Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Miljoenennota 2019

35000 N BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Vergaderjaar 2018-2019

N

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2018

Eerder heb ik uw Kamer middels een brief1 geïnformeerd over de ontwikkeling van de productiviteit in Nederland in vergelijking met de ons omringende landen, en de inspanningen die het kabinet doet op het vlak van onderwijs, R&D en digitalisering om de productiviteit verder te verbeteren. De komende tijd gaat het kabinet onderzoeken op welke manier beleid verder kan bijdragen aan het vergroten van de productiviteit, in de beantwoording van de motie-Wiersma/Bruins2.

De ontwikkeling van de productiviteit is een belangrijke determinant van de economische groei op de lange termijn, en daarmee van belang voor de toekomstige welvaart. Ik ben het met dhr. Rinnooy Kan eens dat deze ontwikkeling goed gevolgd dient te worden. Ik wil dan ook tegemoetkomen aan zijn vraag om met regelmaat te rapporteren over de productiviteit door hierover een passage op te nemen in de volgende Miljoenennota’s.

De Minister van Financiën,
W.B. Hoekstra

Noot 1: Eerste Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 34 775, AP.

Noot 2: 35 000 XV, nr. 41.