Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Infrastructuurfonds 2018

35200 A STB 2019

Wet van 27 september 2019, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (Slotwet)

Kamerstuk 35 200 A

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 27 sepember 2019

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Uitgegeven de vierentwintigste oktober 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

               

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Ontwerpbegroting

NvW/ Amendement

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

12

Hoofdwegennet

3.255.485

2.575.982

90.402

0

0

0

3.255.485

2.575.982

90.402

939.295

263.686

– 1.818

13

Spoorwegen

2.527.321

2.190.386

314.250

0

0

0

2.527.321

2.190.386

314.250

896.553

219.915

55.930

14

Regionaal, lokale infrastructuur

59.087

246.600

 

0

0

 

59.087

246.600

 

26.565

– 43.445

 

15

Hoofdvaarwegennet

863.989

964.746

131.197

0

0

0

863.989

964.746

131.197

135.306

40.654

3.436

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

310.309

262.497

30.436

0

0

0

310.309

262.497

30.436

433.888

61.057

– 838

181

Overige uitgaven en ontvangsten

2.966

2.966

 

– 1.872

– 1.872

 

1.094

1.094

 

54.278

54.514

12.376

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

5.676.892

   

– 1.872

   

5.675.020

   

448.568

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

                       
                           
 

Subtotaal

7.019.157

6.243.177

6.243.177

– 1.872

– 1.872

– 1.872

7.017.285

6.241.306

6.241.305

2.485.883

596.381

517.654

18.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

                     

78.728

 

Subtotaal

7.019.157

6.243.177

6.243.177

– 1.872

– 1.872

– 1.872

7.017.285

6.241.306

6.241.305

2.485.883

596.381

596.382

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

   

0

   

0

   

0

   

– 1

 

Totaal

7.019.157

6.243.177

6.243.177

– 1.872

– 1.872

– 1.872

7.017.285

6.241.306

6.241.305

2.485.883

596.381

596.381

Noot 1: Exclusief artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of –)

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

136.071

– 362.395

29.933

4.330.851

2.477.273

118.517

3.615.382

2.472.330

110.467

– 715.469

– 4.943

– 8.050

– 1.972.520

– 262.594

– 135.966

1.451.354

2.147.707

234.214

1.436.876

2.123.334

222.780

– 14.478

– 24.373

– 11.434

– 77.444

– 100.294

 

8.208

102.862

 

8.201

97.268

2.219

– 7

– 5.594

2.219

– 183.264

– 152.113

– 53.251

816.031

853.287

81.382

724.468

845.570

81.365

– 91.563

– 7.717

– 17

351.070

– 48.792

123.202

1.095.267

274.762

152.800

1.039.763

269.333

37.373

– 55.504

– 5.429

– 115.427

– 49.878

– 49.878

 

5.494

5.730

12.376

1.666

1.729

12.381

– 3.828

– 4.001

5

   

– 667.589

   

5.455.999

   

5.459.756

   

3.757

0

0

       

0

0

       
                       

– 1.795.965

– 976.066

– 703.671

7.707.205

5.861.621

6.055.288

6.826.356

5.809.564

5.926.341

– 880.849

– 52.057

– 128.947

         

78.728

   

78.728

   

0

– 1.795.965

– 976.066

– 703.671

7.707.205

5.861.621

6.134.016

6.826.356

5.809.564

6.005.069

– 880.849

– 52.057

– 128.947

   

– 272.395

   

– 272.395

   

– 195.505

   

76.890

– 1.795.965

– 976.066

– 976.066

7.707.205

5.861.621

5.861.621

6.826.356

5.809.564

5.809.564

– 880.849

– 52.057

– 52.057

Noot 1: De gerealiseerde bedragen zijn reeds naar boven afgerond (EUR 1.000)