Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

35000 VII 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 84

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 december 2018

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij verzocht een planningsbrief op te stellen voor 2019. Bijgesloten bij deze brief treft u het planningsoverzicht aan1.

In de planning treft u per kwartaal de stukken, wetsvoorstellen, brieven, rapportages en dergelijk aan die nu voorzienbaar zijn en verzonden zullen worden aan uw Kamer. Volledigheidshalve merk ik op dat slechts een deel van de stukken voorzienbaar is en dat de planning met enige onzekerheid omgeven is.

Mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl