidie asbest

De verhoging van het kasbudget komt met name door de overboeking (€ 1,3 miljoen) van artikel 22.01 naar artikel 22.03 voor de subsidieregeling asbest.

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenen nota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

49.568

49.508

1.607

979

52.094

Waarvan garantieverplichtingen

         

Uitgaven

50.508

50.448

1.613

113

52.174

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

   

100%

23.01

Meteorologie en seismologie

24.751

24.691

7.713

113

32.517

23.01.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

23.811

23.751

7.713

113

31.577

 

– Meteorologie

23.175

23.115

7.397

113

30.625

 

– Seismologie

636

636

316

0

952

23.01.05

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

940

940

   

940

 

– Contributie WMO (HGIS)

940

940

   

940

23.02

Aardobservatie

25.757

25.757

– 6.100

 

19.657

23.02.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

25.757

25.757

– 6.100

 

19.657

 

– Aardobservatie

25.757

25.757

– 6.100

 

19.657

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties.

23.01 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Het KNMI heeft onderzocht hoe de toekomstvastheid van het instituut geborgd kan worden. Zowel voor wat betreft haar bedrijfsvoering als haar taken gelet op technologische ontwikkeling. Naar aanleiding van besluitvorming over dit programma (Basale Dienstverlening+) worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld (€ 6,4 miljoen). Ook wordt het KNMI vanuit een centraal budget gedeeltelijk gecompenseerd voor de uitgaven in het kader van de Participatiewet.

Daarnaast ontvangt het KNMI een bijdrage voor aanvullende taken met betrekking tot het inrichten van de functie met betrekking tot Space Weather en het uitvoeren van Broeikasgasmetingen in 2018 (€ 0,61 miljoen) en wordt vanuit een centraal budget het KNMI gedeeltelijk gecompenseerd voor de uitgaven in het kader van de Participatiewet.

23.02 Aardobservatie

Er vindt een kasschuifplaats voor de contributie met betrekking tot aardobservatie om de middelen aan te laten sluiten bij de te verwachten programmering.

Artikel 24 Handhaving en Toezicht

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 24 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

24

Handhaving en toezicht

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenen nota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

103.314

103.314

7.233

6.132

116.679

Waarvan garantieverplichtingen

         

Uitgaven

103.314

103.314

7.233

6.132

116.679

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

   

99%

24.01

Handhaving en toezicht

103.314

103.314

7.233

6.132

116.679

24.01.03

Bijdragen aan agentschappen

103.314

103.314

7.233

6.132

116.679

Ontvangsten

         

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties.

24.01 Bijdrage aan agentschap

De ILT ontvangt vanuit het moederdepartement o.a. een bijdrage voor de kosten van het ICT-beheer bij de shared serviceorganisatie Dienst ICT Uitvoering (DICTU) (€ 2,3 miljoen). Daarnaast ontvangt ILT o.a. een bijdrage voor het de beheerskosten van de applicatie Inspectieview Milieu (€ 1,1 miljoen), een bijdrage voor het programma Zwavel (€ 0,5 miljoen) en compensatie voor Kiwa (€ 0,4 miljoen). Tot slot heeft de ILT nog een aantal kleinere bijdragen ontvangen bijvoorbeeld voor wijzigingen in maritieme regelgeving, hoogwaterveiligheid.

Reorganisatie Koers

Deze mutatie (€ 1,1 miljoen) betreft een eenmalige goedgekeurde bijdrage van het moederdepartement in het kader van voorbereidende werkzaamheden met het oog op de in 2019 verwachte reorganisatiekosten die volgt uit het «vernieuwingsprogramma Koers ILT».

Artikel 25 Brede Doeluitkering (BDU)

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 25 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

25

Brede doeluitkering

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

881.534

888.409

36.837

20.220

945.466

Waarvan garantieverplichtingen

         

Uitgaven

881.588

911.155

18.419

0

929.574

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

   

100%

25.01

Brede doeluitkering

881.588

911.155

18.419

0

929.574

Ontvangsten

         

Verplichtingen

De hogere verplichting is het resultaat van een overheveling vanuit het Infrastructuurfonds (€ 20,2 miljoen) ten behoeve van het kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding.

Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 26 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

26

Bijdrage investeringsfondsen

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

6.564.953

7.009.852

– 622.143

– 78.204

6.309.505

Uitgaven

6.564.953

7.009.852

– 622.143

– 56.884

6.330.825

26.01

Bijdrage Investeringsfondsen

5.675.020

6.123.588

– 608.360

– 59.679

5.455.549

26.01.01

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

5.675.020

6.123.588

– 608.360

– 59.679

5.455.549

 

– Bijdrage IF

5.675.020

6.123.588

– 608.360

– 59.679

5.455.549

26.02

Bijdrage Investeringsfondsen

889.933

886.264

– 13.783

2.795

875.276

26.02.01

Bijdrage aan het Deltafonds

889.933

886.264

– 13.783

2.795

875.276

 

– Bijdrage DF

889.933

886.264

– 13.783

2.795

875.276

Ontvangsten

         

Voor een specificatie van de mutaties wordt verwezen naar de Tweede suppletoire begrotingen 2018 van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 97 Algemeen Departement

Algemeen, niet-beleidsartikel 97 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

97

Algemeen departement

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenen nota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

54.487

130.146

3.526

4.128

137.800

Uitgaven

57.813

117.830

3.526

1.021

122.377

97.01

Algemeen departement

57.813

101.830

3.526

1.021

106.377

97.01.01

Opdrachten

29.429

73.446

882

1.272

75.600

 

– Overige Opdrachten

15.644

16.133

594

– 428

16.299

 

– Regeringsvliegtuig

6.735

50.263

22

– 36

50.249

 

– DCC

7.050

7.050

266

1.736

9.052

97.01.02

Subsidies

1.450

1.450

159

– 91

1.518

 

– Overige Subsidies

1.450

1.450

159

– 91

1.518

97.01.03

Bijdragen aan agentschappen

21.707

21.707

2.422

0

24.129

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap ILT

12.471

12.471

   

12.471

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

213

213

2.370

 

2.583

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.579

2.579

52

 

2.631

 

– Overige Bijdragen aan agentschappen

6.444

6.444

   

6.444

97.01.06

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

5.227

5.227

63

– 160

5.130

 

– StAB

5.227

5.227

63

– 160

5.130

97.02

Sanering Thermphos

 

16.000

   

16.000

97.02.02

Subsidies

 

16.000

   

16.000

 

– Sanering Thermphos

 

16.000

   

16.000

Ontvangsten

1.101

3.657

   

3.657

97.01 IenW- brede programmamiddelen

Opdrachten

De toename van opdrachten betreft overwegend bijdragen aan het Departementale Crisis Centrum (DCC) dat is ondergebracht bij RWS. Door de droogte zijn er problemen geconstateerd met het waterpeil en daarom is er een noodmaatregel ingesteld om de drinkwatervoorziening in het IJsselmeer op peil te houden. Gekozen is voor een maatregel waarbij wateraanvoer via boten plaatsvindt. Daarnaast betreft het uitgaven ten behoeve van de Evaluatie crisishulp orkanen Caribisch gebied en de Nationale Nucleaire oefening.

Artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Apparaatsuitgaven kerndepartement, niet-beleidsartikel 98 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

Vastgestel de begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire Begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenen nota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

280.211

277.222

17.137

– 2.153

292.206

Uitgaven

284.403

292.708

17.945

– 7.342

303.311

98.01

Personele uitgaven

203.408

210.291

19.041

– 1.292

228.040

 

– waarvan eigen personeel

179.514

179.357

15.788

802

195.947

 

– waarvan inhuur externen

13.854

20.894

5.292

– 1.899

24.287

 

– waarvan overige personele uitgaven

10.040

10.040

– 2.039

– 195

7.806

98.02

Materiele uitgaven

80.995

82.417

– 1.096

– 6.050

75.271

 

– waarvan ICT

17.991

20.707

3.961

– 13.882

10.786

 

– waarvan bijdrage aan SSO's

44.259

42.699

– 2.079

11.842

52.462

 

– waarvan overige materiële uitgaven

18.745

19.011

– 2.978

– 4.010

12.023

Ontvangsten

5.430

14.888

0

292

15.180

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties. Het verschil wordt overwegend veroorzaakt doordat er meerjarige verplichtingen zijn aangegaan in 2018 waarvan de kasuitgaven in latere jaren zijn voorzien.

98.01 Personele uitgaven

De lagere personele uitgaven zijn overwegend het gevolg van vertragingen bij de projecten Beter Benutten en ERTMS waardoor er minder is uitgegeven aan externe inhuur. Daarnaast is er minder aan post-actieve werknemers uitgekeerd dan het vooraf geraamde bedrag.

98.02 Materiële uitgaven

De lagere kosten voor ICT wordt overwegend veroorzaakt door uitbesteding van een deel van de kantoorautomatisering aan rijksbrede SSO’s. Daarnaast zijn de uitgaven voor ICT lager als gevolg van vertraging in het onderzoek naar de vervanging van het bedrijfsvoeringsysteem SAP en een niet uitgevoerde upgrade van het documentmanagementsysteem HPRM. De lagere reguliere materiële uitgaven zijn het gevolg van een overboeking van budget naar de agentschappen RWS, KNMI en ILT voor compensatie van gemaakte kosten in het kader van de Participatiewet en een herschikking ter dekking van het Luchtvaartdossier.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Nominaal en onvoorzien, niet-beleidsartikel 99 (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire

begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenen nota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

108

145.421

– 165.615

 

– 20.194

Uitgaven

108

145.421

– 165.481

 

– 20.060

99.01

Nominaal en onvoorzien

108

145.421

– 165.481

 

– 20.060

Ontvangsten

         

De wijzigingen bij Tweede suppletoire binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

99.01 Onvoorzien

In afwachting van een concrete invulling is op dit artikel een structurele reeks onderuitputting van € 20 miljoen, oplopend naar € 23 miljoen vanaf 2021 ingeboekt. De concrete invulling vindt plaats in de periode tussen de najaarsnota en de Slotwet.

Onderuitputting op de verschillende budgetten van deze begroting zal in de Slotwet worden geboekt naar dit artikel met als doel de minregel technisch tegen te boeken. Met deze werkwijze is geen sprake van overbesteding van dit artikel.

2.4 De agentschappen

Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften worden hieronder de exploitatie en kasstroomoverzichten opgenomen van agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan

€ 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

Rijkswaterstaat

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat. Suppletoire begroting 2018 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen X € 1.000)

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet IenW

2.275.607

– 5.258

169.412

2.439.761

Omzet nutv werkzaamheden

 

368.508

– 423.515

– 55.007

Omzet overige departementen

28.360

 

32.086

60.446

Omzet derden

181.970

 

13.330

195.300

Rentebaten

800

 

– 800

0

Vrijval voorzieningen

   

7.621

7.621

Bijzondere baten

3.000

 

– 500

2.500

Totaal baten

2.489.737

363.250

– 202.366

2.650.621

         

Lasten

       

Apparaatskosten

1.032.391

718

33.271

1.066.380

– Personele kosten

788.468

718

64.094

853.280

Waarvan eigen personeel

728.953

718

50.697

780.368

Waarvan inhuur externen

58.015

 

14.897

72.912

Waarvan overige personele kosten

1.500

 

– 1.500

0

– Materiële kosten

243.923

 

– 30.823

213.100

Waarvan apparaat ICT

30.000

 

4.903

34.903

Waarvan bijdrage aan SSO's

56.000

 

– 8.693

47.307

Waarvan overige materiële kosten

157.923

 

– 27.033

130.890

Onderhoud

1.399.623

362.532

– 250.655

1.511.500

Rentelasten

8.748

 

– 4.998

3.750

Afschrijvingskosten

39.975

 

– 10.118

29.857

– Materieel

38.500

 

– 10.847

27.653

Waarvan apparaat ICT

6.000

 

– 2.148

3.852

– Immaterieel

1.475

 

729

2.204

Overige lasten

   

20.410

20.410

– Dotaties voorzieningen

   

3.002

3.002

– Bijzondere lasten

   

17.408

17.408

Totaal lasten

2.480.737

363.250

– 212.090

2.631.897

         

Saldo van baten en lasten

9.000

0

9.724

18.724

         

Dotatie aan reserve Rijksrederij

– 9.000

 

– 1.242

7.758

Te verdelen resultaat

0

0

10.966

10.966

Toelichting

Baten

Omzet IenW

De omzet moederdepartement is met name verhoogd als gevolg van een vergoeding voor het niet volledig kunnen verhalen van schade bij schadevaren en -rijden (€ 42,6 mln.), de uitkering van de loon- en prijsbijstelling 2018 (€ 41,6 mln.), een bijdrage voor de onverwachte reparaties aan de Merwedebrug (€ 32,1 mln.), een vergoeding voor de kosten samenhangend met het incident en de reparatie van de stuw Grave (€ 16,1 mln.), een bijdrage voor de sanering van grond bij steunpunten (€ 14,3 mln.), een bijdrage aan het Security Operations Centre van RWS (€ 8,9 mln.), een overboeking vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat t.b.v. het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (€ 5,7 mln.), een toevoeging voor het beheer en onderhoud van de tunnel technische installaties van de A4 Delft-Schiedam (€ 5,3 mln.) en een bijdrage voor de hogere ICT uitgaven (€ 5,0 mln.). Tegenover deze verhogingen staat een verlaging van de omzet moederdepartement met € 21,3 mln. als gevolg van de herverkaveling met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Omzet nog uit te voeren werkzaamheden

De verwachting is dat de balanspost nog uit te voeren werkzaamheden (NUTW) dit jaar met circa € 55,0 mln. toeneemt van circa € 368,5 mln. ultimo 2017 naar circa € 423,5 mln. ultimo 2018. Zie verder de toelichting onder de post Onderhoud bij de Lasten.

Omzet overige departementen

De verwachte verhoging van de omzet overige departementen wordt met name veroorzaakt door de apparaats- en programmakosten die RWS bij het Ministerie van BZK en het Ministerie van EZK in rekening brengt voor de werkzaamheden in het kader van Beleidsondersteuning en Advisering en de Omgevingswet.

Omzet derden

De verwachte toename van de omzet derden wordt met name veroorzaakt door extra opbrengsten in het kader van Werken voor en met Partners en meer beheeropbrengsten op het areaal van RWS.

Rentebaten

Deze baten hebben voornamelijk betrekking op vergoedingen over de rekening-courant en korte termijndeposito’s die door Rijkswaterstaat worden aangehouden. Omdat er vanwege de relatief lagere rentestanden gedurende 2018 geen korte termijndeposito’s worden aangehouden, worden er over 2018 geen rentebaten gerealiseerd.

Vrijval voorzieningen

In 2018 wordt een vrijval uit de Reorganisatievoorziening (loonkosten VWNW kandidaten en toekomstige maatwerkafspraken) verwacht.

Bijzondere baten

De geraamde bijzondere baten betreffen voornamelijk verwachte boekwinst op de verkoop van vaste activa. Deze verwachte boekwinst is naar beneden bijgesteld.

Lasten

Personele kosten

De verwachte verhoging van de personele kosten is met name het gevolg van de CAO loonstijging per 1 juli 2018 van 3% en het aantrekken van capaciteit voor de groeiende onderhoudsopgave en voor het Werken voor en met Partners. Daarnaast zijn de verwachte kosten voor het Corporate Learning Center begroot onder de materiele kosten, maar worden deze verantwoord onder de personele kosten. Hiervoor is nu gecorrigeerd.

Materiele kosten

De verwachte kosten voor het Corporate Learning Center zijn begroot onder de materiele kosten maar worden deze verantwoord onder de personele kosten. Hiervoor is nu gecorrigeerd. Daarnaast zijn de verwachte materiele kosten in 2018 meer in lijn gebracht met de lagere realisaties in voorgaande jaren.

Onderhoud

Het beschikbare budget voor Onderhoud is in 2018 met name verhoogd als gevolg van de NUTW ultimo 2017 (€ 368,5 mln.), een vergoeding voor het niet volledig kunnen verhalen van schade bij schadevaren en -rijden (€ 42,6 mln.), een bijdrage voor de onverwachte reparaties aan de Merwedebrug (€ 32,1 mln.), de uitkering van de prijsbijstelling 2018 (€ 18,8 mln.), een vergoeding voor de kosten samenhangend met het incident en de reparatie van de stuw Grave (€ 16,1 mln.) en een bijdrage voor de sanering van grond bij steunpunten (€ 14,3 mln.). Tegenover het totale beschikbare budget 2018 voor Onderhoud van € 1.935,0 mln. staat een prognose van € 1.511,5 mln. Het verschil van € 423,5 mln. betreft de verwachte NUTW ultimo 2018.

Rentelasten

De verwachte rentelasten zijn naar beneden bijgesteld, omdat in 2018 en eerdere jaren minder is geïnvesteerd dan van tevoren gepland en er sprake is van lagere rentepercentages.

Afschrijvingskosten

De verwacht afschrijvingskosten zijn naar beneden bijgesteld, omdat in 2018 en eerdere jaren minder is geïnvesteerd dan van tevoren gepland.

Overige kosten

In 2018 wordt een dotatie aan de Reorganisatievoorziening (wachtgeld en lopende maatwerkafspraken) verwacht. De post bijzondere lasten bestaat met name uit het verwachte agentschapsdeel Vpb-lasten van circa € 16 mln. inclusief de naheffing over 2016 en 2017 van in totaal circa € 7 mln.

Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)

Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2018

240.626

435.944

 

676.570

2a

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.489.737

– 5.258

213.528

2.698.007

2b

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 2.440.762

5.258

– 163.534

– 2.599.038

2.

Totaal operationele kasstroom

48.975

0

49.994

98.969

3a

Totaal investeringen (–/–)

– 54.000

 

2.899

– 51.101

3b

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

   

4.398

4.398

3.

Totaal investeringskasstroom

– 54.000

0

7.297

– 46.703

4a

Eenmalige uitkering aan het moederdepartement (–/–)

 

– 12.400

20

– 12.380

4b

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

6.000

   

6.000

4c

Aflossingen op leningen (–/–)

– 38.000

 

16.000

– 22.000

4d

Beroep op leenfaciliteit (+)

34.000

– 7.638

– 3.005

23.357

4.

Totaal financieringskasstroom

2.000

– 20.038

13.015

– 5.023

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2018

237.601

415.906

70.306

723.813

Toelichting

Operationele kasstroom

De verwachte ontvangsten binnen de operationele kasstroom zijn met name gestegen als gevolg van de verhoogde omzet moederdepartement, omzet overige departementen en omzet derden. De verwachte uitgaven binnen de operationele kasstroom zijn minder gestegen en dit sluit ook aan bij het verwachte positieve resultaat 2018 en de verwachte toename van de balanspost NUTW in 2018.

Investeringskasstroom

De verwachte investeringen zijn naar beneden bijgesteld als gevolg van een vertraagde aanbesteding bij het project Mobile Only (aanschaf mobiele ICT-middelen, zoals een laptop en een smartphone). De verwachte boekwaarde desinvesteringen betreft o.a. de boekwaarde van het verkochte pand Kanaaldijk 301 in Alkmaar.

Financieringskasstroom

RWS heeft vanaf 2017 nieuwe activaklassen (wijziging in levensduur). Voor deze levensduur was in 2017 geen leenplafond aanwezig en kon dus niet geleend worden. Dit leidt tot minder aflossingen in 2018 dan verwacht. Het verwachte beroep op de leenfaciliteit is naar beneden bijgesteld als gevolg van de lagere verwachte investeringen.

Inspectie Leefomgeving en Transport

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap ILT. Tweede suppletoire begroting 2018 (bedragen X € 1.000)

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)

Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet IenW

116.123

 

11.960

128.083

Omzet overige departementen

875

 

– 500

375

Omzet derden

23.290

 

1.290

24.580

Rentebaten

50

 

0

50

Vrijval voorzieningen

0

 

0

0

Bijzondere baten

0

 

0

0

Totaal baten

140.338

140.338

12.750

153.088

         

Lasten

       

Apparaatskosten

138.896

0

12.750

151.646

– Personele kosten

103.492

0

6.025

109.518

Waarvan eigen personeel

98.190

 

4.700

102.891

Waarvan inhuur externen

5.102

 

1.325

6.427

Waarvan overige personele kosten

200

 

0

200

– Materiële kosten

35.404

0

6.725

42.129

Waarvan apparaat ICT

200

 

0

200

Waarvan bijdrage aan SSO's

17.824

 

5.083

22.907

Waarvan overige materiële kosten

17.380

 

1.642

19.022

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

1.342

0

0

1.342

– Materieel

0

 

0

0

– Immaterieel

1.342

 

0

1.342

Overige lasten

100

0

0

100

– Dotaties voorzieningen

100

 

0

100

– Bijzondere lasten

0

 

0

0

Totaal lasten

140.338

0

12.750

153.088

         

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet IenW

De ILT ontvangt vanuit het moederdepartement o.a. een bijdrage voor de kosten van het ICT-beheer bij de shared serviceorganisatie Dienst ICT Uitvoering (DICTU) en voor ILT specifieke aanpassingen van werkplekken (€ 2,3 miljoen). Daarnaast ontvangt ILT o.a. een bijdrage voor het de beheerskosten van de applicatie Inspectieview Milieu (€ 1,1 miljoen), een bijdrage voor de verhuiskosten naar de Rijnstraat (€ 1,9 miljoen), een bijdrage voor extra toezicht op Schiphol (€ 0,5 miljoen) en een bijdrage voor de IenW-brede IV-portefeuille die is belegd bij de Inspecteur-Generaal van de ILT (€ 1 miljoen). Verder is de loon- en prijsbijstelling toegevoegd aan dit artikel (€ 2,5 miljoen). Tot slot heeft de ILT nog een aantal kleinere bijdragen ontvangen bijvoorbeeld voor wijzigingen in maritieme regelgeving en de beheerskosten van TERRA.

Reorganisatie Koers

Deze mutatie (€ 1,1 miljoen) betreft een eenmalige bijdrage van het moederdepartement in het kader van voorbereidende werkzaamheden met het oog op de in 2019 verwachte reorganisatiekosten die volgt uit het «vernieuwingsprogramma Koers ILT».

Omzet derden

Deze mutatie betreft de actualisatie van de opbrengsten van derden uit vergunningverlening op basis van de realisatie 2017.

Lasten

Personele kosten

De mutatie betreft, naast loon- en prijsbijstelling, de personele uitgaven samenhangend met de eerdergenoemde dossiers.

Materiële kosten

Dit betreft de bijdrage voor de kosten van DICTU (€ 2,3 miljoen) en de materiële uitgaven samenhangend met de eerdergenoemde dossiers (inspectieviews, terra, verhuiskosten, gestegen ICT-kosten en facilitaire kosten).

Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)

Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2018

31.810

   

31.810

2a

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.000

 

100

2.100

2b

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 4.000

 

– 100

– 4.100

2.

Totaal operationele kasstroom

– 2.000

   

– 2.000

3a

Totaal investeringen (–/–)

– 200

   

– 200

3b

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

       

3.

Totaal investeringskasstroom

– 200

   

– 200

4a

Eenmalige uitkering aan het moederdepartement (–/–)

       

4b

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

   

1.100

1.100

4c

Aflossingen op leningen (–/–)

       

4d

Beroep op leenfaciliteit (+)

       

4.

Totaal financieringskasstroom

       

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2018

29.610

0

1.100

30.710

Toelichting

Ten opzichte van de 1e suppletoire begroting zijn er geen majeure wijzigingen in het kasstroomoverzicht die toegelicht moeten worden.

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI Suppletoire begroting 2018 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde Begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

Baten

       

Omzet IenW

53.067

– 330

2.131

54.868

Omzet nutv werkzaamheden

 

3.638

3.638

Omzet overige departementen

1.991

220

800

3.011

Omzet derden

24.254

 

– 4.227

20.027

Rentebaten

 

1

1

Bijzondere baten

 

Totaal baten

79.312

– 110

2.343

81.545

         

Lasten

       

Apparaatskosten

40.242

– 110

5.674

45.807

– Personele kosten

30.197

– 110

2.634

32.721

Waarvan eigen personeel

29.697

– 110

2.338

31.925

Waarvan inhuur externen

500

244

744

Waarvan overige personele kosten

 

52

52

– Materiële kosten

10.045

3.041

13.086

Waarvan apparaat ICT

1.612

 

3.115

4.727

Waarvan bijdrage aan SSO’s

4.966

 

– 541

4.425

Waarvan overige materiële kosten

3.467

467

3.821

Materiële programmakosten

       

– Aardobservatie

25.757

– 2.612

23.145

– Overig

10.980

 

– 1.085

9.895

Rentelasten

242

 

– 242

Afschrijvingskosten

2.091

 

609

2.700

– Materieel

2.091

 

209

2.300

– Immaterieel

   

400

400

Overige lasten

   

– Dotaties voorzieningen

   

– Bijzondere lasten

   

Totaal lasten

79.312

– 110

2.343

81.545

         

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet IenW

De omzet IenW stijgt door de toekenning van extra middelen vanaf 2018 in het kader van het programma Basale Dienstverlening +. Daarnaast zijn er extra middelen beschikbaar gesteld aan het KNMI voor het uitvoeren van taken met betrekking tot broeikasgasmetingen (€ 0,23 miljoen), Space Weather (€ 0,37 miljoen) en wordt het KNMI gecompenseerd voor de loon- en prijsbijstelling (€ 0,6 miljoen).

Daarnaast vindt er een kasschuif plaats voor de middelen aardobservatie, waardoor de omzet van IenW daalt met € 6,1 miljoen.

Omzet IenW – Nog uit te voeren werkzaamheden

De kasontvangsten voor aardobservatie zijn lager dan de contributies voor aardobservatie. Voor dit doel zijn echter eerder middelen ontvangen en worden nu ingezet.

Omzet overige departementen

Naar aanleiding van de herverkaveling is een gedeelte van de opdrachtenportefeuille voor het KNMI van IenW naar EZK overgeheveld. Naar aanleiding hiervan zijn er onlangs aanvullende afspraken gemaakt tussen het KNMI en EZK. Als gevolg daarvan stijgt de omzet vanuit overige departementen. Dit betreft met name een bijdrage voor Space Weather (€ 0,37 miljoen) en Seismologische dienstverlening en broeikasgasmetingen (€ 0,4 miljoen).

Omzet derden

De omzet blijft met name achter door lagere kosten voor subsidieprojecten. Omdat er een directe relatie is tussen de gerealiseerde kosten en de bedragen die kunnen worden gedeclareerd bij de subsidiegevers, kunnen ook minder opbrengsten worden verantwoord.

Lasten

Personele kosten

De personele kosten stijgen vooral als gevolg van extra kosten in het kader van het programma Basale Dienstverlening + (€ 1,0 miljoen). Daarnaast stijgen de kosten als gevolg van de stijging van de pensioenpremies en de nieuwe cao (circa € 0,6 miljoen), extra dienstverlening in het kader van Space Weather (€ 0,3 miljoen) en stijgende inhuurkosten (€ 0,2 miljoen).

Materiële apparaatskosten

De materiele apparaatskosten stijgen als gevolg van extra kosten in het kader van het programma Basale Dienstverlening en hogere kosten van subsidieprojecten.

Materiële programmakosten

Door de lagere afdracht voor de contributie met betrekking tot aardobservatie vallen deze materiele programma kosten lager uit (€ 2,6 miljoen). Daarnaast zijn de kosten van met name de subsidieprojecten lager dan begroot.

Afschrijvingskosten

Door een vertraging bij het uitvoeren van investeringsprojecten blijven de afschrijvingskosten achter bij de begroting (€ 0,7 miljoen).

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1)+(2)+(3) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2016

6.903

– 2.793

0

4.110

1.a

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.091

3.161

– 2.552

2.700

1.b

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 982

 

– 3.089

– 4.071

2.

Totaal operationele kasstroom

1.109

3.161

– 5.641

– 1.371

3a.

Totaal investeringen (–/–)

– 510

– 4.372

3.623

– 1.259

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

       

3.

Totaal investeringskasstroom

– 510

– 4.372

3.623

– 1.259

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

       

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

   

300

300

4c.

Aflossingen op leningen (–/–)

– 948

   

948

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

510

6.872

– 3.097

4.285

4.

Totaal financieringskasstroom

– 438

6.872

– 2.797

3.637

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2018

7.064

2.868

– 4.815

5.117

Toelichting

Operationele kasstroom

Door de kasschuif aardobservatie van € 6,1 miljoen zijn de ontvangsten van artikel 23.02 lager geworden dan de daadwerkelijke contributiebedragen voor aardobservatie. Daardoor is voor aardobservatie niet langer sprake van een operationele ontvangst, maar van een operationele uitgave. De operationele ontvangsten dalen daarom met € 3,0 miljoen en de operationele uitgaven stijgen met € 3,1 miljoen. Daarnaast stijgen de operationele ontvangsten met € 0,4 miljoen door de gestegen afschrijvingskosten.

Investeringskasstroom

De prognose van de investeringsuitgaven is naar beneden bijgesteld doordat de geplande investering met betrekking tot de I-strategie naar verwachting niet meer in 2018 zal plaatsvinden.

Financieringskasstroom

Als gevolg van het resultaat 2017 is het Eigen Vermogen van het KNMI nihil. In lijn met de Regeling Agentschappen wordt het Eigen Vermogen van het KNMI behoedzaam aangevuld door de eigenaar met € 0,3 miljoen per jaar tot en met 2023 tot een bedrag van € 1,8 miljoen.

Gezien de investeringen lager uitvallen wordt er ook minder beroep op de leenfaciliteit gedaan dan oorspronkelijk aangevraagd.