Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)

35095 VI STB 2019

Wet van 23 januari 2019, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Kamerstuk 35 095 VI

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 23 januari 2019

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

De Minister voor Rechtsbescherming,
S. Dekker

Uitgegeven de twaalfde maart 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

(Tweede suppletoire begroting)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

12.208.287

12.218.217

1.596.196

316.503

316.503

12.648

317.935

311.575

607.214

                     
 

Beleidsartikelen

                 

31

Politie

5.689.556

5.698.929

500

154.010

154.010

0

50.908

50.908

10.236

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.459.844

1.459.844

206.078

– 6.706

– 6.706

– 28.939

– 11.603

– 11.603

– 11.600

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

731.997

731.997

1.122.957

28.432

28.432

– 3.000

33.571

33.571

526.800

34

Straffen en Beschermen

2.406.500

2.406.500

83.480

101.548

101.548

36.718

141.491

135.131

12.853

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

285.677

285.677

0

– 18.981

– 18.981

0

6.605

6.605

0

37

Migratie

1.181.800

1.181.800

156.600

65.861

65.861

8.600

104.418

104.418

63.453

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

91

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

429.402

429.959

26.581

7.804

7.804

– 731

– 6.839

– 6.839

5.472

92

Nominaal en onvoorzien

20.444

20.444

0

– 15.465

– 15.465

0

– 616

– 616

0

93

Geheim

3.067

3.067

0

0

0

0

0

0

0

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen (Najaarsnota) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Tweede suppletoire begroting 2018

Bedragen x € 1.000

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

2.042.809

2.042.809

1.804

1.804

196.997

152.997

44.000

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

388.371

388.371

 

– 1.754

– 1.754

 

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

135.317

135.317

 

2.340

2.340

5.803

5.803

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

75.249

75.249

 

2.345

2.345

 

1.065

1.065

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

35.979

35.979

 

1.448

638

810

Totaal

2.677.725

2.677.725

4.735

4.735

205.313

160.503

44.810

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

18.865

5.000

6.950

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

28.200

12.200

10.800

10.800

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

7.263

1.320

8.798

5.267

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

6.850

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

1.252

Totaal

61.178

18.520

26.548

16.067

1.252

Exploitatie- en kasstroomoverzichten agentschappen

Exploitatieoverzicht Dienst Justitiële Inrichtingen (tweede suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(3)=(1)+(2)+(3)

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

1.958.593

1.804

118.797

2.079.194

Omzet overige departementen

   

Omzet derden

84.216

   

84.216

Rentebaten

   

Vrijval voorzieningen

   

Bijzondere baten

 

78.200

78.200

Totaal baten

2.042.809

1.804

196.997

2.241.610

         

Lasten

     

Apparaatskosten

     

– Personele kosten

957.315

1.845

121.616

1.080.776

– Waarvan eigen personeel

866.567

– 36.155

121.616

952.028

– Waarvan externe inhuur

65.000

38.000

 

103.000

– Waarvan overige personele kosten

25.748

   

25.748

Materiële kosten

140.913

   

140.913

– Waarvan apparaat ICT

52.709

   

52.709

– Waarvan Bijdrage aan SSO’s

33.017

   

33.017

– waarvan overige materiële kosten

55.187

   

55.187

Materiele programmakosten

895.207

416

31.381

927.004

*) Rentelasten

457

– 457

 

Afschrijvingskosten

13.875

   

13.875

– waarvan immaterieel

5.251

   

5.251

– waarvan materieel

8.625

   

8.625

– waarvan ICT

6.900

   

6.900

Overige kosten

35.042

   

35.042

– Dotaties voorzieningen

35.042

   

35.042

– Bijzondere lasten

   

Totaal lasten

2.042.809

1.804

152.997

2.197.610

         

Saldo van baten en lasten

44.000

44.000

Toelichting mutaties tweede suppletoire begroting

In de begroting 2019 is een kasschuif verwerkt op de bijdrage van JenV aan DJI om de productie in overeenstemming te brengen met de jaarlijkse bijdrage. Dit verklaart € 116 mln. van de Omzet Moederdepartement. De bijzondere baten (€ 78,2 mln.) hebben betrekking op de meeropbrengsten uit verhuur en winsten van voormalige DJI panden (Motie van Steur). De personeelskosten stijgen als gevolg van indexatie door loonbijstelling en als gevolg van een hogere bezetting in de gevangenissen. De stijging materiële programmakosten hangt samen met o.a. een hogere instroom en bezetting bij de Forensische zorg.

Kasstroom overzicht Dienst Justitiële Inrichtingen

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(3)=(1)+(2)

 

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

283.748

   

283.748

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

1.926.209

1.804

313.597

2.241.610

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 2.052.809

– 1.804

– 152.997

– 2.207.610

Totaal operationele kasstroom

– 126.600

 

160.600

34.000

Totaal investeringen (–/–)

– 11.915

   

– 11.915

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

5.000

   

5.000

Totaal investeringkasstroom

– 6.915

   

– 6.915

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

   

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

   

Aflossingen op leningen (–/–)

– 6.950

6.950

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

   

Totaal financieringskasstroom

– 6.950

6.950

 

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

143.283

6.950

160.600

310.833

Exploitatieoverzicht Immigratie en Naturalisatiedienst

(tweede suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(3)=(1)+(2)+(3)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties eerste suppletoire begroting

Mutaties tweede suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

332.011

– 1.754

330.257

Omzet overige departementen

   

Omzet derden

56.360

   

56.360

Rentebaten

   

Vrijval voorzieningen

   

Bijzondere baten

   

Totaal baten

388.371

– 1.754

386.617

         

Lasten

     

Apparaatskosten

     

– Personele kosten

253.000

– 779

252.221

– Waarvan eigen personeel

220.000

– 779

219.221

– Waarvan externe inhuur

24.000

   

24.000

– Waarvan overige personele kosten

9.000

   

9.000

Materiële kosten

61.000

– 975

60.025

– Waarvan apparaat ICT

1.000

   

1.000

– Waarvan Bijdrage aan SSO’s

40.000

   

40.000

– Waarvan overige materiele kosten

20.000

   

20.000

Materiële programmakosten

56.171

   

56.171

Rentelasten

200

   

200

Afschrijvingskosten

18.000

   

18.000

– Materieel

4.500

   

4.500

– Waarvan apparaat ICT

2.500

   

2.500

– Immaterieel

13.500

   

13.500

Overige kosten

– 

   

– 

– Dotaties voorzieningen

– 

   

– 

– Bijzondere lasten

– 

   

– 

Totaal lasten

388.371

– 1.754

386.617

         

Saldo van baten en lasten

 

Kasstroom overzicht Immigratie en Naturalisatiedienst

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(2)

(3)=(1)+(2)

 

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

55.823

   

55.823

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

388.371

– 1.754

386.617

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 376.371

   

– 376.371

Totaal operationele kasstroom

12.000

   

12.000

Totaal investeringen (–/–)

– 12.200

– 10.800

– 23.000

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

   

Totaal investeringkasstroom

– 12.200

   

– 12.200

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

   

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

   

Aflossingen op leningen (–/–)

– 16.000

   

– 16.000

Beroep op leenfaciliteit (+)

12.200

10.800

23.000

Totaal financieringskasstroom

– 3.800

   

– 3.800

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

51.823

 

51.823

Exploitatieoverzicht Centraal Justitieel Incassobureau

(tweede suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Omschrijving

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

125.098

2.340

5.803

133.241

Omzet overige departementen

502

   

502

Omzet derden

9.717

   

9.717

Rentebaten

   

Vrijval voorzieningen

   

Bijzondere baten

   

Totaal baten

135.317

2.340

5.803

143.460

         

Lasten

       

Apparaatskosten

119.251

2.340

5.803

127.394

– Personele kosten

89.439

2.593

5.859

97.891

– Waarvan eigen personeel

55.778

1.404

2.195

59.377

– Waarvan externe inhuur

31.423

1.189

3.664

36.276

– Waarvan overige personele kosten

2.238

   

2.238

Materiële kosten

29.812

– 253

– 56

29.503

– Waarvan apparaat ICT

9.093

   

9.093

– Waarvan Bijdrage aan SSO’s

6.025

   

6.025

– Waarvan overig materiële kosten

14.694

– 253

– 56

14.385

Gerechtskosten

10.056

   

10.056

Rentelasten

58

   

58

Afschrijvingskosten

5.952

   

5.952

– Immaterieel

550

   

550

– Materieel

5.402

   

5.402

Overige lasten

   

– dotaties voorzieningen

   

– bijzondere lasten

   

Totaal lasten

135.317

2.340

5.803

143.460

         

Saldo van baten en lasten

Toelichting mutaties tweede suppletoire begroting

De omzet moederdepartement (€ 5,8 mln.) neemt toe vanwege diverse opdrachten vanuit het moederdepartement. Voor een belangrijk deel worden deze opdrachten uitgevoerd door externen (€ 3,7 mln.).

Kasstroom overzicht Centraal Justitieel Incassobureau

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(3)=(1)+(2)+(3)

 

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

32.730

   

32.730

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

135.317

2.340

5.803

143.460

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 129.364

– 2.340

– 5.803

– 137.507

Totaal operationele kasstroom

5.953

 

5.953

Totaal investeringen (–/–)

– 1.320

– 5.267

 

– 6.587

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

   

Totaal investeringkasstroom

– 1.320

– 5.267

– 6.587

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

   

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

   

Aflossingen op leningen (–/–)

– 5.943

3.531

 

– 2.412

Beroep op leenfaciliteit (+)

1.320

5.267

 

6.587

Totaal financieringskasstroom

– 4.623

8.798

4.175

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

32.740

3.531

 

36.271

Exploitatieoverzicht Nederlands Forensisch Instituut

(tweede suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

70.727

2.345

1.065

74.137

Omzet overige departementen

500

   

500

Omzet derden

4.000

   

4.000

Rentebaten

22

   

22

Vrijval voorzieningen

   

Bijzondere baten

   

Totaal baten

75.249

2.345

1.065

78.659

         

Lasten

     

Apparaatskosten

48.339

   

48.339

– Personele kosten

44.800

1.145

 

45.945

– Waarvan eigen personeel

42.200

1.145

 

43.345

– Waarvan externe inhuur

2.600

   

2.600

– Waarvan overige personele kosten

   

Materiële kosten

3.539

   

3.539

– waarvan apparaat ICT

2.000

   

2.000

– waarvan Bijdrage aan SSO’s

539

   

539

– waarvan overige materiële kosten

1.000

   

1.000

Rentelasten

200

   

200

Afschrijvingskosten

3.850

   

3.850

– Materieel

3.850

1.200

 

5.050

– Waarvan apparaat ICT

700

   

700

– Waarvan Laboratoriumkosten

3.150

1.200

 

4.350

– waarvan Immaterieel

   

Laboratoriumkosten

22.860

 

1.065

23.925

– waarvan Bijdrage aan SSO’s

6.000

   

6.000

Overige kosten

   

– Dotaties voorzieningen

   

– Bijzondere lasten

   

Totaal lasten

75.249

2.345

1.065

78.659

         

Saldo van baten en lasten

Kasstroom overzicht Nederlands Forensisch Instituut

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

 

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

9.160

– 2.369

 

6.791

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

75.227

2.345

570

78.142

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 71.377

– 2.345

– 570

– 74.292

Totaal operationele kasstroom

3.850

   

3.850

Totaal investeringen (–/–)

– 3.000

   

– 3.000

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

   

Totaal investeringkasstroom

– 3.000

   

– 3.000

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

   

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

   

Aflossingen op leningen (–/–)

– 3.850

   

– 3.850

Beroep op leenfaciliteit (+)

   

Totaal financieringskasstroom

– 3.850

   

– 3.850

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

6.160

– 2.369

 

3.791

Exploitatieoverzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening

(tweede suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Omschrijving

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties eerste suppletoire begroting

Mutaties tweede suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

3.587

– 9.027

– 5.440

Omzet overige departementen

283

– 176

107

Omzet derden

32.109

10.651

42.760

Rentebaten

 

Vrijval voorzieningen

 

Bijzondere baten

 

Totaal baten

35.979

1.448

37.427

         

Lasten

       

Apparaatskosten

       

– Personele kosten

20.387

 

385

20.772

– Waarvan eigen personeel

17.218

– 258

16.960

– Waarvan externe inhuur

2.881

703

3.584

– Waarvan overige personele kosten

288

– 60

228

Materiële kosten

15.592

 

253

15.845

– Waarvan apparaat ICT

4.690

2.644

7.334

– Waarvan Bijdrage aan SSO’s

10.603

– 3.084

7.519

– Waarvan overige materiele kosten

299

693

992

Materiële programmakosten

     

Rentelasten

   

Afschrijvingskosten

   

– Materieel

     

– Waarvan apparaat ICT

     

– Immaterieel

     

– Waarvan Bijdrage aan SSO’s

     

Overige lasten

     

– Dotaties voorzieningen

     

– Bijzondere lasten

     

Totaal lasten

35.979

638

36.617

         

Saldo van baten en lasten

810

810

Toelichting mutaties tweede suppletoire begroting

Vanwege het verwachte positieve resultaat van Justis in 2018 op opdrachten van JenV wordt een bedrag van € 9 mln. verrekend met het moederdepartement. Daarnaast heeft Justis tot een bedrag van ruim € 10 mln. extra opdrachten van derden gerealiseerd. Aan de lastenkant vinden diverse verschuivingen plaats met per saldo een lastenstijging van € 0,6 mln. Op voorhand is niet exact aan te geven hoe de lastensamenstelling in de loop van de exploitatie zich zal ontwikkelen. Dit is ook afhankelijk van de extra opdrachten die in de loop van het jaar worden ontvangen.

Kasstroom overzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(3)=(1)+(2)

 

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

1.646

8.773

10.419

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

35.979

10.457

46.436

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 35.979

– 9.647

– 45.626

Totaal operationele kasstroom

809

809

Totaal investeringen (–/–)

   

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

 

Totaal investeringkasstroom

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

– 1.252

– 1.252

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

 

Aflossingen op leningen (–/–)

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

 

Totaal financieringskasstroom

– 1.252

– 1.252

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

1.646

8.330

9.976