Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019

35000 XIII 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 77

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2018

Op 12 juni 2018 heeft uw Kamer een motie aangenomen van de leden Van den Berg en Veldman (Kamerstuk 34 775 XIII, nr. 140) waarin de regering verzocht wordt om, «in het traject rondom de huidige wettelijke en beleidsmatige kaders voor het CBS en in de uitvoering van het Strategisch Meerjarenprogramma CBS 2019–2023 als uitgangspunt te nemen dat het CBS bij het leveren van diensten aan private partijen en overheden niet op oneerlijke wijze concurreert met private partijen, en de Kamer hierover uiterlijk dit jaar te informeren.»

Het blijkt niet haalbaar uw Kamer voor het einde van dit jaar te informeren. Ik zal uw Kamer zo spoedig mogelijk de rapportage doen toekomen.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
E.D. Wiebes