Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)

35095 VII STB 2019

Wet van 30 januari 2019 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Kamerstuk 35 095 VII

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 30 januari 2019

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren

Uitgegeven de twaalfde maart 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Tweede suppletoire begroting)

   

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

5.244.722

5.455.381

668.894

320.460

319.925

140.974

524.422

359.274

649.658

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Openbaar bestuur en democratie

28.920

28.920

21.965

22.862

22.862

0

– 13.237

– 13.237

2.758

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

249.167

249.167

12.714

3.556

3.556

500

12.158

12.158

0

3

Woningmarkt

4.157.089

4.157.089

487.000

– 35.260

– 35.260

5.100

564.068

564.035

577.140

4

Woonomgeving en bouw1

52.486

247.486

91

109.731

109.731

0

– 30.786

– 185.786

950

5

Ruimte en omgeving

91.576

107.235

8.824

29.721

29.721

0

– 25.391

– 36.041

2.000

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

148.520

148.520

513

36.401

35.866

6.661

9.841

10.376

10.710

7

Arbeidszaken overheid

27.317

27.317

575

1.000

1.000

0

– 682

– 682

0

8

Kwaliteit Rijksdienst

19.535

19.535

0

48.566

48.566

36.500

9.376

9.376

0

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

111.579

111.579

121.932

5.810

5.810

52.194

5.026

5.026

50.216

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

11

Centraal apparaat

342.156

342.156

15.280

78.366

78.366

39.129

17.945

17.945

0

12

Algemeen

10.265

10.265

0

2.140

2.140

890

– 217

– 217

5.884

13

Nominaal en onvoorzien

6.112

6.112

0

17.567

17.567

0

– 23.679

– 23.679

0

Noot 1: Voor H7 Artikel 4 is bij 1e suppletoire begroting al rekening gehouden met de veranderingen die zijn ontstaan met de ISB behorende bij deze 1e suppletoire.

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen (Najaarsnota) Begroting 2018 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Naam agentschap (VII)

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Logius

206.331

206.331

0

0

0

0

0

0

0

P-Direkt

91.069

91.069

0

0

0

0

0

0

0

Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

204.631

204.631

0

17.540

17.540

0

0

0

0

FMHaaglanden

106.452

106.452

0

10.534

10.534

0

0

0

0

SSC ICT

258.681

258.681

0

0

0

0

458

24.955

– 24.497

Rijksvastgoedbedrijf

1.312.800

1.312.800

0

– 131.936

– 131.936

0

0

0

 

Dienst van de Huurcommissie

13.214

13.214

0

0

0

0

0

3.725

– 3.725

Rijksdienst voor identiteitsgegevens

124.918

124.918

0

0

0

0

0

0

0

Naam agentschap (VII)

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Logius

– 400

0

0

0

0

0

P-Direkt

– 3.582

8.000

0

0

0

0

Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

– 1.527

0

0

2.927

0

0

FMHaaglanden

– 8.106

4.200

– 8.891

6.840

0

0

SSC ICT

– 85.331

30.000

0

0

– 28.500

60.804

Rijksvastgoedbedrijf

– 771.043

575.775

– 312.486

278.000

0

0

Dienst van de Huurcommissie

0

0

0

0

0

3.725

Rijksdienst voor identiteitsgegevens

– 12.433

7.000

0

0

0

0