Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Defensie 2018

35200 X STB 2019

Wet van 27 november 2019, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (Slotwet)

Kamerstuk 35 200 X

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) en de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Defensie Telematica Organisatie en Defensie Horecabedrijf Paresto, alle voor het jaar 2018, en vastgesteld bij de wet van 21 december 2017, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 januari 2019;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 27 november 2019

Willem-Alexander

De Minister van Defensie,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de twaalfde december 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (slotwet) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Begroting 2018 (incl. amendementen en ISB)

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

9.679.320

9.453.631

426.415

1.247.384

1.247.384

95.327

955.510

– 1.200.685

88.717

11.882.214

9.500.330

610.459

11.958.372

9.416.887

664.419

76.158

– 83.443

53.960

                                       
 

Beleidsartikelen

7.871.140

7.645.451

388.984

1.092.172

1.092.172

49.831

1.023.447

– 1.132.748

– 19.810

9.986.759

7.604.875

419.005

10.122.868

7.591.251

468.232

136.109

– 13.624

49.227

                                       

1

Inzet

308.090

335.839

26.707

– 56.906

– 56.906

0

4.099

4.099

7.300

255.283

283.032

34.007

220.811

232.002

36.119

– 34.472

– 51.030

2.112

2

Taakuitvoering zeestrijdkrachten

788.194

788.194

21.758

54.923

54.923

– 33

16.837

16.837

0

859.954

859.954

21.725

916.862

867.186

22.369

56.908

7.232

644

3

Taakuitvoering landstrijdkrachten

1.321.608

1.321.608

10.546

48.746

48.746

– 4.057

– 45.670

– 45.670

0

1.324.684

1.324.684

6.489

1.417.516

1.337.845

5.063

92.832

13.161

– 1.426

4

Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

721.770

721.770

12.066

43.645

43.645

– 11

– 2.817

– 2.817

7.500

762.598

762.598

19.555

890.455

771.677

20.425

127.857

9.079

870

5

Taakuitvoering koninklijke marechaussee

361.774

361.774

4.608

37.317

37.317

– 11

6.131

6.131

9.990

405.222

405.222

14.587

410.732

410.738

14.529

5.510

5.516

– 58

6

Investeringen krijgsmacht

2.353.724

2.100.286

188.526

865.041

865.041

45.715

965.571

– 1.190.624

– 35.900

4.184.336

1.774.703

198.341

3.799.131

1.736.956

234.123

– 385.205

– 37.747

35.782

7

Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie

860.247

860.247

43.409

– 3.606

– 3.606

8.231

50.472

50.472

– 10.700

907.113

907.113

40.940

1.170.733

919.072

46.360

263.620

11.959

5.420

8

Defensie Ondersteuningscommando

1.155.733

1.155.733

81.364

103.012

103.012

– 3

28.824

28.824

2.000

1.287.569

1.287.569

83.361

1.296.628

1.315.775

89.244

9.059

28.206

5.883

                                       
 

Niet-beleidsartikelen

1.808.180

1.808.180

37.431

155.212

155.212

45.496

– 67.937

– 67.937

108.527

1.895.455

1.895.455

191.454

1.835.504

1.825.636

196.187

– 59.951

– 69.819

4.733

                                       

9

Algemeen

98.233

98.233

 

16.226

16.226

0

– 18.776

– 18.776

0

95.683

95.683

 

90.694

89.599

 

– 4.989

– 6.084

0

10

Centraal apparaat

1.579.275

1.579.275

37.431

109.047

109.047

45.496

48.844

48.844

108.527

1.737.166

1.737.166

191.454

1.737.654

1.728.881

196.187

488

– 8.285

4.733

11

Geheime uitgaven

7.470

7.470

 

– 363

– 363

0

363

363

0

7.470

7.470

 

7.156

7.156

 

– 314

– 314

0

12

Nominaal en onvoorzien

123.202

123.202

 

30.302

30.302

0

– 98.368

– 98.368

0

55.136

55.136

 

0

0

 

– 55.136

– 55.136

0

Samenvattende verantwoordingsstaat 2018 inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van Defensie (X) (bijdragen x € 1.000)

 

1

2

3=2–1

 
 

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2017

1

Baten-lastendienst Defensie Telematica Organisatie

   
 

Totale baten

258.571

261.726

3.155

291.323

 

Totale lasten

264.330

252.828

– 11.502

278.374

 

Saldo van baten en lasten

– 5.759

8.898

14.713

12.949

           
 

Totale kapitaalontvangsten

26.000

89.618

63.618

47

 

Totale kapitaaluitgaven

50.132

71.380

21.248

44.137

           

2

Baten-lastendienst Paresto

   
 

Totale baten

59.962

64.378

4.416

60.432

 

Totale lasten

59.962

65.786

5.824

61.124

 

Saldo van baten en lasten

0

– 1.408

– 1.408

– 692

           
 

Totale kapitaalontvangsten

1.800

0

– 1.800

0

 

Totale kapitaaluitgaven

385

382

– 3

803