Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2018 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)

35095 A STB 2019

Wet van 30 januari 2019 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (Tweede suppletoire begroting)

Kamerstuk 35 095 A

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 30 januari 2019

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Uitgegeven de achtste maart 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

12

Hoofdwegennet

3.255.485

2.575.982

90.402

939.295

263.686

– 1.818

136.071

– 362.395

29.933

13

Spoorwegen

2.527.321

2.190.386

314.250

896.552

219.915

55.930

– 1.972.520

– 262.594

– 135.966

14

Regionaal, lokale infrastructuur

59.087

246.601

 

26.565

– 43.444

 

– 77.444

– 100.294

 

15

Hoofdvaarwegennet

863.989

964.746

131.197

135.306

40.654

3.436

– 183.164

– 152.113

– 53.251

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

310.309

262.497

30.436

433.888

61.057

– 838

351.070

– 48.792

123.202

181

Overige uitgaven en ontvangsten

1.094

1.094

 

54.278

54.514

12.376

– 49.878

– 49.878

 

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

5.675.020

   

448.568

   

– 667.589

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

                 
                     
 

Subtotaal

7.017.285

6.241.306

6.241.305

2.485.883

596.382

517.654

– 1.795.965

– 976.066

– 703.671

18.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

         

78.728

     
 

Subtotaal

7.017.285

6.241.306

6.241.305

2.485.883

596.382

596.382

– 1.795.965

– 976.066

– 702.276

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

   

1

   

0

   

– 272.395

 

Totaal

7.017.285

6.241.306

6.241.306

2.485.883

596.382

596.382

– 1.795.965

– 976.066

– 976.066

Noot 1: Exclusief artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen