Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Infrastructuur en Milieu 2018

35200 XII 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 4

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1.  de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
  • 2.  de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2

       

2.

Het beleid

3

 

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

3

 

2.2

De beleidsartikelen

4

 

2.3

De niet-beleidsartikelen

14

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende begroting voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. In de Rijksbegrotingsvoorschriften zijn onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel.

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting)

in € miljoen

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in €

miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

10

=> 1.000

10

20

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

  • 1.  In de begroting(wet)staten zijn de wijzigingen op de begrotingsstaten van het jaar 2018 voor de departementale begroting van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en inzake de agentschappen opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Slotwet.
  • 2.  In het overzicht in paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen, die op hoofdlijnen inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijzing van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
  • 3.  In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2 beleidsartikelen en paragraaf 2.3 niet-beleidsartikelen) zijn in de tabellen budgettaire gevolgen van beleid de mutaties in de Tweede suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2019 (Kamerstukken II, Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XII, nr. 1) toegelicht. De begrotingsmutaties van de najaarsnota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel en/of beleidsmatig relevant. De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) bij Slotwet is de stand per 31 oktober 2018.
  • 4.  In de paragraaf agentschappen (zie paragraaf 2.4) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen, waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Suppletoire mutaties 2018 (Slotwet) (in € mln.)
   

Artikel

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

 

8.430,7

247,5

Stand vastgestelde begroting 2018

 

8.357,5

247,5

Stand 1e suppletoire begroting 2018

 

9.038,9

33,1

Stand 2e suppletoire begroting 2018

 

8.215,7

30,1

         

– Belangrijkste mutaties Slotwet 2018

     

Kader relevante mutaties

     

1.

Partners voor Water en CORA (HGIS)

11

– 3,1

 

2.

Ontvangsten Bodemsanering

13

 

– 0,8

3.

ERTMS en Beter Benutten

98

– 3,6

 

4.

Subsidie Chemische Recycling

21

– 2,2

 

5.

Regeringsvliegtuig

97

– 28,3

 

6.

Taakstelling

99

20

 

7.

Diversen

 

– 2,3

– 0,2

Realisatie 2018

 

8.196,2

29,1

Toelichting

1. Partners voor Water en CORA (HGIS)

Dit betreft een lagere realisatie die wordt veroorzaakt door het programma Partners voor Water waarvoor een meerjarenverplichting is aangegaan met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Door capaciteitsproblemen alsmede door vertraging in de uitvoeringsprogramma’s in de Deltalanden zijn er € 2,5 miljoen minder uitgaven gerealiseerd in 2018. Daarnaast een vertraging bij de uitvoering van CORA HGIS (€ 0,6 miljoen). Het opstellen van de uitvoeringsplannen voor uitvoeringsprogramma Klimaat en Wateratelier en de afstemming met betrokken partijen verliep langer dan gepland.

2. Ontvangsten bodemsanering

De gerealiseerde ontvangsten als gevolg van door het Rijk gesaneerde verontreinigde grond dienen bestemd te blijven voor de financiering van bodemsanering. Om deze reden schuiven de ontvangsten door naar 2018.

3. ERTMS en Beter Benutten

Het betreft vertraging bij de inhuur waardoor er lager uitgaven waren dan verwacht voor de uitvoering van het programma Beter Benutten en het programma ERTMS. De niet-bestede middelen (€ 3,7 miljoen) worden nu (tijdelijk) teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds.

4. Subsidie Chemische Recycling

Lagere uitgaven van de subsidie chemische recycling kunststoffen ad € 2,2 miljoen die worden veroorzaakt door vertraging in de uitvoering door Agentschap NL.

5. Regeringsvliegtuig

Bij Voorjaarsnota 2017 is € 90 miljoen toegevoegd aan de begroting van IenM voor de vervanging van het Regeringsvliegtuig in 2017. Een deel van de betaling vindt niet meer in 2018 plaatst waardoor deze middelen doorschuiven naar volgend jaar.

6. Taakstelling

De slotwetmutatie op artikel 99 betreft een technische boeking waarmee de taakstelling wordt tegen geboekt.

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 11 Integraal Waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 11 (Slotwet begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

11

Integraal waterbeleid

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

33.076

36.959

39.038

– 2.553

36.485

Uitgaven

45.789

52.655

48.610

– 4.359

44.251

11.01

Algemeen waterbeleid

34.677

39.674

36.514

– 3.479

33.035

11.01.01

Opdrachten

6.556

10.501

6.639

– 1.617

5.022

11.01.02

Subsidies

12.632

14.562

14.562

– 1.862

12.700

 

– Overige Subsidies

1.030

1.240

1.240

700

1.940

 

– Partners voor Water 4 (HGIS)

11.602

13.322

13.322

– 2.562

10.760

11.01.03

Bijdragen aan agentschappen

15.489

14.561

15.263

0

15.263

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

460

410

722

0

722

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

15.029

14.151

14.541

0

14.541

11.01.04

Bijdragen aan medeoverheden

0

50

50

0

50

11.02

Waterveiligheid

3.011

2.921

2.703

– 119

2.584

11.02.01

Opdrachten

3.011

2.921

2.703

– 119

2.584

11.03

Grote oppervlaktewateren

2.054

3.385

2.709

– 406

2.303

11.03.01

Opdrachten

2.054

3.385

2.709

– 406

2.303

11.04

Waterkwaliteit

6.047

6.675

6.684

– 355

6.329

11.04.01

Opdrachten

4.227

4.434

4.302

– 305

3.997

11.04.02

Subsidies

400

436

436

0

436

11.04.04

Bijdragen aan medeoverheden

325

325

325

0

325

11.04.05

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

1.095

1.480

1.621

– 50

1.571

Ontvangsten

 

278

597

– 17

580

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie ad € 2,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door vertragingen bij het opstellen van uitvoeringsplannen in het kader van CORA HGIS en het afstemmen van internationale opdrachten. Bovendien komt de lagere verplichtingenrealisatie door een niet uitgekeerde nadeelcompensatie voor Wind op zee door organisatorische veranderingen waardoor er minder opdrachten zijn uitgezet.

11.01 Algemeen waterbeleid

Opdrachten

De lagere kasrealisatie ad € 1,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door enerzijds een vertraging in de afstemming van internationale wateropdrachten (International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) en Protocol on Water and Health). Dit betreft een bedrag van € 0,5 miljoen. En anderzijds door een vertraging bij de uitvoering van CORA HGIS (€ 0,6 miljoen). Het opstellen van de uitvoeringsplannen voor uitvoeringsprogramma Klimaat en Wateratelier en de afstemming met betrokken partijen om te komen tot een adequate opdrachtformulering verliep langer dan gepland en zorgden ervoor dat de verplichtingen niet meer eind 2018 zijn aangegaan maar in 2019 zullen worden aangegaan. Tot slot is er op diverse opdrachten in totaal € 0,5 miljoen minder gerealiseerd dan geraamd.

Subsidies

De lagere kasrealisatie (€ 1,9 miljoen) wordt veroorzaakt door het programma Partners voor Water waarvoor een meerjarenverplichting is aangegaan met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Door capaciteitsproblemen alsmede door vertraging in de uitvoeringsprogramma’s in de Deltalanden zijn er minder uitgaven gerealiseerd in 2018.

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 13 (Slotwet begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

57.227

52.218

61.653

– 31.265

30.388

Uitgaven

53.840

41.797

23.011

– 552

22.459

13.01

Ruimtelijk Instrumentarium

0

0

0

8

8

13.01.01

Opdrachten

0

0

0

8

8

13.03

Gebiedsontwikkeling

90

0

0

0

0

13.03.01

Opdrachten

30

0

0

0

0

13.03.02

Subsidies

60

0

0

0

0

13.04

Ruimtegebruik bodem

46.950

34.897

18.688

– 468

18.220

13.04.01

Opdrachten

4.740

9.949

6.444

– 444

6.000

 

– Overige Opdrachten

2.585

4.675

4.375

– 63

4.312

 

– Bodem en STRONG

2.155

5.274

2.069

– 381

1.688

13.04.02

Subsidies

13.707

15.119

7.302

1

7.303

 

Bedrijvenregeling

8.684

8.684

2.311

0

2.311

 

Subsidie Caribisch Nederland

5.023

6.435

4.991

1

4.992

13.04.03

Bijdragen aan agentschappen

2.623

3.501

3.569

0

3.569

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.623

3.501

3.569

0

3.569

13.04.04

Bijdragen aan medeoverheden

25.880

6.328

1.373

– 25

1.348

 

– Overige bijdragen aan medeoverheden

0

144

0

0

0

 

Meerjarenprogrogramma Bodem

25.880

6.184

1.373

– 25

1.348

13.05

Eenvoudig Beter

6.800

6.900

4.323

– 92

4.231

13.05.01

Opdrachten

3.400

3.500

835

– 92

743

13.05.03

Bijdragen aan agentschappen

3.400

3.400

3.488

0

3.488

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.400

3.400

3.400

0

3.488

Ontvangsten

0

2.950

0

809

809

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie komt name door het afboeken van verplichtingen als gevolg van de overdracht van taken en budgetten met betrekking tot Eenvoudig Beter van het Ministerie van IenW naar het Ministerie van BZK. Bovendien heeft vertraging bij de aanbesteding Stompolderdijk ervoor gezorgd dat er in 2018 minder verplichtingen zijn aangegaan.

Ontvangsten

De gerealiseerde ontvangsten als gevolg van door het Rijk gesaneerde verontreinigde grond dienen bestemd te blijven voor de financiering van bodemsanering. Om deze reden schuiven de ontvangsten door naar 2018.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 14 (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

27.319

30.492

40.022

189

40.211

Uitgaven

36.725

39.808

47.182

– 624

46.558

14.01

Netwerk

20.575

23.658

30.698

– 328

30.370

14.01.01

Opdrachten

15.304

18.387

18.462

– 191

18.271

 

– Opdrachten Wegverkeersbeleid

1.146

5.026

2.790

– 23

2.767

 

– Beter Benutten / Pogramma Innovatie Mobiliteit

10.141

10.994

12.588

143

12.731

 

– Overige Opdrachten

4.017

2.367

3.084

– 311

2.773

14.01.02

Subsidies

650

650

1.490

– 162

1.328

14.01.03

Bijdragen aan agentschappen

4.621

4.621

7.217

 

7.217

14.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

 

0

3.529

25

3.554

14.02

Veiligheid

16.150

16.150

16.484

– 296

16.188

14.02.01

Opdrachten

6.218

6.218

5.231

– 545

4.686

14.02.02

Subsidies

8.401

8.401

8.691

– 28

8.663

14.02.03

Bijdragen aan agentschappen

584

584

595

 

595

14.02.05

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

30

30

30

 

30

14.02.06

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

917

917

1.937

277

2.214

Ontvangsten

6.782

6.782

4.740

– 1.082

3.658

Verplichtingen

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Uitgaven

14.01 Netwerk

14.01.01 Opdrachten

IenW heeft aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een bijdrage geleverd van (€ 0,072 miljoen) aan Programma Aanpak Stikstof (PAS). PAS is een samenwerking tussen het Ministerie van LNV, het Ministerie van IenW en het Interprovinciaal Overleg. De overige wijzigingen binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

14.02.02 Overige subsidies

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Ontvangsten

De lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt doordat er minder ontvangsten zijn binnengekomen van de Stichting Buisleidingenstraat (€ 1,1 miljoen).

Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 16 (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

16

Openbaar Vervoer en Spoor

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

7.846

7.465

6.926

– 2.125

4.801

Uitgaven

18.622

18.976

16.383

– 655

15.728

16.01

Spoor

18.622

18.976

16.383

– 655

15.728

16.01.01

Opdrachten

6.382

6.634

5.094

– 697

4.397

16.01.02

Subsidies

8.934

9.036

7.966

9

7.975

16.01.03

Bijdragen aan agentschappen

919

919

936

 

936

16.01.04

Bijdragen aan medeoverheden

2.287

2.287

2.287

62

2.349

16.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

100

100

100

– 29

71

Ontvangsten

 

0

143

232

375

Verplichtingen

De lagere verplichtingen (– € 2,1 miljoen) zijn met name het gevolg van een autonome meevaller (2,5 miljoen) voor de regeling Derde spoor Duitsland. Voor deze regeling heeft een negatieve bijstelling van de lopende verplichting plaatsgevonden vanwege lagere realisatie in 2018. Het doel van subsidieregeling Derde Spoor is dat vervoerders compensatie mogen aanvragen bij ProRail als ze vanwege werkzaamheden aan het Derde spoor in Duitsland omgeleid moeten worden via andere grensovergangen. In 2018 zijn er echter vanwege het uitstel van werkzaamheden aan Duitse zijde veel minder omleidingen geweest dan oorspronkelijk voorzien. Om die reden is het gebruik van deze regeling substantieel minder dan voorzien.

16.01 Spoor

Uitgaven

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Ontvangsten

De wijzigingen bij Slotweten binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 17 (Slotwet begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

17

Luchtvaart

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

38.305

54.365

21.730

– 853

20.877

Waarvan garantieverplichtingen

23.000

23.000

     

Uitgaven

15.162

18.097

21.177

736

21.913

17.01

Luchtvaart

15.162

18.097

21.177

736

21.913

17.01.01

Opdrachten

4.926

7.103

11.729

729

12.458

 

– Opdrachten GIS

284

284

2.568

132

2.436

 

– Overige Opdrachten

4.624

6.819

9.161

860

10.021

17.01.02

Subsidies

3.474

4.232

3.292

– 78

3.214

17.01.03

Bijdragen aan agentschappen

5.186

5.186

4.244

0

4.244

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

14

14

14

0

14

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

424

424

148

0

148

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS (Caribisch Nederland)

4.748

4.748

4.082

0

4.082

17.01.04

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

504

275

779

 

Bijdragen aan medeoverheden Caribisch Nederland

0

0

504

275

779

17.01.05

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

1.476

1.476

1.180

– 39

1.141

17.01.06

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

100

100

228

– 151

77

 

– LVNL

100

100

228

– 151

77

Ontvangsten

1.115

1.925

1.614

– 3

1.611

Verplichtingen

Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XII, nr. 69) is een overschrijding van € 3,6 miljoen op het verplichtingenbudget aangekondigd als gevolg van een schikking met de BARIN (Board of Airline Representatives In the Netherlands). Doordat er lagere verplichtingen zijn aangegaan op onder andere het programma Geluidsisolatie Schiphol (€ 3,8 miljoen), is er per saldo sprake van een lager verplichtingenbudget op artikel 17.

17.01 Luchtvaart

Opdrachten

Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XII, nr. 69) is een overschrijding van € 1,5 miljoen op het kasbudget aangekondigd als gevolg van een schikking met de BARIN (Board of Airline Representatives In the Netherlands). Per saldo bedraagt de overschrijding van het kasbudget op artikelonderdeel 17.01 € 0,7 miljoen.

Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 18 (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

18

Scheepvaart en Havens

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

4.576

63.557

44.628

288

44.916

Uitgaven

25.396

41.083

39.328

653

39.981

18.01

Scheepvaart en havens

25.396

41.083

39.328

653

39.981

18.01.01

Opdrachten

17.561

30.329

27.047

– 134

26.913

 

– Topsector Logistiek

8.071

18.708

15.551

– 69

15.482

 

– Havens CN Caribisch Nederland

7.705

9.207

9.719

10

9.729

 

– Overige Opdrachten

1.785

2.414

1.777

– 75

1.702

18.01.02

Subsidies

5.044

7.984

8.124

– 148

7.976

 

– Topsector Logistiek

4.935

6.460

6.489

– 130

6.359

 

– Overige Subsidies

109

1.524

1.635

– 18

1.617

18.01.03

Bijdragen aan agentschappen

1.114

1.168

1.430

0

1.430

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.114

1.168

1.212

0

1.212

 

– Waarvan bijdrage aan RVO

0

0

218

0

218

18.01.04

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

1.145

1.013

2.158

 

– Bijdragen aan medeoverheden Caribisch Nederland

0

0

1.145

1.013

2.158

18.01.05

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

1.677

1.602

1.582

– 78

1.504

Ontvangsten

0

200

200

– 32

168

Verplichtingen

Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XII, nr. 69) is een overschrijding op het verplichtingenbudget van € 1,9 miljoen aangekondigd als gevolg van een correctie van een ten onrechte afgeboekte € 1,45 miljoen bij de 2e suppletoire begroting en een bijdrage aan zeehaven Sint Eustatius. Per saldo is er bij Slotwet sprake van een verplichtingenoverschrijding van € 0,3 miljoen.

18.01 Scheepvaart en havens

Bijdrage aan medeoverheden

De hogere kasrealisatie is met name het gevolg van een hogere bijdrage aan medeoverheden Caribisch Nederland (€ 1 miljoen). Zoals aangekondigd middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XII, nr. 69), is er een bijdrage verleend in het kader van impuls zeehaven en wederopbouw voor het goed functioneren van de haven op Sint Eustatius.

Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 19 (Slotwet begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

19

Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

44.148

51.104

58.232

– 1.421

56.811

Uitgaven

45.116

52.661

55.977

– 24

55.953

19.02

Internationaal beleid coördinatie en samenwerking

45.116

52.661

55.977

25

55.953

19.02.01

Opdrachten

5.338

5.236

5.175

– 254

4.921

19.02.02

Subsidies

1.889

1.039

600

149

749

19.02.03

Bijdragen aan agentschappen

35.935

43.142

46.322

– 356

45.966

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

0

0

0

167

167

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

205

284

333

0

333

 

– Overige bijdragen aan agentschappen

63

525

2.019

– 94

1.925

 

– RIVM

27.414

31.599

32.825

155

32.980

 

– RVO coördinatie

8.253

10.734

11.145

– 584

10.561

19.02.05

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

1.954

3.244

3.880

437

4.317

Ontvangsten

0

0

431

70

501

Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XII, nr. 69) is een overschrijding op het kasbudget (€ 1,1 miljoen) en verplichtingenbudget (€ 0,8 miljoen) aangekondigd. Dit had betrekking op de opdrachtverstrekking aan RIVM/RVO.

Verplichtingen

Bij Slotwet is de verplichtingenruimte uiteindelijk met € 1,4 miljoen onderschreden. Dit verschil komt voornamelijk doordat er in 2018 minder opdrachten zijn verstrekt aan RVO dan geraamd.

19.02 Internationaal beleid coördinatie en samenwerking

Bijdragen aan agentschappen

Het kastbudget op artikelonderdeel 19.02.03 is bij Slotwet uiteindelijk met € 0,4 miljoen overschreden. De uiteindelijke overschrijding blijkt minder te zijn dan eerder via de decemberbrief aangekondigd. Dit komt met name doordat kosten uiteindelijk lager zijn uitgevallen dan voorzien.

Artikel 20 Lucht en geluid

Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 20 (Slotwet begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

20

Lucht en Geluid

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

20.374

16.348

18.317

– 910

17.407

Uitgaven

34.374

32.042

23.959

– 332

23.627

20.01

Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder

34.374

32.042

23.959

– 332

23.627

20.01.01

Opdrachten

4.453

4.490

6.396

– 316

6.080

20.01.03

Bijdragen aan agentschappen

804

900

921

0

921

 

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

804

900

921

0

921

20.01.04

Bijdragen aan medeoverheden

28.719

26.254

16.139

– 15

16.124

 

– Uitvoering Geluidsanering

17.480

15.015

14.015

2.104

16.119

 

– Programma NSL

11.239

11.239

2.124

– 2.119

5

20.01.07

Bekostiging

398

398

503

– 1

502

Ontvangsten

 

0

0

342

342

20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder

Programma NSL

Binnen artikelonderdeel 20.01.04 is er € 2,1 miljoen van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) overgeheveld naar Uitvoering Geluidsanering. De hogere uitgaven voor Uitvoering Geluidsanering worden gedekt vanuit budget voor eindafrekeningen NSL dat in 2018 niet wordt ingezet. Het bedrag van de eindafrekening dat in 2018 wordt ingezet voor Uitvoering Geluidsanering zal in 2019 voor NSL beschikbaar komen.

Artikel 21 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 21 (Slotwet begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

21

Duurzaamheid

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

35.176

67.468

59.009

– 1.350

57.659

Uitgaven

34.421

65.268

53.573

– 1.221

52.352

21.04

Duurzaamheidsinstrumentarium

237

427

408

132

540

21.04.01

Opdrachten

237

427

408

132

540

21.05

Duurzame productketens

18.276

27.316

25.264

– 832

24.432

21.05.01

Opdrachten

9.617

12.993

8.262

667

8.929

 

– Overige Opdrachten

9.617

7.993

6.652

1.034

7.686

 

– Transitie Inkopen

 

5.000

1.610

– 367

1.243

21.05.02

Subsidies

1.620

7.533

5.103

– 1.619

3.484

 

– Overige Subsidies

1.620

2.533

2.231

587

2.818

 

– Chemische recycling kunststoffen

 

5.000

2.872

– 2.206

666

21.05.03

Bijdragen aan agentschappen

7.039

6.570

7.138

– 60

7.078

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.039

6.570

7.138

– 60

7.078

21.05.04

Bijdragen aan medeoverheden

 

0

4.291

180

4.471

21.05.06

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

 

220

470

 

470

21.06

Natuurlijk kapitaal

1.206

2.500

833

– 446

387

21.06.01

Opdrachten

891

2.500

833

– 446

387

21.06.02

Subsidies

315

0

0

 

0

21.07

Duurzaamheid

14.702

35.025

27.068

– 75

26.993

21.07.01

Opdrachten

9.987

6.943

3.035

120

3.155

 

– Overige Opdrachten

247

671

543

– 12

531

 

– Duurzaamheid

9.740

6.272

2.492

132

2.624

21.07.02

Subsidies

452

23.419

18.753

– 139

18.614

 

– Subsidie Duurzame Mobiliteit

452

23.419

18.753

– 139

18.614

21.07.03

Bijdragen aan agentschappen

4.263

4.663

5.280

– 56

5.224

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

178

178

178

0

178

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.824

2.224

2.271

 

2.271

 

– Overige bijdragen aan agentschappen

2.261

2.261

2.831

– 56

2.775

Ontvangsten

 

0

106

109

215

Verplichtingen

Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XII, nr. 69) is een overschrijding op het verplichtingenbudget (€ 1,6 miljoen) aangekondigd. Dit had betrekking op de correctie op het verplichtingenbudget Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in Transport (DKTI-transport). Bij Slotwet is de verplichtingenruimte op dit artikel met € 1,1 miljoen overschreden. De uiteindelijke overschrijding is dus minder dan eerder via de decemberbrief aangekondigd. Dit komt met name door een meevaller ad 0,4 miljoen bij Transitie Inkopen waar minder facturen zijn binnengekomen dan geraamd.

21.04 Duurzame productketens

Chemische recycling kunststoffen

De lagere uitgaven van de subsidie chemische recycling kunststoffen ad € 2,2 miljoen wordt veroorzaakt door vertraging in de uitvoering door Agentschap NL.

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 22 (Slotwet begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

28.439

37.510

47.378

– 3.683

43.695

Uitgaven

34.937

45.743

51.675

– 1.515

50.160

22.01

Veiligheid chemische stoffen

7.115

10.999

8.642

– 890

7.752

22.01.01

Opdrachten

4.999

6.201

4.644

– 887

3.757

 

– Overige Opdrachten

4.999

6.201

4.644

– 887

3.757

22.01.02

Subsidies

175

2.507

1.657

– 3

1.654

 

– Overige Subsidies

175

2.507

1.657

– 3

1.654

22.01.03

Bijdragen aan agentschappen

1.941

2.291

2.341

 

2.341

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.941

2.291

2.341

 

2.341

22.02

Veiligheid biotechnologie

3.000

3.000

3.398

– 113

3.285

22.02.01

Opdrachten

3.000

3.000

3.398

– 113

3.285

 

– Overige Opdrachten

3.000

3.000

3.398

– 113

3.285

22.03

Veiligheid bedrijven en transport

24.822

31.744

39.635

– 512

39.123

22.03.01

Opdrachten

4.655

569

5.186

– 190

4.996

 

– Overige Opdrachten

4.655

569

5.186

– 190

4.996

22.03.02

Subsidies

15.372

26.172

29.441

– 322

29.119

 

– Overige Subsidies

2.781

1.881

4.350

– 231

4.119

 

– Subsidies Asbest

12.591

24.291

25.091

– 91

25.000

22.03.03

Bijdragen aan agentschappen

1.749

1.957

2.002

 

2.002

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.749

1.957

2.002

 

2.002

22.03.04

Bijdragen aan medeoverheden

 

0

100

 

100

 

– Overige bijdragen aan medeoverheden

 

0

100

 

100

22.03.09

Inkomensoverdrachten

3.046

3.046

2.906

 

2.906

 

– Overige Inkomensoverdrachten

3.046

3.046

2.906

 

2.906

Ontvangsten

250

2.432

3.391

– 384

3.007

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie ad € 3,7 miljoen komt voornamelijk doordat de benodigde budgetten voor de uitvoering van opdrachten lager zijn dan begroot bij met name Veiligheid bedrijven en transport, bij RWS (op het gebied van milieuonderwerpen en omgevingsveiligheid) en op het taakveld biotechnologie. Daarnaast komt de lagere verplichtingenrealisatie door een overboeking (€ 0,2 miljoen) naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ten behoeve van CTGB (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2018 (Bedragen x € 1.000)

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

49.568

49.508

52.094

834

52.928

Uitgaven

50.508

50.448

52.174

– 118

52.056

23.01

Meteorologie en seismologie

24.751

24.691

32.517

– 118

32.399

23.01.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

23.811

23.751

31.577

 

31.577

 

– Meteorologie

23.175

23.115

30.625

30.625

 

– Seismologie

636

636

952

952

23.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

940

940

940

– 118

822

 

– Contributie WMO (HGIS)

940

940

940

– 118

822

23.02

Aardobservatie

25.757

25.757

19.657

 

19.657

23.02.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

25.757

25.757

19.657

 

19.657

 

– Aardobservatie

25.757

25.757

19.657

19.657

Ontvangsten

         

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 24 (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

24

Handhaving en toezicht

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

103.314

103.314

116.679

0

116.679

Uitgaven

103.314

103.314

116.679

0

116.679

24.01

Handhaving en toezicht

103.314

103.314

116.679

0

116.679

24.01.03

Bijdragen aan agentschappen

103.314

103.314

116.679

0

116.679

Ontvangsten

         

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Artikel 25 Brede doeluitkering

Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 25 (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

25

Brede doeluitkering

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

881.534

888.409

945.466

5.675

951.141

Uitgaven

881.588

911.155

929.574

 

929.574

25.01

Brede doeluitkering

881.588

911.155

929.574

 

929.574

Ontvangsten

         

Verplichtingen

Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 XII, nr. 69) is een overschrijding op het verplichtingenbudget van € 12,5 miljoen aangekondigd. Als gevolg van/ten behoeve van de BDU-systematiek op de begroting Hoofdstuk XII worden de verplichtingen voorafgaand aan het jaar betaling aangegaan. De beschikking voor het jaar 2019 wordt eind 2018 afgegeven aan de twee vervoersregio’s. Bij het opstellen van de 2e suppletoire begroting 2018 was nog niet in alle gevallen bekend welke afspraken met welk kaseffect in 2019 moeten worden vastgelegd. Om voor het programma Beter Benutten de bijdrage aan BDU regio’s te kunnen verstrekken in 2019 wordt in 2018 een verplichting van € 12,5 miljoen aangegaan. De dekking is voorzien op het Infrastructuurfonds van artikel 12 Hoofdwegennet. Bij Slotwet bedraagt de uiteindelijke verplichtingenoverschrijding € 5,7 miljoen.

Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen

Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 26 (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

26

Bijdrage investeringsfondsen

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

6.564.953

7.009.852

6.309.505

25.527

6.335.032

Uitgaven

6.564.953

7.009.852

6.330.825

4.207

6.335.032

26.01

Bijdrage Investeringsfondsen

5.675.020

6.123.588

5.455.549

4.207

5.459.756

26.01.01

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

5.675.020

6.123.588

5.455.549

4.207

5.459.756

26.01.01.01

Bijdrage IF

5.675.020

6.123.588

5.455.549

4.207

5.459.756

26.02

Bijdrage Investeringsfondsen

889.933

886.264

875.276

 

875.276

26.02.01

Bijdrage aan het Deltafonds

889.933

886.264

875.276

 

875.276

26.02.01.01

Bijdrage DF

889.933

886.264

875.276

 

875.276

Ontvangsten

         

Verplichtingen

Bij Slotwet is een verplichtingencorrectie doorgevoerd, omdat artikel 26 een administratief begrotingstechnisch artikel is waarbij de en kas en verplichtingen aan elkaar gelijk behoren te zijn. Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

Uitgaven

Middels een brief aan de Staten-Generaal1 is gemeld dat in de huidige systematiek de verantwoording van bepaalde uitgaven voor de uitvoering van het programma Beter Benutten en het programma ERTMS plaats vindt op de begroting Hoofdstuk XII. De middelen hiervoor zijn vrijgemaakt op het Infrastructuurfonds en worden steeds overgeheveld naar de begroting van Hoofdstuk XII, zodat aldaar de uitgaven gedaan kunnen worden. Op de naar de begroting van Hoofdstuk XII overgehevelde budgetten doen zich in 2018 lagere uitgaven voor dan van tevoren gepland. Voor de hiervoor genoemde posten geldt dat de dit jaar niet-bestede middelen (€ 3,7 miljoen) nu (tijdelijk) worden teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds.

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 97 Algemeen departement

Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 97 (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

97

Algemeen departement

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

54.487

130.146

137.800

– 32.189

105.611

Uitgaven

57.813

117.830

122.377

– 28.729

93.648

97.01

Algemeen departement

57.813

101.830

106.377

– 28.729

77.648

97.01.01

Opdrachten

29.429

73.446

75.600

– 28.672

46.928

 

– Overige Opdrachten

15.644

16.133

16.299

– 225

16.074

97.01.01.02

Regeringsvliegtuig

6.735

50.263

50.249

– 28.315

21.934

97.01.01.08

DCC

7.050

7.050

9.052

– 132

8.920

97.01.02

Subsidies

1.450

1.450

1.518

– 54

1.464

 

– Overige Subsidies

1.450

1.450

1.518

– 54

1.464

97.01.03

Bijdragen aan agentschappen

21.707

21.707

24.129

 

24.129

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap ILT

12.471

12.471

12.471

 

12.471

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

213

213

2.583

 

2.583

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.579

2.579

2.631

 

2.631

 

– Overige Bijdragen aan agentschappen

6.444

6.444

6.444

 

6.444

97.01.06

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

5.227

5.227

5.130

– 3

5.127

97.01.06.01

StAB

5.227

5.227

5.130

– 3

5.127

97.02

Sanering Thermphos

 

16.000

16.000

 

16.000

97.02.02

Subsidies

 

16.000

16.000

 

16.000

97.02.02.01

Sanering Thermphos

 

16.000

16.000

 

16.000

Ontvangsten

1.101

3.657

3.657

– 490

3.167

Verplichtingen

Een deel van de betaling van het Regeringsvliegtuig vindt niet meer in 2018 plaatst waardoor deze middelen doorschuiven naar het volgende jaar. Daarnaast is, per abuis, bij Voorjaarsnota 2018 eenzelfde bedrag aan overlopende verplichtingen toegevoegd als aan overlopende kasuitgaven uit 2017.

97.01 IenM -brede programmamiddelen

Overige opdrachten

Voor de vervanging van het Regeringsvliegtuig is in 2018 minder uitgegeven dan geraamd. Dit omdat een deel van de betalingen pas in 2019 plaats vindt.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn lager dan geraamd. Met de transitie naar het nieuwe Regeringsvliegtuig zijn er minder vluchten doorbelast aan andere departementen en zijn daarmee de ontvangsten lager.

Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 98 (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

280.211

277.222

292.206

– 10.696

281.510

Uitgaven

284.403

292.708

303.311

– 4.455

298.856

98.01 Personele uitgaven

203.408

210.291

228.040

– 7.067

220.973

– waarvan eigen personeel

179.514

179.357

195.947

– 2.917

193.030

– waarvan externe inhuur

13.854

20.894

24.287

– 3.288

20.999

– waarvan overige personele uitgaven

10.040

10.040

7.806

– 862

6.944

98.02 Materiele uitgaven

80.995

82.417

75.271

2.612

77.883

– waarvan ICT

17.991

20.707

10.786

9.522

20.308

– waarvan bijdrage aan SSO's

44.259

42.699

52.462

– 3.664

48.798

– waarvan overige materiële uitgaven

18.745

19.011

12.023

– 3.246

8.777

Ontvangsten

5.430

14.888

15.180

– 513

14.667

98.01 Personele uitgaven

De lagere uitgaven personeel zijn voornamelijk het gevolg van vacatureruimte, een overboeking naar het Ministerie van BZK inzake het salaris Top Management Group (TMG) en omdat er minder contracten zijn afgesloten voor interne dienstverlening dan voorzien. Daarnaast betreft het een overboeking naar artikel 17 voor opdrachten Schiphol, ter dekking van de getroffen schikking met de Board of Airline Representatives In the Netherlands (BARIN) voor het deel dat in 2018 moet worden betaald.

De uitgaven voor externe inhuur zijn lager dan voorzien, voornamelijk als gevolg van vertragingen bij het project ERTMS. Het niet aangewende bedrag hiervan is bij slotwet naar het Infrastructuurfonds teruggestort zodat het totale budget ERTMS gehandhaafd blijft.

Voor overige personele uitgaven zijn lager omdat door verzekeringsmaatschappijen minder kosten in rekening zijn gebracht dan voorzien voor aanspraken van oud werknemers.

98.02 Materiële uitgaven

De hogere uitgaven voor ICT worden veroorzaakt doordat er voor kantoorautomatisering minder is uitbesteed aan Rijksbrede SSO's dan voorzien.

Lagere uitgaven aan Rijksbrede SSO's betreft enerzijds minder uitbesteding van kantoorautomatisering dan voorzien en anderzijds hogere bijdragen aan Rijksbrede SSO’s omdat er uitgaven zijn gedaan voor de Baten-Lastendiensten van IenW waarvan de ontvangsten niet meer in 2018 zijn gerealiseerd en deze uitgaven ten laste van artikel 98 moeten worden verantwoord.

De lagere materiële uitgaven betreft een overboeking naar artikel 17 voor opdrachten Schiphol, ter dekking van de getroffen schikking met de Board of Airline Representatives In the Netherlands (BARIN), voor het deel dat in 2018 moet worden betaald. Daarnaast betreft het een overboeking naar het Ministerie van Economische Zaken als bijdrage in de facilitaire kosten NEA naar aanleiding van de herverkaveling uit het regeerakkoord en een optelling van diverse kleine overschotten.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Dit artikel is een administratief begrotingstechnisch artikel. Dit houdt in dat er geen daadwerkelijke uitgaven ten laste van artikel 99 worden gedaan. Het artikel dient hoofdzakelijk als tussenstation voor de overboeking van middelen naar de andere artikelen op de IenW begroting, zoals loon- en prijsbijstelling. Ook taakstellingen die nog niet direct kunnen worden doorgeboekt worden tijdelijk op dit artikel geadministreerd.

Budgettaire gevolgen van beleid: beleidsartikel 99 (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

108

145.421

– 20.194

20.194

0

Uitgaven

108

145.421

– 20.060

20.060

0

99.01

Nominaal en onvoorzien

108

145.421

– 20.060

20.060

0

99.01.01

Onvoorzien

108

145.421

– 20.060

20.060

0

 

– Overige Onvoorzien

107

4.008

– 370

370

0

99.01.01.03

Taakstellingen

1

– 20.000

– 20.000

20.000

0

99.01.01.04

Loonbijstelling app.

0

28.032

172

– 172

0

99.01.01.05

Prijsbijstelling pro

0

107.528

521

– 521

0

99.01.01.06

Eindejaarsmarge prog

 

6.973

– 26

26

0

99.01.01.08

Loonbijstelling pro.

0

12.515

– 204

204

0

99.01.01.09

Prijsbijstelling app

0

6.365

– 153

153

0

Ontvangsten

         

Uitgaven

De slotwetmutatie op artikel 99 betreft een technische boeking waarmee de taakstelling wordt tegen geboekt. Met deze werkwijze is geen sprake van overbesteding van dit artikel.

Noot 1: Zie Februaribrief 2019: Kamerstukken II 2018–2019, 35 000 XII, nr. 75