Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Staten-Generaal 2017

35200 IIA STB 2019

Wet van 27 september 2019 tot wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2018 (Slotwet)

Kamerstuk 35 200 IIA

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 27 september 2019

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren

Uitgegeven de zesde november 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2018 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

143.898

143.898

4.215

4.770

4.770

0

3.075

3.075

0

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Wetgeving en controle EK

12.212

12.212

140

119

119

0

350

350

0

2

Uitgaven t.b.v. (oud) leden Tweede Kamer en leden EP

31.346

31.346

86

0

0

0

713

713

0

3

Wetgeving/controle TK

100.818

100.818

3.966

1.400

1.400

0

5.251

5.251

0

4

Wetgeving/controle EK en TK

1.479

1.479

23

0

0

0

12

12

0

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

– 1.957

– 1.957

0

3.251

3.251

0

– 3.251

– 3.251

0

   

Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)

(5)

Slotverschillen (6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

 

Realisatie

 
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

151.743

151.743

4.215

154.783

153.855

3.958

3.040

2.112

– 257

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Wetgeving en controle EK

12.681

12.681

140

14.424

12.707

193

1.743

26

53

2

Uitgaven t.b.v. (oud) leden Tweede Kamer en leden EP

32.059

32.059

86

34.521

34.521

14

2.462

2.462

– 72

3

Wetgeving/controle TK

107.469

107.469

3.966

104.748

105.456

3.751

– 2.721

– 2.013

– 215

4

Wetgeving/controle EK en TK

1.491

1.491

23

1.090

1.171

0

– 401

– 320

– 23

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

– 1.957

– 1.957

0

0

0

0

1.957

1.957

0