Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018

35200 VIII STB 2019

Wet van 27 september 2019, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Slotwet)

Kamerstuk 35 200 VIII

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 27 september 2019

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
A. Slob

Uitgegeven de eenendertigste oktober 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Artikel

Omschrijving

Stand na ISB

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

39.977.302

40.383.779

1.380.627

1.973.692

1.362.320

– 63.927

703.696

734.983

40.280

42.654.690

42.481.082

1.356.980

                           
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

19.853.545

20.148.798

1.143.075

1.211.992

858.803

– 39.752

392.074

478.264

– 4.606

21.457.611

21.485.865

1.098.717

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.449.579

4.496.879

3.000

225.094

129.656

0

– 129.888

– 19.776

2.765

4.544.785

4.606.759

5.765

06

Hoger beroepsonderwijs

3.215.709

3.140.498

1.213

208.599

120.531

0

33.012

4.107

650

3.457.320

3.265.136

1.863

07

Wetenschappelijk onderwijs

4.753.943

4.696.066

16

334.153

163.084

0

– 43.297

1.128

150

5.044.799

4.860.278

166

08

Internationaal beleid

11.116

11.716

99

807

927

0

– 2.247

– 29

0

9.676

12.614

99

11

Studiefinanciering

5.373.215

5.373.215

896.901

145.861

145.861

– 46.627

791.791

791.791

– 20.000

6.310.867

6.310.867

830.274

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

89.501

89.501

2.415

4.200

4.200

1.270

– 12.509

– 12.509

0

81.192

81.192

3.685

13

Lesgelden

6.555

6.555

238.269

117

117

– 580

5.446

5.446

10.000

12.118

12.118

247.689

14

Cultuur

398.142

787.883

494

73.298

76.252

6.185

28.059

– 9.003

609

499.499

855.132

7.288

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.027.309

1.008.396

101

200.217

197.547

0

13.518

12.592

0

1.241.044

1.218.535

101

25

Emancipatie

5.831

15.444

0

– 533

450

0

754

– 2.919

0

6.052

12.975

0

91

Nominaal en onvoorzien

269.682

269.682

0

5

0

0

– 269.687

– 269.682

0

0

0

0

95

Apparaatsuitgaven

252.963

252.963

567

20.174

20.178

0

– 22.878

– 22.882

1.220

250.259

250.259

1.787

                           
 

Basis- en Voortgezet onderwijs en Media

20.123.757

20.234.981

237.552

761.700

503.517

– 24.175

311.622

256.719

44.886

21.197.079

20.995.217

258.263

01

Primair onderwijs

10.603.457

10.603.457

17.661

272.529

271.310

0

275.228

265.453

60.186

11.151.214

11.140.220

77.847

03

Voortgezet onderwijs

8.350.551

8.460.939

7.391

511.208

254.244

0

58.824

13.696

1.300

8.920.583

8.728.879

8.691

09

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

180.323

181.159

6.000

– 10.359

– 10.359

3.000

– 19.885

– 19.885

0

150.079

150.915

9.000

15

Media

989.426

989.426

206.500

– 11.678

– 11.678

– 27.175

– 2.545

– 2.545

– 16.600

975.203

975.203

162.725

   

(5)

(6)=(5)-(4)

Artikel

Omschrijving

Realisatie

Slotverschillen

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

42.675.735

42.326.880

1.368.566

21.045

– 154.202

11.586

               
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

21.119.829

21.362.675

1.107.416

– 337.782

– 123.190

8.699

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.424.079

4.601.918

6.742

– 120.706

– 4.841

977

06

Hoger beroepsonderwijs

3.461.463

3.262.539

2.057

4.143

– 2.597

194

07

Wetenschappelijk onderwijs

5.038.007

4.860.007

172

– 6.792

– 271

6

08

Internationaal beleid

13.236

12.496

113

3.560

– 118

14

11

Studiefinanciering

6.200.225

6.200.225

846.307

– 110.642

– 110.642

16.033

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

80.481

80.481

4.227

– 711

– 711

542

13

Lesgelden

12.158

12.158

237.165

40

40

– 10.524

14

Cultuur

511.415

852.585

7.648

11.916

– 2.547

360

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.122.383

1.216.958

504

– 118.661

– 1.577

403

25

Emancipatie

6.003

12.929

53

– 49

– 46

53

91

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

95

Apparaatsuitgaven

250.379

250.379

2.428

120

120

641

               
 

Basis- en Voortgezet onderwijs en Media

21.555.906

20.964.205

261.150

358.827

– 31.012

2.887

01

Primair onderwijs

11.687.151

11.142.533

76.894

535.937

2.313

– 953

03

Voortgezet onderwijs

8.814.741

8.707.896

10.287

– 105.842

– 20.983

1.596

09

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

138.490

140.384

9.812

– 11.589

– 10.531

812

15

Media

915.524

973.392

164.157

– 59.679

– 1.811

1.432

Wijziging van de begrotingsstaten van de agentschappen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

 

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties

(+ of –)

1e suppletoire begroting

Mutaties

(+ of –)

2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotverschillen

1.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

     
 

Totale baten

273.585

10.620

61.760

345.965

342.882

– 3.083

 

Totale lasten

277.585

10.620

57.760

345.965

342.407

– 3.558

 

Saldo van baten en lasten

– 4.000

0

4.000

0

475

475

               
 

Totale kapitaalontvangsten

2.600

16.800

0

19.400

16.800

– 2.600

 

Totale kapitaaluitgaven

– 9.600

– 16.800

– 3.554

– 29.954

– 39.452

– 9.498

               

2.

Nationaal Archief (NA)

           
 

Totale baten

38.816

0

0

38.816

40.311

1.495

 

Totale lasten

38.816

0

0

38.816

40.381

1.565

 

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

– 70

– 70

               
 

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

0

0

 

Totale kapitaaluitgaven

– 5.322

0

0

– 5.322

– 6.787

– 1.465