Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet AZ, Kabinet van de Koning en CTIV 2018

35200 III STB 2019

Wet van 27 september 2019, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2018 (slotwet)

Kamerstuk 35 200 III

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III), van de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie, alle voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 3

De begrotingsstaat inzake het agentschap voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 27 september 2019

Willem-Alexander

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
M. Rutte

Uitgegeven de eenentwintigste oktober 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000).

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

61.308

61.308

4.402

1.825

1.825

37

– 1.515

– 1.515

– 500

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

61.308

61.308

4.402

1.825

1.825

37

– 1.515

– 1.515

– 500

                     
 

Niet-beleidsartikel

                 

3

Nominaal en onvoorzien

                 

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4) = (1)+(2)+(3)

(5) Realisatie

Slotverschillen (6) = (5)–(4)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

61.618

61.618

3.939

60.045

60.045

3.622

– 1.573

– 1.573

– 317

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

61.618

61.618

3.939

60.045

60.045

3.622

– 1.573

– 1.573

– 317

                     
 

Niet-beleidsartikel

                 

3

Nominaal en onvoorzien

                 

Wijziging van de begrotingsstaat van Kabinet van de Koning (IIIB) voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.431

2.431

2.431

84

84

84

– 1

– 1

– 1

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Kabinet van de Koning

2.431

2.431

2.431

84

84

84

– 1

– 1

– 1

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4) = (1)+(2)+(3)

(5) Realisatie

Slotverschillen (6) = (5)–(4)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.514

2.514

2.514

2.485

2.485

2.489

– 29

– 29

– 25

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Kabinet van de Koning

2.514

2.514

2.514

2.485

2.485

2.489

– 29

– 29

– 25

Wijziging van de begrotingsstaat van Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.494

2.494

0

57

57

0

– 300

– 300

0

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

2.494

2.494

0

57

57

0

– 300

– 300

0

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4) = (1)+(2)+(3)

(5) Realisatie

Slotverschillen (6) = (5)–(4)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.251

2.251

0

1.943

1.943

39

– 308

– 308

39

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

2.251

2.251

0

1.943

1.943

39

– 308

– 308

39

Wijziging van de begrotingsstaat van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)=(3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6)=(5)–(4) wetmutaties (+ of –)

Baten-Lastenagentschap Dienst Publiek en Communicatie

           
             

Totale baten

89.402

89.402

108.178

18.776

Totale lasten

89.402

89.402

108.354

18.952

Saldo van baten en lasten

0

0

– 176

– 176

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

0

0

0

0