Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Miljoenennota 2019

35000 M BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN

Vergaderjaar 2018-2019

M

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2018

Bijgaand stuur ik uw Kamer – conform mijn toezegging tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen van 20 november 2018 – een afschrift van de agenda financiële sector1 en van de daarin aangekondigde brief over de aanscherping van de beloningsregels2 in de financiële sector, die beide op 17 december 2018 naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

In de agenda financiële sector geef ik aan welke maatregelen ik deze regeerperiode neem ten behoeve van een stabiele, integere en innovatieve financiële sector.

Tevens stuur ik uw Kamer bijgaand – conform uw verzoek – een afschrift van de brief die op 17 december 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd en waarin ik bericht over de voortgang3 ten aanzien van de Europese besluitvorming over een herzien prudentieel kader voor beleggingsondernemingen.

De Minister van Financiën,
W.B. Hoekstra

Noot 1: Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 164331.

Noot 2: Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 164331.

Noot 3: Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 164331.