Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en Slotwet Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018

35200 XVI 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 4

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1.  de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
  • 2.  de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg,
B.J. Bruins

B. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)

1. Overzicht Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2018 (Slotwet)

In deze paragraaf worden de belangrijkste uitgavenmutaties toegelicht.

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties 2018 (bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven 2018

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2018

15.261.447

Mutaties 1e suppletoire begroting

– 11.686

Stand 1e suppletoire begroting 2018

15.249.761

Mutaties 2e suppletoire begroting

– 521.770

Stand 2e suppletoire begroting 2018

14.727.991

Slotwetmutaties

646.421

   

Stand Realisatie 2018

15.374.412

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Belangrijkste slotwetmutaties 2018 (bedragen x € 1.000):
 

Art.nr.

Uitgaven 2018

Belangrijkste slotwetmutaties

   

Verrekening met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft in 2018 in totaal € 5.295 miljoen betaald aan voorschotten zorgtoeslag en nabetalingen voor de definitieve tegemoetkomingen oude jaren. Dit leidt tot een bijstelling bij Slotwet van € 0,7 miljard.

8

723.015

     

Overige Slotwetmutaties en onderuitputting

Divesre artikelen

– 76.594

     

Totaal slotwetmutaties

 

646.421

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

2. Overzicht Belangrijkste suppletoire verplichtingenmutaties 2018 (Slotwet)

In deze paragraaf worden de belangrijkste verplichtingenmutaties toegelicht.

Overzicht suppletoire verplichtingenmutaties 2018 (bedragen x € 1.000)
 

Verplichtingen 2018

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2018

14.683.803

Mutaties 1e suppletoire begroting

– 513.370

Stand 1e suppletoire begroting 2018

14.170.433

Mutaties 2e suppletoire begroting

1.439.783

Stand 2e suppletoire begroting 2018

15.610.216

Slotwetmutaties

592.415

   

Stand Realisatie 2018

16.202.631

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Belangrijkste slotwetmutaties 2018 (bedragen x € 1.000):
 

Art.nr.

Verplichtingen 2018

Belangrijkste slotwetmutaties

   

Dit betreft een technische correctie op de post Rijksbijdrage dempen premie tgv HLZ.

2

– 451.000

Dit betreft een technishe correctie op de post Rijksbijdragen Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-.

2

– 71.500

Het verplichtingenbudget op het instrument Bekostiging is met € 53,3 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2019. De mutatie hangt samen met het reeds in 2018 vastleggen van de BIKK-verplichting voor 2019.

3

53.300

Het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland is verplichtingen in 2018 aangegaan voor 2019. Dit wordt eenmaal per jaar verwerkt in de realisatie in de VWS-begroting. Hiervoor is er een mutatie van € 70,2 miljoen aan verplichtingen verwerkt.

4

70.222

Voor het aangaan in 2018 van verplichtingen in het kader van het meerjarige ZonMw programma Expertisecentrum zintuigelijk gehandicapten is verplichtingenbudget overgeheveld naar 2018.

4

54.000

Voor het aangaan in 2018 van verplichtingen voor de bijdragen SVB voor uitkeringen en uitvoeringskiosten voor 2019 is verplichtingenbudget overgeheveld naar 2018.

7

233.097

Verrekening met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft in 2018 in totaal € 5.295 miljoen betaald aan voorschotten zorgtoeslag en nabetalingen voor de definitieve tegemoetkomingen oude jaren. Dit leidt tot een bijstelling bij Slotwet van € 0,7 miljard.

8

723.015

     

Overige Slotwetmutaties en onderuitputting

Divesre artikelen

– 18.719

     

Totaal slotwetmutaties

 

592.415

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.