Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2019

35000 A 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 82

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2018

De commissie Hertogh adviseert op verzoek van de opdrachtnemers (provincie en gemeente Groningen en Rijkswaterstaat) en de opdrachtnemer (de combinatie Herepoort) over het vervolg van het project Zuidelijke Ringweg Groningen.

Hierbij bied ik u de voorlopige aanbevelingen aan zoals die door de commissie Hertogh op 20 december aan de voorzitter van de stuurgroep ZRG, gedeputeerde Fleur Gräper van de provincie Groningen, zijn aangeboden. In de bijlage1 treft u de voorlopige aanbevelingen aan, met een korte toelichting per advies.

De aanbevelingen worden door opdrachtgever en opdrachtnemer herkend. Ze hebben afgesproken dat de aanbevelingen van de commissie nader worden uitgewerkt aan de hand van een concreet voorbeeld, namelijk de Helperzoomtunnel.

Pas na het uitwerken van die aanbevelingen zal het definitieve rapport worden vastgesteld. Naar verwachting zal dat einde 1e kwartaal 2019 het geval zijn. Het definitieve rapport zal ik uiteraard te zijner tijd ook aan u aanbieden.

Ondertussen blijft combinatie Herepoort verder gaan met werkzaamheden waarvoor toestemming is of kan worden verleend.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl