Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019

35000 VI M BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Vergaderjaar 2018-2019

M

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2018

Hierbij bied ik u het jaarplan Rechtspraak 20191 aan. Het jaarplan geeft onder meer inzicht in de prioriteiten van de Rechtspraak voor 2019 en de daarvoor in te zetten middelen.

De Rechtspraak heeft voor 2019 vier thema’s aangemerkt die hoge prioriteit hebben: verbetering van de doorlooptijden, maatschappelijk effectieve rechtspraak, deskundigheidsbevordering en digitalisering.

Het plan maakt duidelijk dat de Rechtspraak zich in 2019 (en de daarop volgende jaren) voor stevige uitdagingen gesteld ziet, met name op het gebied van de technische innovatie (digitalisering), maar ook op het gebied van de inhoudelijke vernieuwing, besturing, financiering en cultuur.

De Minister voor Rechtsbescherming,
S. Dekker

Noot 1: Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 164327.