Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2018
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Wijziging begroting Koning 2018 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)

35095 I STB 2019

Wet van 30 januari 2019 tot wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Kamerstuk 35 095 I

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 30 januari 2019

Willem-Alexander

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
M. Rutte

Uitgegeven de tweeëntwintigste februari 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2018 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

42.284

42.284

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

42.284

42.284

0

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

8.152

8.152

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

28.287

28.287

0

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.845

5.845

0

Art.

Omschrijving

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

803

803

7

         
 

Niet-beleidsartikelen

803

803

7

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

0

0

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

626

626

7

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

177

177

0

Art.

Omschrijving

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

– 1

– 1

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

– 1

– 1

0

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

0

0

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

0

0

0

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

– 1

– 1

0