Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2018
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Vierde incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden

35064 STB 2019

Wet van 19 december 2018 tot wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden)

Kamerstuk 35 064

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV), alle voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 31 oktober van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 31 oktober, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 31 oktober van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 19 december 2018

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren

Uitgegeven de achtste februari 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Vierde incidentele suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 3e incidentele suppletoire begroting

Mutaties 4e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

296.568

468.999

45.621

15.300

15.300

0

150.000

150.000

0

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Waarborgfunctie

47.315

47.315

3.951

0

0

0

0

0

0

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

11.467

11.467

3.949

0

0

0

0

0

0

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

0

172.431

37.721

0

0

0

0

0

0

8

Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse eilanden

205.642

205.642

0

15.300

15.300

0

150.000

150.000

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

6

Apparaat

22.834

22.834

0

0

0

0

0

0

0

7

Nog onverdeeld

9.310

9.310

0

0

0

0

0

0

0