Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)

35095 VIII STB 2019

Wet van 30 januari 2019, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Kamerstuk 35 095 VIII

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), van de begrotingsstaat inzake het agentschap DUO van dit ministerie, alle voor het jaar 2018.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschap Dienst Uitvoering Onderwijs voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 30 januari 2019

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
A. Slob

Uitgegeven de twaalfde maart 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Stand na ISB

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

39.977.302

40.383.779

1.380.627

1.973.692

1.362.320

– 63.927

703.696

734.983

40.280

                     
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

19.853.545

20.148.798

1.143.075

1.211.992

858.803

– 39.752

392.074

478.264

– 4.606

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.449.579

4.496.879

3.000

225.094

129.656

0

– 129.888

– 19.776

2.765

6

Hoger beroepsonderwijs

3.215.709

3.140.498

1.213

208.599

120.531

0

33.012

4.107

650

7

Wetenschappelijk onderwijs

4.753.943

4.696.066

16

334.153

163.084

0

– 43.297

1.128

150

8

Internationaal beleid

11.116

11.716

99

807

927

0

– 2.247

– 29

0

11

Studiefinanciering

5.373.215

5.373.215

896.901

145.861

145.861

– 46.627

791.791

791.791

– 20.000

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

89.501

89.501

2.415

4.200

4.200

1.270

– 12.509

– 12.509

0

13

Lesgelden

6.555

6.555

238.269

117

117

– 580

5.446

5.446

10.000

14

Cultuur

398.142

787.883

494

73.298

76.252

6.185

28.059

– 9.003

609

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.027.309

1.008.396

101

200.217

197.547

0

13.518

12.592

0

25

Emancipatie

5.831

15.444

0

– 533

450

0

754

– 2.919

0

91

Nominaal en onvoorzien

269.682

269.682

0

5

0

0

– 269.687

– 269.682

0

95

Apparaatskosten

252.963

252.963

567

20.174

20.178

0

– 22.878

– 22.882

1.220

                     
 

Basis- en Voortgezet onderwijs en Media

20.123.757

20.234.981

237.552

761.700

503.517

– 24.175

311.622

256.719

44.886

1

Primair onderwijs

10.603.457

10.603.457

17.661

272.529

271.310

0

275.228

265.453

60.186

3

Voortgezet onderwijs

8.350.551

8.460.939

7.391

511.208

254.244

0

58.824

13.696

1.300

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

180.323

181.159

6.000

– 10.359

– 10.359

3.000

– 19.885

– 19.885

0

15

Media

989.426

989.426

206.500

– 11.678

– 11.678

– 27.175

– 2.545

– 2.545

– 16.600

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschap DUO Begroting 2018 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Naam agentschap

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal

baten

Totaal

lasten

Saldo baten en lasten

Totaal

baten

Totaal

lasten

Saldo baten en lasten

Totaal

baten

Totaal

lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

273.585

277.585

– 4.000

10.620

10.620

0

61.760

57.760

4.000

Totaal

273.585

277.585

– 4.000

10.620

10.620

0

61.760

57.760

4.000

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

– 9.600

2.600

– 16.800

6.800

– 3.554

0

Totaal

– 9.600

2.600

– 16.800

6.800

– 3.554

0