Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Ministerie van Financiën en van Nationale Schuld 2018 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)

35095 IX STB 2019

Wet van 23 januari 2019 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Kamerstuk 35 095 IX

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 23 januari 2019

Willem-Alexander

De Minister van Financiën,
W.B. Hoekstra

Uitgegeven de vijfentwintigste april 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2018 (Tweede suppletoire begroting)

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

16.471.958

7.117.510

144.081.447

– 5.906.715

49.472

2.754.841

– 6.536.800

353.568

868.750

                     
 

Beleidsartikelen

                 

01

Belastingen

2.872.375

2.886.061

139.732.815

160.786

160.786

2.132.183

22.384

81.689

153.494

02

Financiële markten

28.769

28.769

13.021

– 71.827

– 6.827

– 984

– 1.176

– 1.176

1.334

03

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

18.588

366.932

984.550

– 5.730.282

– 282

619.796

102.074

103.501

495.510

04

Internationale financiële betrekkingen

257.820

419.328

7.032

– 225.115

– 63.928

500

58.375

4

– 1.442

05

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekering

10.012.742

75.442

280.422

0

0

0

– 6.947.634

– 322

– 422

06

Btw-compensatiefonds

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.160

3.160

3.160

223.365

223.365

223.365

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

08

Centraal apparaat

233.707

233.707

53.355

2.457

2.457

186

– 2.377

– 2.377

– 3.089

10

Nominaal en onvoorzien

37.705

97.019

0

– 45.894

– 45.894

0

8.189

– 51.125

0

Wijziging van de begrotingsstaat inzake de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018 (Tweede suppletoire begroting)

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

48.177.587

48.177.587

49.843.731

– 1.535.884

– 1.535.884

– 3.010.936

1.090.942

1.090.942

– 4.361.623

                     
 

Beleidsartikelen

                 

11

Financiering staatsschuld

46.645.396

46.645.396

38.322.000

– 1.535.888

– 1.535.888

– 2.124.000

824.710

824.710

– 5.691.000

12

Kasbeheer

1.532.191

1.532.191

11.521.731

4

4

– 886.936

266.232

266.232

1.329.377