Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Financiën en Nationale Schuld 2018

35200 IX STB 2019

Wet van 27 september 2019, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018 (Slotwet)

Kamerstuk 35 200 IX

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB), en van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA), beide voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 27 september 2019

Willem-Alexander

De Minister van Financiën,
W.B. Hoekstra

Uitgegeven de eenendertigste oktober 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)1

Ministerie van Financiën (IXB)

   

(1)

(2)

(3)

   

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

16.471.958

7.117.510

144.081.447

– 5.906.715

49.472

2.754.841

– 6.536.800

353.568

868.750

                     
 

Beleidsartikelen

16.200.546

6.786.784

144.028.092

– 5.863.278

92.909

2.754.655

– 6.542.612

407.070

871.839

1

Belastingen

2.872.375

2.886.061

139.732.815

160.786

160.786

2.132.183

22.384

81.698

153.494

2

Financiële markten

28.769

28.769

13.021

– 71.827

– 6.827

– 984

– 1.176

– 1.176

1.334

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

18.588

366.932

984.550

– 5.730.282

– 282

619.796

102.074

103.501

495.510

4

Internationale financiële betrekkingen

257.820

419.328

7.032

– 225.115

– 63.928

500

58.375

4

– 1.442

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.012.742

75.442

280.422

0

0

0

– 6.947.634

– 322

– 422

6

Btw-compensatiefonds

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.160

3.160

3.160

223.365

223.365

223.365

                     
 

Niet-beleidsartikelen

271.412

330.726

53.355

– 43.437

– 43.437

186

5.812

– 53.502

– 3.089

8

Centraal apparaat

233.707

233.707

53.355

2.457

2.457

186

– 2.377

– 2.377

– 3.089

10

Nominaal en onvoorzien

37.705

97.019

0

– 45.894

– 45.894

0

8.189

– 51.125

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

   

Totaal geraamd

Realisatie 2018

Slotwetmutaties (+ of –)

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

4.028.443

7.520.550

147.705.038

1.878.990

7.736.489

149.861.725

– 2.149.453

215.939

2.156.687

                     
 

Beleidsartikelen

3.794.656

7.286.763

147.654.586

1.645.445

7.502.163

149.816.158

– 2.149.211

215.400

2.161.572

1

Belastingen

3.055.545

3.128.545

142.018.492

3.347.387

3.182.409

144.168.867

291.842

53.864

2.150.375

2

Financiële markten

– 44.234

20.766

13.371

– 50.454

21.916

13.426

– 6.220

1.150

55

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

– 5.609.620

470.151

2.099.856

– 5.612.568

466.499

2.096.992

– 2.948

– 3.652

– 2.864

4

Internationale financiële betrekkingen

91.080

355.404

6.090

1.106.696

502.045

5.415

1.015.616

146.641

– 675

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

3.065.108

75.120

280.000

– 432.177

42.733

244.897

– 3.497.285

– 32.387

– 35.103

6

Btw-compensatiefonds

3.236.777

3.236.777

3.236.777

3.286.561

3.286.561

3.286.561

49.784

49.784

49.784

                     
 

Niet-beleidsartikelen

233.787

233.787

50.452

233.545

234.326

45.567

– 242

539

– 4.885

8

Centraal apparaat

233.787

233.787

50.452

233.545

234.326

45.567

– 242

539

– 4.885

10

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)2

Nationale Schuld (IXA)

   

(1)

(2)

(3)

   

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

48.177.587

48.177.587

49.843.731

– 1.535.884

– 1.535.884

– 3.010.936

1.090.942

1.090.942

– 4.361.623

                     

11

Financiering staatsschuld

46.645.396

46.645.396

38.322.000

– 1.535.888

– 1.535.888

– 2.124.000

824.710

824.710

– 5.691.000

12

Kasbeheer

1.532.191

1.532.191

11.521.731

4

4

– 886.936

266.232

266.232

1.329.377

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

   

Totaal geraamd

Realisatie 2018

Slotwetmutaties (+ of –)

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

47.732.645

47.732.645

42.471.172

48.781.993

48.781.993

43.286.213

1.049.348

1.049.348

815.041

                     

11

Financiering staatsschuld

45.934.218

45.934.218

30.507.000

45.830.986

45.830.986

32.539.003

– 103.232

– 103.232

2.032.003

12

Kasbeheer

1.798.427

1.798.427

11.964.172

2.951.007

2.951.007

10.747.210

1.152.580

1.152.580

– 1.216.962

Noot 1: De gerealiseerde bedragen 2018 zijn steeds naar boven afgerond.

Noot 2: De gerealiseerde bedragen 2018 zijn steeds naar boven afgerond.