Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties 2018

35200 VII STB 2019

Wet van 27 september 2019 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) 2018 (Slotwet)

Kamerstuk 35 200 VII

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage,, 27 september 2019

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren

Uitgegeven de zesde november 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

5.244.722

5.455.381

668.894

320.460

319.925

140.974

524.422

359.274

649.658

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Openbaar bestuur en democratie

28.920

28.920

21.965

22.862

22.862

0

– 13.237

– 13.237

2.758

2

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

249.167

249.167

12.714

3.556

3.556

500

12.158

12.158

0

3

Woningmarkt

4.157.089

4.157.089

487.000

– 35.260

– 35.260

5.100

564.068

564.035

577.140

4

Woonomgeving en bouw

52.486

247.486

91

109.731

109.731

0

– 30.786

– 185.786

950

5

Ruimte en omgeving

91.576

107.235

8.824

29.721

29.721

0

– 25.391

– 36.041

2.000

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

148.520

148.520

513

36.401

35.866

6.661

9.841

10.376

10.710

7

Arbeidszaken overheid

27.317

27.317

575

1.000

1.000

0

– 682

– 682

0

8

Kwaliteit Rijksdienst

19.535

19.535

0

48.566

48.566

36.500

9.376

9.376

0

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

111.579

111.579

121.932

5.810

5.810

52.194

5.026

5.026

50.216

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

11

Centraal apparaat

342.156

342.156

15.280

78.366

78.366

39.129

17.945

17.945

0

12

Algemeen

10.265

10.265

0

2.140

2.140

890

– 217

– 217

5.884

13

Nominaal en onvoorzien

6.112

6.112

0

17.567

17.567

0

– 23.679

– 23.679

0

14

VUT-fonds

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

(5)

 

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)

Realisatie

Slotverschillen (6)=(5)–(4)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

6.089.604

6.134.580

1.459.526

6.007.089

5.951.401

1.343.470

– 82.515

– 183.179

– 116.056

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Openbaar bestuur en democratie

38.545

38.545

24.723

40.314

37.196

25.025

1.769

– 1.349

302

2

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

264.881

264.881

13.214

260.757

265.091

16.233

– 4.124

210

3.019

3

Woningmarkt

4.685.897

4.685.864

1.069.240

4.511.926

4.518.316

957.719

– 173.971

– 167.548

– 111.521

4

Woonomgeving en bouw

131.431

171.431

1.041

231.354

176.053

470

99.923

4.622

– 571

5

Ruimte en omgeving

95.906

100.915

10.824

113.283

107.456

11.065

17.377

6.541

241

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

194.762

194.762

17.884

188.839

188.841

18.911

– 5.923

– 5.921

1.027

7

Arbeidszaken overheid

27.635

27.635

575

27.379

26.403

1.432

– 256

– 1.232

857

8

Kwaliteit Rijksdienst

77.477

77.477

36.500

78.884

74.031

37.074

1.407

– 3.446

574

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

122.415

122.415

224.342

115.700

117.433

224.364

– 6.715

– 4.982

22

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

11

Centraal apparaat

438.467

438.467

54.409

431.675

433.319

45.253

– 6.792

– 5.148

– 9.156

12

Algemeen

12.188

12.188

6.774

6.978

7.262

5.924

– 5.210

– 4.926

– 850

13

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

VUT-fonds

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wijziging van de begrotingsstaten van de agentschappen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Baten-lastenagentschap

Vastgestelde begroting

Mutaties

(+ of –)

1e suppletoire begroting

Mutaties

(+ of –)

2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

Rijksdienst voor identiteitsgegevens

         

Totale baten

124.918

0

0

124.918

146.241

21.323

Totale lasten

124.918

0

0

124.918

138.361

13.443

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

7.880

7.880

             

Totale kapitaalontvangsten

7.000

0

0

7.000

0

– 7.000

Totale kapitaaluitgaven

12.433

0

0

12.433

1.281

– 11.152

             

Logius

           

Totale baten

206.331

0

0

206.331

179.029

– 27.302

Totale lasten

206.331

0

0

206.331

177.611

– 28.720

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

1.418

1.418

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

400

0

0

400

410

10

             

P-Direkt

           

Totale baten

91.069

0

0

91.069

93.170

2.101

Totale lasten

91.069

0

0

91.069

93.164

2.095

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

6

6

             

Totale kapitaalontvangsten

8.000

0

0

8.000

0

– 8.000

Totale kapitaaluitgaven

19.982

0

0

19.982

15.666

– 4.316

             

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

       

Totale baten

204.631

17.540

 

222.171

238.861

16.690

Totale lasten

204.631

17.540

 

222.171

238.647

16.476

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

214

214

             

Totale kapitaalontvangsten

0

2.927

 

2.927

3.611

684

Totale kapitaaluitgaven

1.527

0

0

1.527

1.465

– 62

             

FMHaaglanden

           

Totale baten

106.452

10.534

 

116.986

127.999

11.013

Totale lasten

106.452

10.534

 

116.986

124.325

7.339

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

3.674

3.674

             

Totale kapitaalontvangsten

4.200

6.840

 

11.040

4.373

– 6.667

Totale kapitaaluitgaven

8.106

8.891

 

16.997

9.239

– 7.758

             

SSC ICT

           

Totale baten

258.681

0

458

259.139

260.401

1.262

Totale lasten

258.681

0

24.955

283.636

285.373

1.737

Saldo van baten en lasten

0

0

– 24.497

– 24.497

– 24.972

– 475

             

Totale kapitaalontvangsten

30.000

0

60.804

90.804

80.923

– 9.881

Totale kapitaaluitgaven

85.331

0

28.500

113.831

107.620

– 6.211

             

Rijksvastgoedbedrijf

           

Totale baten

1.312.800

– 131.936

 

1.180.864

1.267.839

86.975

Totale lasten

1.312.800

– 131.936

 

1.180.864

1.256.669

75.805

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

11.170

11.170

             

Totale kapitaalontvangsten

575.775

278.000

 

853.775

723.653

– 130.122

Totale kapitaaluitgaven

771.043

312.486

 

1.083.529

1.082.787

– 742

Dienst van de Huurcommissie

           

Totale baten

13.214

0

0

13.214

10.320

– 2.894

Totale lasten

13.214

0

3.725

16.939

14.630

– 2.309

Saldo van baten en lasten

0

0

– 3.725

– 3.725

– 4.310

– 585

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

3.725

3.725

6.884

3.159

Totale kapitaaluitgaven

0

0

0

0

0

0