Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

Afkortingenlijst

AA

Auditautoriteit

ADR

Auditdienst Rijk

AIO

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen

AKW

Algemene Kinderbijslag Wet

ALS

Adviesraad Leerlingen- en Studentenramingen

Anw

Algemene Nabestaandenwet

AMIF

Asiel-, Migratie-, en Integratiefonds

AOW

Algemene Ouderdomswet

APA

Advance Pricing Agreements

APP

Asset Purchase Programme

ATAD1

Eerste Anti-belastingontwijkingsrichtlijn

ATR

Advance Tax Rulings

AVRo

Adviescommissie Verslaggevingsstelsel Rijksoverheid

bbp

Bruto Binnenlands Product

BBZ

Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen

BIR

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

BIT

Bureau ICT Toetsing

Bni

Bruto nationaal inkomen

bpm

Belasting op personenauto’s en motorrijwielen

btw

Omzetbelasting

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CIBG

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

CPB

Centraal Planbureau

DAS

dynamisch aankoopsysteem

DBFM

Design, Build, Finance en Maintain

dga’s

Directeur-grootaandeelhouders

DJI

Dienst Justitiële Inrichtingen

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

EBITDA

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

EC

Europese Commissie

EFMB

Europees Fonds voor Meest Behoeftigden

EFMZV

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EFSF

Europese Financiële Stabilitieitsfaciliteit

EFSM

European Financial Stability Mechanism

EIB

Europese Investeringsbank

ELFPO

Europees Landbouw Fonds voor Plattelands Ontwikkeling

ELGF

Europees Landbouw Garantie Fonds

ESF

Europees Sociaal Fonds

EU

Europese Unie

EVF

Europees Visserijfonds

EZK

Economische Zaken en Klimaat

FEZ

Financieel Economische Zaken

GLB

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

IBOS

Interdepartementaal Budgettair Overleg Systeem

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

ICV

in-controlverklaring

IMF

Internationaal Monetair Fonds

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

IOAOW

Inkomensondersteuning AOW

IOAW

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

IOW

Inkomensvoorziening Oudere Werklozen

IRF

Inspectie der Rijksfinanciën

ISF

Fonds voor Interne Veiligheid

IVA

Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

JBR

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

JenV

Justitie en Veiligheid

LIV

Lage-inkomensvoordeel

LKV

Loonkostenvoordeel

LNV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

MEVA

Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt

MFK

Meerjarig Financieel Kader

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MLT

Middellangetermijnraming zorg

M&O

Misbruik en oneigenlijk gebruik

MPP

Meerjarige personeelsplanning

MTO

Medium Term Objective

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

OVA

Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling

PMJ

Prognosemodel Justitiële Ketens

po

primair onderwijs

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RPE

Regeling Periodiek Evalutieonderzoek

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Rwt

Rechtspersoon met een wettelijke taak

SGP

Stabiliteits- en Groeipact

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TW

Toeslagenwet

UWV

Uitvoeringsinstituut voor Werknemersverzekeringen

VIR

Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst

vo

voortgezet onderwijs

Vpb

Vennootschapsbelasting

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WAZO

Wet Arbeid en Zorg

WEW

Waarborgfonds Eigen Woningen

WFZ

Waarborgfonds voor de Zorgsector

Wlz

Wet langdurige zorg

wo

wetenschappelijk onderwijs

WOZ

Wet waardering onroerende zaken

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

zbo

zelfstandig Bestuursorgaan

ZEZ

Zelfstandige en Zwanger-regeling

ZiK

Zorgkeuzes in Kaart

Zvw

Zorgverzekeringswet

zzp

Zelfstandigden zonder personeel