Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019

35000 VI L BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Vergaderjaar 2018-2019

L

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2018

Hierbij informeer ik uw Kamer over de beleidsmatige uitgavenmutatie(s) die na de Najaarsnota 2018 en de bijbehorende 2e suppletoire wet zijn opgetreden op de begroting van JenV.

Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV’s)

Op 29 november jl. heeft de Staatssecretaris JenV met de VNG een samenwerkingsovereenkomst gesloten over de ontwikkeling van de LVV’s. Vreemdelingen zonder recht op verblijf die Nederland niet uit eigen beweging dan wel gedwongen hebben verlaten, kunnen gemeenten confronteren met problematiek rondom zorg en veiligheid. De inzet van het Rijk en gemeenten is om voor het illegale verblijf van deze vreemdelingen een bestendige oplossing te vinden. Onder een bestendige oplossing versta ik vertrek uit Nederland of, uitsluitend indien de vreemdeling aan de voorwaarden daarvoor voldoet, het legaliseren van verblijf.

Vanwege het gezamenlijke belang zal het programma zowel vanuit het Rijk als gemeenten worden bekostigd. JenV maakt voor de periode van 2018–2021 jaarlijks € 12 miljoen uit de begroting vrij. De € 12 mln. voor 2018 zal nog in 2018 via het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld aan de gemeenten. De € 12 mln. wordt gedekt uit onderuitputting op artikel 37 bijdrage Nidos. Uw Kamer is over de stand van zaken Locaties vreemdelingen voorzieningen geïnformeerd op 29 november jl. met een brief van de Staatssecretaris van JenV, TK 2018–2019, 19 637, nr. 2445.

Asielreserve

Ik ben voornemens om nog in 2018 de middelen voor migratie (artikel 37) die niet worden uitgeput in de asielreserve te storten. Het gaat in totaal om € 21,5 mln., waarvan Bijdrage COA € 13 mln., Vreemdelingen vertrek € 1,7 mln., Overige subsidies toegang, toelating en opvang vreemdelingen € 0,9 mln. en Versterking vreemdelingenketen € 5,9 mln. Deze middelen kunnen in de komende jaren worden ingezet ter dekking van een hogere asielinstroom.

Deze mutaties zullen verwerkt en nader toegelicht worden in de Slotwet 2018 van JenV.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus