Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Buitenlandse Zaken 2018

35200 V STB 2019

Wet van 27 september 2019, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 (Slotwet)

Kamerstuk 35 200 V

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 27 september 2019

Willem-Alexander

De Minister van Buitenlandse Zaken,
S.A. Blok

Uitgegeven de eenendertigste oktober 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018 (slotwet)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van 27 september 2019, Stb. 375. Begroting 2018 Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) (bedragen in EUR 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of 1)

(+ = tekortschietend geraamd)

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

9.306.640

9.538.097

751.668

65.821

149.452

502.603

– 359.407

– 448.513

– 76.817

9.013.054

9.239.036

1.177.454

8.956.155

9.174.041

1.200.727

– 56.899

– 64.995

23.273

         

 

     

 

   

   

 

Beleidsartikelen

8.552.828

8.798.473

730.218

64.706

91.437

479.103

– 394.640

– 441.034

– 73.817

8.222.894

8.448.876

1.135.504

8.186.741

8.404.627

1.153.025

– 36.153

– 44.249

17.521

                                       

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

91.005

109.805

12.509

11.109

17.233

761

 

120.747

121.675

118.043

120.170

– 2.704

– 1.505

 

2

Veiligheid en stabiliteit

232.949

249.370

1.227

40.900

43.166

0

– 6.087

– 16.583

2.000

267.762

275.953

3.227

233.786

238.286

3.226

– 33.976

– 37.667

– 1

3

Europese samenwerking

8.186.402

8.389.205

686.901

– 11.529

25.205

463.803

– 413.004

– 429.432

– 77.317

7.761.869

7.984.978

1.073.387

7.771.324

7.985.994

1.084.905

9.455

1.016

11.518

4

Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

42.472

50.093

42.090

22.826

11.957

15.300

7.218

4.220

1.500

72.516

66.270

58.890

63.588

60.177

64.894

– 8.928

– 6.093

6.004

                                       
 

Niet-beleidsartikelen

753.812

739.624

21.450

1.115

58.015

23.500

35.233

– 7.479

– 3.000

790.160

790.160

41.950

769.414

769.414

47.702

– 20.746

– 20.746

5.752

                                       

5

Geheim

0

0

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

6

Nominaal en onvoorzien

72.011

72.011

 

– 68.027

– 68.027

 

– 2.688

– 2.688

 

1.296

1.296

 

0

0

 

– 1.296

– 1.296

 

7

Apparaat

681.801

667.613

21.450

69.142

126.042

23.500

37.921

– 4.791

– 3.000

788.864

788.864

41.950

769.414

769.414

47.702

– 19.450

– 19.450

5.752